Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Các Lời Hứa Của Chúa Giê-su- Chương 1

Các Lời Hứa Của Chúa Giê-su- Chương 1

Chương 1

CÁC LỜI HỨA CỦA CHÚA GIÊ-SU

I. Những lời hứa của Chúa Giê-su dành cho người giữ, làm theo Lời Chúa:

1. ĐƯỢC XƯNG LÀ LỚN TRONG VƯƠNG QUỐC.

Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Ma-thi-ơ 5:19.

2. LÀ NGƯỜI KHÔN NGOAN.

Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Ma-thi-ơ 7:24-25.

3. ĐƯỢC CHA YÊU MẾN.

Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. Giăng 14:21.

4. ĐƯỢC ĐỨC CHA VÀ CON NỘI TRÚ BÊN TRONG.

 Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Giăng 14:23.

5. ĐƯỢC Ở TRONG SỰ YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA.

 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Giăng 15:10.

6. LÀ BẠN HỮU CỦA CHÚA.

 Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Giăng 15:14.

7. ĐƯỢC PHÉP ĐẾN CÂY SỰ SỐNG.

 Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Khải. 22:14.

II. Những Lời Hứa về Sự Cứu Rỗi cho Người Tin

1. NGƯỜI ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST SẼ KHÔNG BỊ BỎ RA NGOÀI

Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát…Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Giăng 6:35,37.

2. SẼ KHÔNG BỊ HƯ MẤT

hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:15,16.

3. ĐƯỢC VƯỢT TỪ SỰ CHẾT ĐẾN SỰ SỐNG.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Giăng 5:24.

4. SẼ ĐƯỢC SỐNG LẠI VÀO NGÀY SAU RỐT

Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng 6:40.

5. CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tin ta thì được sự sống đời đời. Giăng 6:47.

6. SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT

Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Giăng 11:26.

7. ĐƯỢC CỨU RỖI

Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi. Mác 16:16

III. Các Lời Hứa của Chúa Giê-su Dành Cho Cơ đốc nhân

1. CÓ ÁNH SÁNG CỦA SỰ SỐNG                                                                                                                                   Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng 8:12

2.  NHẬN LÃNH SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.  Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Giăng 10:27-28

3. NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG

  Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.  Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Ma-thi-ơ 16:24-25

4. CÓ CỦA QUÍ Ở TRÊN TRỜI

 Đức Chúa Giê-su phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. Ma-thi-ơ 19:21

5. NHẬN LÃNH TRĂM LẦN HƠN VỀ NHỮNG…

 Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng,  mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Mác 10:29-30

6. TRỞ NÊN TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI

Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Ma-thi-ơ 4:19

7. ĐƯỢC ĐỨC CHA TÔN QUÍ

Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; Nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người. Giăng 12:26

IV. Các lời hứa về Bánh của Sự Sống

1. BÁNH TỪ TRỜI BAN SỰ SỐNG CHO THẾ GIAN

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống.  Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian.  Giăng 6:32-33.

2. ĂN BÁNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐÓI

 Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Giăng 6:35.

3. SẼ KHÔNG CHẾT

Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Giăng 6:50.

4. SẼ SỐNG MÃI MÃI

 Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; Giăng 6:51.

5. ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Giăng 6:54.

6. ĐƯỢC Ở TRONG ĐẤNG CHRIST.

Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Giăng 6:56.

7. ĐƯỢC SỐNG BỞI CHRIST.

Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. Giăng 6:57.

V. Các Lời Hứa Về Sự Phục Sinh

1. NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG LẠI.
 Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui,  thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Lu-ca 14:13-14.

2. SẼ KHÔNG CHẾT NỮA
 Song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không lấy vợ gả chồng. Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Lu-ca 20:35-36.

3. AI NẤY ĐỀU SỐNG CHO CHÚA

Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về Bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài. Lu-ca 20:37-38.
4. ĐƯỢC CHÚA GIÊ-SU BAN SỰ SỐNG

Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. Giặng5:21.

5. SỐNG LẠI ĐỂ ĐƯỢC SỰ SỐNG

Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi;  ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Giăng 5:28-29.

6. ĐƯỢC SỐNG LẠI VÀO NGÀY SAU RỐT
Ví bằng Cha,là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng 6:44.

7. TIN CHÚA GIÊ-SU THÌ SẼ SỐNG, MẶC DÙ ĐÃ CHẾT
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.

Giăng 11:25.

VI. Các Lời Hứa Về Đức Thánh Linh

1. ĐỨC THÁNH LINH ĐƯỢC BAN CHO NHỮNG AI CẦU XIN

Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài! Lu-ca 11:13.

2. THÁNH LINH TRỞ THÀNH MỘT MẠCH NƯỚC VĂNG RA ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

nhưng uống nớc ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Giăng 4:14.

3. SÔNG NƯỚC HẰNG SỐNG SẼ TUÔN CHẢY TỪ CƠ ĐỐC NHÂN

Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-su ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Giăng 7:37-39.

4. CHA BAN ĐẤNG YÊN ỦI
Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,  tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Giăng 14:16-17.

5. MÔN ĐỒ ĐƯỢC KÊU GỌI NHẬN LÃNH THÁNH LINH
Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giăng 20:22

6. LỜI HỨA CỦA CHA VỀ THÁNH LINH
Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Lu-ca 24:49.

7. CÁC MÔN ĐỒ NHẬN BÁP-TEM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH
Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Công vụ 1:5.

VII. Các Lời Hứa Về Công Việc Của Đức Thánh Linh.

1. ĐỨC THÁNH LINH CÁO TRÁCH TỘI LỖI VÀ…
Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Giăng 16:8

2. ĐỨC THÁNH LINH – NGUỒN CỦA SỰ TÁI SANH

Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Giăng 3:8.

3.ĐỨC THÁNH LINH LÀM CHO SỐNG

 Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Giăng 6:63.

4. LÀM CHỨNG VỀ ĐẤNG CHRIST

Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Giăng 15:26.

5. DẠY MỌI SỰ

Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng 14:26.

6.DẪN CHÚNG TA VÀO MỌI LẼ THẬT

 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Giăng 16:13.

7.BAN QUYỀN NĂNG ĐỂ LÀM CHỨNG

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Công vụ 1:8.

VIII. Các Lời Hứa Về Sự Hiện Diện Của Christ

1. ĐẤNG CHRIST Ở CÙNG CÁC TÍN HỮU CHO ĐẾN TẬN THẾ

Dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ 28:20.

2. CHRIST Ở GIỮA CÁC TÍN HỮU

  Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Ma-thi-ơ 18:20

3. CHRIST ĐẾN AN ỦI CÁC TÍN HỮU

 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Giăng 14:18.

4. ĐỨC CON Ở TRONG ĐỨC CHA, VÀ ĐỨC CON Ở TRONG CÁC TÍN HỮU

Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Giăng 14:20.

5. CHRIST SẼ ĐI VÀ NGÀI TRỞ LẠI

Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. Giăng 14:28.

6. CHRIST BÀY TỎ CHÍNH NGÀI CHO TÍN HỮU

 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. Giăng 14:21.

7. ĐỨC CHA VÀ ĐỨC CON ĐỀU Ở TRONG CÁC TÍN HỮU

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Giăng 14:23.

IX. Các Lời Hứa Về Sự Trả Lời Cầu Nguyện

1. XIN THÌ NHẬN ĐƯỢC

 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Ma-thi-ơ 7:8.

2. CHA THIÊN THƯỢNG BAN ĐIỀU TỐT NHẤT

Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ma-thi-ơ 7:11.

3. MỌI ĐIỀU TIN KHI CẦU NGUYỆN SẼ NHẬN ĐƯỢC

Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Ma-thi-ơ 21:22.

4. HAI NGƯỜI THUẬN NHAU CẦU XIN SẼ NHẬN ĐƯỢC

Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Ma-thi-ơ 18:19.

5.TRẢ LỜI VÌ BỊ LÀM PHIỀN

 Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Lu-ca 11:8.

6. LỜI HỨA CHO NHỮNG AI CẦU NGUYỆN NGÀY ĐÊM

Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao!  Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Lu-ca 18:7-8.

7. TIẾP TỤC Ở TRONG CHRIST SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU CẦU XIN

Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Giăng 15:7.

X. Các Lời Hứa Cho Những Ai Cầu Nguyện Trong Danh Giê-su

1. CẦU NGUYỆN TRONG DANH GIÊ-SU SẼ ĐƯỢC CHÚA NHẬM LỜI

Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Giăng 14:13.

2. NHÂN DANH CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ

Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Giăng 14:14.

3. NHÂN DANH CHÚA GIÊ-SU CẦU XIN CHA

Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Giăng 15:16.

4. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CẦU XIN CHA, CHA SẼ NHÂN DANH CHÚA GIÊ-SU ĐỂ BAN CHO

 Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Giăng16:23.

5. CẦU XIN NHÂN DANH CHÚA GIÊ-SU SẼ NHẬN ĐƯỢC

Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Giăng 16:24.

6. CÁC NGƯƠI SẼ NHÂN DANH TA CẦU XIN

Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Giăng 16:26-27.

7. CÁC DẤU LẠ TRONG DANH GIÊ-SU

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Mác 16:17-18.

XI. Các Lời Hứa Về Đức Tin

1. MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ CHO TÍN NHÂN

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? … Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Mác 9:28.

2. KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀ KHÔNG THỂ LÀM

Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Ma-thi-ơ 17:20.

3. TRUYỀN LỆNH CHO CÂY DÂU

 Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu nầy rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời. Lu-ca 17:6.

4. HÃY CÓ ĐỨC TIN ĐẾN ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Giê-su cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời.  Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Mác 11:22-23.

5. HÃY TIN ĐÃ ĐƯỢC

Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác 11:24.

6.TIN SẼ THẤY SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 Đức Chúa Giê-su lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Giăng 11:40.

7. LÀM CÁC VIỆC LỚN

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Giăng 14:12.

XII. Các Lời Hứa Về Uy Quyền Của Tín Nhân Trên Satan

1.ĐẤNG CHRIST BAN QUYỀN NĂNG CHO TÍN NHÂN

 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19 Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. Lu-ca 10:18-19.

2. TÍN NHÂN BUỘC Ở DƯỚI ĐẤT, TRÊN TRỜI CŨNG SẼ BUỘC

Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Ma-thi-ơ 18:18.

3. LẤY DANH CHÚA TRỪ QUỈ

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói. Mác 16:17.

4. CẦU NGUYỆN VÀ KIÊNG ĂN ĐỂ TRỪ QUỈ

Nhưng thứ quỉ này, nếu không cầu nguyện và kiêng ăn, thì không thể trừ nó được. Ma-thi-ơ 17:21.

5. TẠI ĐỒI GÔ-GÔ-THA VUA CHÚA CỦA THẾ GIAN ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI

Hiện bây gi, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. Giăng 12:31.

6. CHRIST BAN CHO TÍN NHÂN SỰ TỰ DO THOÁT KHỎI QUYỀN LỰC CỦA SATAN VÀ TỘI LỖI

Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. Giăng 8:36 (đọc Giăng 8:34-44).

7.CON CÁI CỦA ÁP-RA-HAM ĐƯỢC TỰ DO THOÁT KHỎI SATAN

 Con gái của Áp-ra-ham nầy, quỉ Sa-tan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Lu-ca 13:16.

XIII. Các Lời Hứa Dành Cho Người Ban Cho

1. BAN CHO CÁCH KÍN NHIỆM SẼ NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG

 Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Ma-thi-ơ 9:3-4.

2. BAN CHO SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI ĐẦY ĐỦ

Hãy cho, ngưi sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Lu-ca 6:38.

3. BAN CHO THÌ MỌI ĐIỀU SẼ ĐƯỢC SẠCH

Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Lu-ca 11:41.

4.BAN CHO SẼ ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO NHÀ ĐỜI ĐỜI

 Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Lu-ca 16:19.

5. BAN CHO ĐƯỢC PHƯỚC HƠN NHẬN LÃNH

Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-su có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ 20:35.

6. BAN CHO SẼ ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG LẠI

Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Lu-ca 14:13-14.

7. BAN CHO SẼ ĐƯỢC CỦA BÁU TRÊN TRỜI

 Đức Chúa Giê-su ngó người mà yêu, nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Mác 10:21.

XIV. Lời Hứa Cho Những Ai Bị Bắt Bớ Vì Sự Công Bình

1. NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG LỚN Ở TRÊN TRỜI

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ 5:10-12.

2. BỀN LÒNG ĐẾN CUỐI CÙNG SẼ ĐƯỢC CỨU

Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.

Ma-thi-ơ 10:22.

3. MỘT SỢI TÓC TRÊN ĐẦU CŨNG KHÔNG MẤT

Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình; và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết.  Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét. Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Lu-ca 21:16-18.

4. LỜI HỨA BAN LỜI KHÔN NGOAN TRONG LÚC BỊ BẮT BỚ

Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc.  Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ.  Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thể nào. Vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan, mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Lu-ca 21:12-15.

5. ĐƯỢC TUYÊN XƯNG TRƯỚC MẶT CHA TRÊN TRỜI

Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Ma-thi-ơ 10:32.

6. ĐƯỢC TUYÊN XƯNG TRƯỚC CÁC THIÊN SỨ

Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ, thì Con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Lu-ca 12:8.

7. ĐƯỢC PHƯỚC KHI BỊ THẾ GIAN CĂM GHÉT

Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế! Lu-ca 6:22.

XV. Lời Hứa Được Phước Cho Những Ai Nhu Mì và Thuần Khiết

1. PHƯỚC CHO NHỮNG AI NGHÈO KHÓ TRONG TÂM LINH

 Phước cho nhng kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Ma-thi-ơ 5:3 (Đọc Lu-ca 6:20).

2. PHƯỚC CHO NHỮNG AI THAN KHÓC

Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Ma-thi-ơ 5:4 (Đọc Lu-ca 6:21).

3. PHƯỚC CHO NGƯỜI NHU MÌ

Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! Ma-thi-ơ 5:5.

4. PHƯỚC CHO NGƯỜI ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG BÌNH

Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! Ma-thi-ơ 5:6.

5. PHƯỚC CHO NGƯỜI THƯƠNG XÓT

Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! Ma-thi-ơ 5:7.

6. PHƯỚC CHO NHỮNG AI LÀM CHO NGƯỜI HÒA THUẬN

Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! Ma-thi-ơ 5:9.

7. PHƯỚC CHO AI CÓ LÒNG TRONG SẠCH

Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! Ma-thi-ơ 5:8.

XVI. Các Lời Hứa Về Đời Sống Sung Mãn

1.TƯƠNG GIAO VỚI ĐẤNG CHRIST

Nầy ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Khải. 3:20.

2. NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG VÀ SỰ SỐNG SUNG MÃN

Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.  Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Giăng 10:9-10.

3. NHẬN BIẾT Ý MUỐN CỦA CHÚA

 Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta.  Giăng 7:17.

4. ĐƯỢC YÊN NGHỈ KHI ĐẾN VỚI CHÚA

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.  Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ 11:28-30.

5.  NHẬN ĐƯỢC SỰ BÌNH AN CỦA ĐẤNG CHRIST

Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng 14:27.

6. SỰ VUI MỪNG CỦA CHÚA Ở TRONG TÍN NHÂN

Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Giăng 15:11.

7. CỬA ÂM PHỦ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC HỘI THÁNH

Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ma-thi-ơ 16:18.

XVII. Các Lời Hứa Dành Cho Người Đắc Thắng

1. ĂN TRÁI CÂY SỰ SỐNG

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời. Khải. 2:7.

2. KHÔNG BỊ HẠI VỀ LẦN CHẾT THỨ HAI

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Khải. 2:11.

3. ĐƯỢC ĂN MA-NA GIẤU KÍN

 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Khải 2:17.

4. NHẬN ĐƯỢC QUYỀN CAI TRỊ CÁC NƯỚC

Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước:  Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta.  Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Khải. 2:26-28.

5. ĐƯỢC NHẬN DANH TRƯỚC MẶT CHA VÀ CÁC THIÊN SỨ

Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Khải. 3:5.

6. ĐƯỢC LÀM TRỤ TRONG ĐỀN ĐỨC CHÚA TRỜI

Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người. Khải. 3:12.

7. ĐƯỢC NGỒI VỚI CHRIST TRÊN NGÔI CỦA NGÀI

Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. Khải. 3:21.

XVIII. Lời Hứa Về Sự Bảo Vệ Thiên Thượng Dành Cho Tín Nhân

1. ĐƯỢC CHRIST NHẬN BIẾT

Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta. Giăng 10:14.

2. KHÔNG BAO GIỜ BỊ HƯ MẤT

Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.  Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Giăng 10:27-28.

3.KHÔNG CÓ AI CƯỚP CHIÊN KHỎI TAY CHA

 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Giăng 10:29.

4. ĐƯỢC SỐNG LẠI NƠI NGÀY SAU RỐT

Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng 6:39.

5. ĐẤNG CHRIST GÌN GIỮ TÍN NHÂN

Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm. Giăng 17:12.

6. SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sinh vật nào được cứu; song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy.  Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ngài ở đó, thì chớ tin.  Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Mác 13:20-22.

7. CÁC THIÊN SỨ BẢO VỆ CÁC EM NHỎ

Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời. Ma-thi-ơ 18:10.

XIX. Lời Hứa Về Sự Tái Lâm Của Đấng Christ

1.CHRIST SẼ ĐẾN ĐẤY QUYỀN NĂNG TRÊN ĐÁM MÂY

Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Lu-ca 21:27-28.

2. ĐẤNG CHRIST TRỞ LẠI NHƯ CHỚP PHÁT RA TỪ PHƯƠNG ĐÔNG

Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy. Ma-thi-ơ 24:27.

3. NHỮNG NGƯỜI CHÚA CHỌN ĐƯỢC NHÓM LẠI VỚI NHAU

Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia. Ma-thi-ơ 24:30-31.

4. CHÚA SẼ TRỞ LẠI TIẾP NHẬN NHỮNG NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI

Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Giăng 14:3.

5.  CÁC ĐẦY TỚ THỨC CANH ĐƯỢC BAN PHƯỚC

Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình, và đến hầu việc họ.  Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ! Lu-ca 12:37-38.

6. NHỮNG QUẢN GIA KHÔNG NGOAN ĐƯỢC QUẢN LÝ CẢ GIA TÀI CỦA CHỦ

Chúa đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện, phát lương phạn cho họ?  Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy!  Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Lu-ca 12:42-44.

7.CHRIST SẼ NGỒI TRÊN NGAI VINH HIỂN

 Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Ma-thi-ơ 25:31.

XX. Các Lời Hứa Về Vương Quốc

1. HIỂU BIẾT NHỮNG ĐIỀU MẦU NHIỆM VỀ THIÊN ĐÀNG

 Ngài đáp rằng: Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết.  Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Ma-thi-ơ 13:11-12.

2. ĐƯỢC GIAO CHO CHÌA KHÓA CỦA VƯƠNG QUỐC

 Ta sẽ giao cha khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Ma-thi-ơ 16:19.

3. CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT NƯỚC CHÚA GẦN ĐẾN

Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Lu-ca 21:31.

4. CHA THIÊN THƯỢNG BAN CHO NƯỚC THIÊN ĐÀNG

Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Lu-ca 12:32.

5. ĐƯỢC CHA BAN PHƯỚC NHẬN LÃNH NƯỚC THIÊN ĐÀNG

Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Ma-thi-ơ 25:34.

6. NGƯỜI CÔNG BÌNH SẼ CHÓI RẠNG NHƯ MẶT TRỜI

Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe! Ma-thi-ơ 13:43.

7. ĐẤNG CHRIST SẼ UỐNG TRÁI NHO MỚI CÙNG VỚI CÁC MÔN ĐỒ

Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta. Ma-thi-ơ 26:29. (Đọc Lu-ca 22:16, 18, 30).

XXI. Các Lời Hứa Về Phần Thưởng

1. PHẦN THƯỞNG SẼ RẤT LỚN

Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Lu-ca 6:35.

2.THỢ GẶT LÃNH TIỀN CÔNG

 Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Giăng 4:36.

3. PHẦN THƯỞNG CỦA TIÊN TRI VÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH ĐƯỢC BAN CHO NGƯỜI TIẾP RƯỚC HỌ

Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ma-thi-ơ 10:41.

4. BAN CHO BỌN NHỎ MỘT LY NƯỚC SẼ NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG

Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Ma-thi-ơ 10:42.

5. Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. Ma-thi-ơ 16:27.

6. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Ma-thi-ơ 25:21 (Đọc Ma-thi-ơ 25:14-30)

7. TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ SẼ ĐƯỢC CAI TRỊ MƯỜI THÀNH

 Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành…Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Lu-ca 19:17, 26 (Đọc Lu-ca 19:11-27).


(còn nữa)

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn