Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / 7 Freedoms We Have in The Lord Jesus Christ

7 Freedoms We Have in The Lord Jesus Christ

7 FREEDOMS WE HAVE IN THE LORD JESUS CHRIST.

Freedom: liberation from slavery or restraint or from the power of another; the quality or state of being exempt or released usually from something onerous.

Freedom in Christ is the idea that Christians are no longer controlled by sin and have the choice to live instead of death and sin. Some Bible passages that discuss freedom in Christ include John 8, Romans 6-8, and Galatians 5.

Jesus declared, “Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed” (John 8:36).

What freedoms do we have in Christ?

1. Freedom from guilt. “There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus” (Rom. 8:1). If you are “in Christ Jesus,” God will never, ever condemn you for any sin whatsoever. The condition of this statement, however, is crucial: salvation is for those who place their faith in Christ (Romans 3:23–26). There is no other way (Acts 4:12), and those who reject this salvation will not be rescued from condemnation (John 3:18).

2. Freedom from Satan’s dominion. “He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love” (Col. 1:13).

God has rescued and redeemed believers. In this case, Paul is referring to God’s rescue of Christians from the power of sin and death.

In addition, Paul says that God has transformed us from sinners bound by sin, into new creations meant for heaven. This once again highlights God’s rescue of the believer from the power of sin and its consequences (Romans 6:23). Christian believers are not merely protected from the penalty sin, we are radically removed from it.

3. Freedom to relate to God as His child and His heir. “Therefore, you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir of God through Christ” (Gal. 4:7).

As believers on the Resurrection side of Calvary, we are no longer considered to be servants of God but His sons, not because of any righteous deeds that we have done, but only because of what HE did at Calvary on our behalf: “For by grace are we saved not of works, lest any man should boast.” A son has many privileges and positions that are denied a slave, for a son is born of his father;

4. Freedom to authentically love others. “Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God and knows God” (1 John 4:7). Love is the very nature of God and from Him bursts forth the fruit of His Spirit, which is rooted and grounded in love.

John knew how important love would be in the lives of all who believe on the name of the Lord, and so he exhorted us: “Beloved, let us love one another because God is Love and Love is of God.”

5. Freedom to live out God’s purposes in your life. “For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them” (Eph. 2:10). Interestingly, God prepared what He wanted us to do for Him long ago. He has already planned what He wants us to do with our lives. We do not need to copy what someone else has done or is doing. He has a unique plan for each of us to serve Him in this world. This includes certain spiritual gifts and the work of the Holy Spirit in our lives to lead us in service to Him.

6. Freedom to partake and enjoy every spiritual blessing. “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ” (Eph. 1:3). The spiritual blessings of which Paul talks in this passage are already ours, for we have already been given all that we need for life and godliness. In Christ, we have been given every spiritual blessing and His spiritual enrichment has already been poured out upon us in superlative-abundance by our Heavenly Father. All we have to do is to access it according to Eph. 1:3.

7. Freedom to bring our concerns and requests to God. “Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God” (Phil. 4:6). Instead of anxiety, believers are to humbly and gratefully approach God with whatever is on their minds. Mature prayer includes thanking God for what He has done in addition to asking for help in areas of need. This is the Christian prescription to reduce anxiety in all areas of life. This does not mean believers are going to live a worry-free life. Nor does it mean additional help won’t be required. However, it does show that addressing problems in our lives should begin with prayer.

7 SỰ TỰ DO CHÚNG TA CÓ TRONG CHÚA GIÊ-SU CHRIST.

Tự do: giải phóng khỏi cảnh nô lệ, sự kiềm chế hoặc khỏi quyền lực của người khác; tâm thái được tự do hoặc được giải phóng khỏi một điều gì đó khó khăn.

Tự do trong Đấng Christ có nghĩa là Cơ đốc nhân không còn bị tội lỗi kiểm soát và có quyền lựa chọn sự sống thay vì sự chết và tội lỗi. Một số đoạn Kinh thánh thảo luận về sự tự do trong Đấng Christ bao gồm Giăng 8, Rô-ma 6-8 và Ga-la-ti 5.

Chúa Giê-su đã tuyên bố: “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” ( Giăng 8:36).

Chúng ta có những quyền tự do nào trong Đấng Christ?

1. Thoát khỏi tội lỗi. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Rô-ma 8:1). Nếu bạn “ở trong Chúa Giê-su Christ”, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ kết án bạn vì bất kỳ tội lỗi nào. Tuy nhiên, điều kiện của câu nói này rất quan trọng: sự cứu rỗi dành cho những ai đặt niềm tin vào Đấng Christ (Rô-ma 3:23–26). Không có cách nào khác để được cứu (Công vụ 4:12), và những ai từ chối sự cứu rỗi này sẽ không được thoát khỏi sự đoán phạt (Giăng 3:18).

2. Thoát khỏi sự thống trị của Satan. “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài” (Cô-lô-se 1:13).

Đức Chúa Trời đã giải cứu và cứu chuộc những người tin Chúa. Trong trường hợp này, Phao-lô đang đề cập đến việc Đức Chúa Trời giải cứu các Cơ-đốc nhân khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết.

Ngoài ra, Phao-lô còn nói rằng Đức Chúa Trời đã biến đổi chúng ta từ những tội nhân bị tội lỗi trói buộc thành những tạo vật mới dành cho thiên đàng. Điều này một lần nữa nhấn mạnh việc Chúa giải cứu người tin Chúa khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó (Rô-ma 6:23). Những người tin Chúa không chỉ được bảo vệ khỏi bị kết án mà chúng ta còn được giải cứu khỏi tội lỗi.

3. Tự do thiết lập mối liên hệ với  Chúa như con cái và người thừa kế của Ngài. “Vậy, anh em không còn là nô lệ nữa mà là con, và nếu là con, thì là người thừa kế của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ” (Ga-la-ti 4:7).

Là những người tin Chúa Giê-su, chúng ta không còn được coi là tôi tớ của Đức Chúa Trời mà là con cái của Ngài, không phải vì bất kỳ việc làm công chính nào chúng ta đã làm, mà chỉ vì những gì Ngài đã làm tại Đồi Calvary thay cho chúng ta: “Vì bởi Ân điển Ngài chúng ta được cứu – không phải bởi việc làm, kẻo có ai khoe mình.” Con cái có nhiều đặc quyền và địa vị mà một nô lệ không thể có được, vì con được sinh ra từ cha mình;

4. Tự do yêu thương người khác một cách đích thực. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (1 Giăng 4:7). Tình yêu chính là bản chất của Thiên Chúa và từ Ngài làm nảy sinh hoa trái Thánh Linh của Ngài, vốn bén rễ và đặt nền tảng trên tình yêu.

Sứ dồ Giăng biết tình yêu quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tất cả những ai tin vào danh Chúa, nên ông khuyên nhủ chúng ta trong 1 Giăng 4:7.

5. Tự do sống theo mục đích của Chúa trong cuộc đời bạn. “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-su Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Điều thú vị là Chúa đã chuẩn bị những gì Ngài muốn chúng ta làm cho Ngài từ lâu. Ngài đã hoạch định những điều Ngài muốn chúng ta làm trong đời sống mình. Chúng ta không cần phải sao chép những gì người khác đã hoặc đang làm. Ngài có một kế hoạch riêng cho mỗi người chúng ta để phục vụ Ngài trên thế giới này. Điều này bao gồm những ân tứ thuộc linh nhất định và công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta để dẫn dắt chúng ta phục vụ Ngài.

6. Tự do tham dự và tận hưởng mọi phước lành thuộc linh. “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta đủ mọi phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Đấng Christ” (Ê-phê-sô 1:3). Những ơn phước thuộc linh mà Phao-lô nói đến trong đoạn này đã là của chúng ta rồi, vì chúng ta đã được ban cho tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống và sự tin kính. Trong Đấng Christ, chúng ta đã được ban cho mọi phước lành thuộc linh và sự phong phú thuộc linh của Ngài đã được Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta một cách dồi dào. Tất cả những gì chúng ta phải làm là nhận lãnh nó theo Ê-phê-sô 1:3.

7. Tự do trình bày những mối quan tâm và yêu cầu của mình với Chúa. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi việc hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6). Thay vì lo lắng, các tín hữu phải đến gần Chúa một cách khiêm tốn và biết ơn bất cứ điều gì họ nghĩ đến. Lời cầu nguyện trưởng thành bao gồm việc tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm bên cạnh việc cầu xin sự giúp đỡ trong những lĩnh vực có nhu cầu. Đây là phương thuốc để Cơ đốc nhân để giảm bớt lo lắng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Điều này không có nghĩa là những người tin Chúa sẽ sống một cuộc sống không còn lo lắng gì cả. Điều đó cũng không có nghĩa là sẽ không cần trợ giúp thêm. Tuy nhiên, nó cho thấy rằng việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta nên bắt đầu bằng lời cầu nguyện.

Mục sư Phạm Hơn

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn