Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / Tổng hợp / Những Mục Tiêu Đẹp Lòng Chúa

Những Mục Tiêu Đẹp Lòng Chúa

Bài trước:

Ba Điều Bạn Cần Để Đạt Được Mục Tiêu

Những Mục Tiêu Đẹp Lòng Chúa Giúp Bạn Làm Những Điều Có Ý Nghĩa Nhất

Mục Sư Rick Warren rick-warren-facebook
“Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng,” (Ê-phê-sô 3: 20)

Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Jesus đặt ra những mục tiêu.  Thực tế Ngài thường công bố mục tiêu kế tiếp của Ngài là gì cho giai đoạn kế tiếp của chức vụ.

Vậy tại sao bạn nên đặt ra những mục tiêu?  Chúng ta sẽ bàn đến ba lý do đầu trong bài học hôm nay, và ba lý do còn lại trong bài ngày mai.

Bạn cần đặt ra những mục tiêu vì đó là một trách nhiệm thuộc linh.
Nếu bạn không có mục đích sống, bạn đã quyết định để cho người khác lèo lái cuộc đời mình.  Khi bạn không sớm quyết định những điều quan trọng, bạn đã để cho người khác quyết định thay mình.  Kết cuộc là bạn đã lãng phí cuộc đời, vì bạn đã không xác định rõ ràng trong việc bạn muốn trưởng thành như thế nào trong cương vị là một tín đồ Đấng Christ.

Kinh Thánh nói rằng để được trưởng thành thuộc linh, bạn phải định ra mục tiêu và tập trung theo đuổi mục tiêu ấy.

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi…nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó.” (Phi-líp 3: 12, 14-15a)

Bạn cần đặt ra những mục tiêu vì chúng là lời khẳng định đức tin.
Nếu bạn là tín hữu trong Chúa Jesus và bạn đặt ra mục tiêu, tức là bạn đang nói: “Tôi tin rằng Chúa muốn tôi hoàn thành điều này vào thời điểm này.  Đây là điều tôi tin Đức Chúa Trời sẽ làm trong đời sống tôi.”

Những mục tiêu không chỉ là những lời xác định đức tin; chúng còn làm lớn mạnh đức tin của bạn.  Mục tiêu càng lớn, đức tin bạn càng được mạnh mẽ.  Và điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 3: 20 chép: “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.”

Bạn cần đặt ra những mục tiêu vì chúng tập trung năng lực của bạn.
Tập trung là bí quyết của cuộc đời kết quả.  Nếu bạn phân tán sức lực và ôm đồm quá nhiều việc, bạn sẽ không tạo được ảnh hưởng nào.  Nhưng nếu bạn biết tập trung cuộc đời mình cho những mục tiêu, điều đó sẽ trở thành sức mạnh, và sẽ thay đổi thế giới.

Bạn không có thì giờ để làm tất cả mọi việc. Đây là tin vui: Chúa không kỳ vọng bạn làm mọi việc!  Bí quyết sống kết quả của những người nam, người nữ của Chúa là làm điều gì quan trọng nhất và quên đi mọi điều khác. Những mục tiêu giúp bạn duy trì sự tập trung.

“Tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió.” (1Cô-rinh-tô 9: 26)

Khi Bạn Thực Hiện Mục Tiêu Của Mình, Đức Chúa Trời Làm Việc Trên Bạn

Mục Sư Rick Warren
“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.” (Phi-líp 3:12)
Hôm qua chúng ta đã nói đến những lý do vì sao phải đặt ra mục tiêu. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến ba nguyên nhân vì sao đặt ra mục tiêu lại quan trọng đến nỗi Chúa Jesus cũng phải đặt ra mục tiêu cho chính Ngài.

Bạn phải đặt ra mục tiêu vì chúng sẽ khiến bạn có hy vọng để tiếp tục bước đi và chịu đựng.
Gióp nói rằng: “Sức lực tôi nào đủ đợi cho nỗi?  Cuối cùng tôi sẽ ra sao, mà tôi lại nhẫn nhịn được?” (Gióp 6:11)  Bạn phải có một mục tiêu để tiếp tục theo đuổi.
Một mục tiêu không cần phải lớn mới có thể làm động lực thúc đẩy bạn.  Chẳng hạn, nếu bạn đã phải trải qua một cuộc giải phẫu, mục tiêu đầu tiên của bạn trong giai đoạn hồi phục sẽ là ngồi dậy trên giường.  Sau đó bạn mới tập đứng lên, tiếp theo là tập đi dọc hành lang.

Tất cả những điều đó là những mục tiêu nhỏ, nhưng thảy đều rất quan trọng, bởi vì từ vị trí hiện tại của bạn đến chỗ thành công không phải là một cú nhảy xa.  Đó là nhiều bước nhỏ. Một mục tiêu không cần phải lớn lao mới là quan trọng – chỉ cần đủ để khuyến khích bạn tiếp tục bước đi.

Bạn cần đặt ra mục tiêu vì chúng xây dựng tính cách của bạn.
Lợi ích lớn nhất cho cuộc đời bạn sẽ không phải là những thành tích của bạn nhưng là những điều đang xảy ra bên trong bạn khi bạn tiến tới mục tiêu.

Chúa quan tâm đến tính cách của bạn hơn là thành tích của bạn.  Khi bạn theo đuổi mục tiêu của bạn, Chúa làm việc trên bạn.  Ngài đang xây dựng, uốn nắn tính cách của bạn, và đó là điều tồn tại đời đời.
Chính vì vậy sứ đồ Phao-lô đã nói trong Phi-líp 3: 12 rằng: “Tôi đang chạy hầu cho giựt được”.  Để đạt được mục tiêu, bạn cần có năng lực, cố gắng, và mục đích, kết quả là bạn sẽ càng trở nên giống Chúa Jesus hơn.

Bạn cần đặt ra mục tiêu vì những mục tiêu đúng sẽ được ban thưởng.
Châm-ngôn 11: 27 chép: “Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển;” Khi bạn đặt ra mục tiêu đúng cho cuộc đời mình, bạn sẽ được vinh dự và sẽ gây dựng được gia sản trên đất này.

Nhưng bạn sẽ nhận được phần thưởng thật sự cho những mục đích đúng của mình trong cõi đời đời. 1Cô-rinh-tô 9: 25-26 cho biết: “Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát.  Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.  Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió;” Sứ đồ Phao-lô là người đã biết chọn đúng mục tiêu.  Bạn cần phải giống như vậy để bạn có thể lãnh phần thưởng mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho bạn trên Thiên đàng.

god pro

 

Godly Goals Help You Do What Matters Most

by Rick Warren

McCain+Obama+Attend+Campaign+Forum+California+A7-SlY-JoU0l

“God can do anything, you know — far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!” (Ephesians 3:20 MSG). The Bible tells us that Jesus set goals. In fact he often announced publicly what his next goal was for the next phase of his ministry. So why should you set goals? We’re going to talk about three reasons today and three more tomorrow.

You need to set goals because it is a spiritual responsibility.
If you don’t have goals for your life, you have already decided to let other people run your life. When you don’t decide in advance what’s important, you’re letting other people decide. You end up wasting your life, because you haven’t clarified how you want to grow as a follower of Christ. The Bible says that to be spiritually mature, you have to set your goal and move toward it as you keep your eyes focused on it. “I have not yet reached my goal, and I am not perfect. But Christ has taken hold of me. So I keep on running and struggling to take hold of the prize …. I run toward the goal, so that I can win the prize of being called to heaven. This is the prize that God offers because of what Christ Jesus has done. All of us who are mature should think in this same way” (Philippians 3:12, 14-15a CEV).

You need to set goals because they are statements of faith.
If you’re a believer in Jesus Christ and you set a goal, you’re saying, “I believe that God wants me to accomplish this by this time. This is what I believe God is going to do in my life.” Goals aren’t  just a statement of faith; they stretch your faith. The bigger your goal, the more your faith will be stretched. And that pleases God. Ephesians 3:20 says, “God can do anything, you know — far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!” (MSG)

You need to set goals because they focus your energy.
Focus is the key to an effective life. If you spread your energy out and diffuse it over a whole bunch of things, you’ll make no impact at all. But if you focus your life, it’s going to be powerful, and it will change the world. You don’t have time to do everything. Here’s the good news: God doesn’t expect you to do everything! The key to being effective in life as a woman or man of God is to do what matters most and forget everything else. Goals help you maintain that kind of focus.

“I do not run without a goal. I fight like a boxer who is hitting something — not just the air” (1 Corinthians 9:26 NCV).

While You’re Working on Your Goals, God Is Working on You

by Rick Warren

“I have not yet reached my goal, and I am not perfect. But Christ has taken hold of me. So I keep on running and struggling to take hold of the prize.” (Philippians 3:12 CEV). Yesterday we talked about the reasons why you need to set some goals. Today we’re going to talk about three more reasons why goal setting is so important that even Jesus set goals for himself.

You need to set goals because they give you hope to keep moving and endure.
Job says, “What strength do I have left that I can go on hoping? What goal do I have that I would want to prolong my life?” (Job 6:11 NLT) You have to have a goal to keep you going. A goal doesn’t have to be big to motivate you. For instance, if you had to have surgery, your first goal in recovery could be to sit up in bed. Then you might work toward standing up and after that walking down the hallway. All of those are very small goals, but they’re all important, because to get from where you are to success isn’t one big leap. It’s many small steps. A goal doesn’t have to be big to be important — it just has to encourage you to carry on.

You need to set goals because they build your character.
The greatest benefit to your life will not be your accomplishments but rather what happens inside you while you’re moving toward your goal. God is more interested in your character than he is in your accomplishments. While you’re working on your goal, God is working on you. He is building your character, and that’s what’s going to last for eternity. That’s why Paul says in Philippians 3:12, “I keep on running and struggling to take hold of the prize” (CEV). It takes energy, effort, and purpose to reach your goal, and the result is that you become more like Christ.

You need to set goals because good goals will be rewarded.
Proverbs 11:27 says, “If your goals are good, you will be respected” (TEV). When you give your life to a good goal, it brings honor and builds a legacy on Earth. But the real reward in setting good goals is going to come in eternity. The Bible says in 1 Corinthians 9:25-26, “All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step” (NLT). Paul was a purpose driven goal setter. You need to be that, too, so that you can win the prize that God has prepared for you in Heaven.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn