Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / Đức Chúa Trời Gìn Giữ Chiên Của Ngài

Đức Chúa Trời Gìn Giữ Chiên Của Ngài

Đức Chúa Trời Kéo Con Người Đến Với Đấng Christ

Cha Gìn Giữ Chiên Của Ngài.
Trong Phúc Âm Giăng chương 10, Chúa Jesus giới thiệu Ngài là người chăn chiên, “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Trong câu 10 trước đó Chúa phán: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” Những câu sau đó Chúa tiếp tục dạy bảo các môn đồ, “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.  Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” (Giăng 10:27-28). Và Chúa giải thích thêm, “Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một.” (Giăng 10:29-30).

John 10-11 The Good Shepherd Lays Down His Life white
Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô viết, “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:13). Sự cứu rỗi không đến từ năng lực con người của chúng ta. Những việc lành mà chúng ta đang làm không khiến cho chúng ta được cứu rỗi. Chúng ta cũng không phải là nhân viên cố gắng làm việc cho TRỜI để cuối tuần nhận được tiền lương cứu rỗi. Thực ra chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và Ngài muốn chúng ta làm điều đẹp lòng Ngài.
Phao-lô biết rằng ông không có khả năng giữ gìn sự cứu rỗi bằng năng lực riêng. Vào cuối cuộc đời phục vụ Chúa, ông thừa nhận: “…ấy lại là cớ (vì Tin lành) mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.” (2 Ti-mô-thê 1:12).
Phi-e-rơ cũng học bài học này. Chúa Jesus phán với ông, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn.” (Giăng 21:18). Trước đó không lâu, vị sứ đồ này cho rằng ông một lòng một dạ theo Chúa. Nhưng thực tế chứng minh rằng ông không thể làm điều đó bằng lòng nhiệt thành cá nhân. “Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa! 38 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta ba lần!” (Giăng 13:37-38). Và khi giờ thử thách đến, Phi-e-rơ đã chối Thầy của mình (Xem Giăng 18:15-27).
Sau lần vấp ngã đó, Phi-e-rơ đã học được bài học quí báu. Về sau ông trở thành một trong những rường cột của Hội thánh đầu tiên. Cuối cuộc đời ông viết thư tín Phi-e-rơ, “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!” (1 Phi. 1:3-5). Chúng ta chú ý cụm từ in nghiêng: bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho.
Quyển sách của Giu-đe đóng lại với những lời này: “nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A men.” (câu 24-25).
Kết luận nào ở đây? Cha gìn giữ chiên của Ngài.

Cha Trả Lời Sự Cầu Nguyện.
Cầu nguyện (hay thưa chuyện) với Cha thiên thượng là một đặc ân quí báu của con cái Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện chúng ta không bao giờ phải giữ máy điện thoại, để chờ đợi TRỜI đang phải lắng nghe và trả lời một cuộc điện đàm khác. Chúng ta cũng không cần ghi lại tin nhắn để Cha thiên thượng sẽ đọc sau đó. Cha thiên thượng không phải là một ông giám đốc lớn bận rộn của một đại công ty, Ngài là Đấng Vĩ đại, Siêu việt đang cai trị hoàn vũ và Ngài có khả năng lắng nghe đồng thời tất cả mọi lời cầu nguyện của con cái cái Ngài khắp hành tinh. Kinh Thánh ghi lại nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của con cái Ngài. Cha thiên thượng muốn chúng ta nối kết thâm giao với Ngài qua sự cầu nguyện.
Trong hoàn cảnh khó khăn của tuyển dân Israel, TRỜI khích lệ tiên tri Giê-rê-mi cầu nuyện: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3). Đức Chúa Trời luôn mời gọi dân sự Ngài cầu nguyện, đặc biệt là trong những thời khắc gặp khủng hoảng, “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” (Thi. 50:15).
Lời hứa của TRỜI cho người cầu nguyện là: “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.” (Ê-sai 65:24). Trong Tân Ước, Chúa Jesus hứa: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” (Ma-thi-ơ 7:7-8). Chúa Jesus khích lệ và trông đợi chúng ta cầu nguyện. Ngài so sánh người cha trần gian với Cha thiên thượng: “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:11)

Cha Chuẩn Bị Cho Dân Sự Ngài Một Chỗ Ở Trên Thiên Đàng.
Chúa Jesus đã phán dạy về điều này: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.” (Giăng 14:2). Bản Kinh Thánh Tiếng Việt dùng từ chỗ ở. Trong nguyên ngữ đó là từ topos. Từ topographical (đo vẽ địa hình) trong Tiếng Anh bắt nguồn là từ topos. Một bản đồ đo vẽ địa hình diễn tả một nơi ở thật với tất cả những đặc điểm cụ thể.
Thiên đàng (còn dịch là trên trời) là nơi cư ngụ đời đời của Đức Chúa Trời – “ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Chúa Jesus đã rời khỏi thiên đàng, xuống trái đất hiện thân thành một Con người. Ngài phán: “Vì ta từ trên trời xuống.” (Giăng 6:38). Trước giả thư tín Hê-bơ-rơ viết về Đấng Christ, “chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng tôn nghiêm trong các từng trời.” (Hêb. 8:1). Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định, “Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.” (1 Phi-e-rơ 1:22)
Phi-e-rơ viết câu trước đó, “những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin lành cho anh em.” (1 Phi-e-rơ 1:12). Chúa Jesus phán dạy về các em nhỏ, “các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 18:10). Một ngày kia, điều này sẽ đến, “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16).
Chúng ta cũng sẽ biết thêm một chỗ khác ở trên trời? Hãy đọc lại câu chuyện về La-xa-rơ và người giàu có trong Lu-ca 16, và trên ngọn núi mà Chúa Jesus được vinh hóa có Môi-se và Ê-li xuất hiện cùng Ngài được chép trong Ma-thi-ơ 17:1-13.
Thiên đàng là một nơi chốn tuyệt đẹp. Trong Khải huyền 21:1 – 22:5, sứ đồ Giăng đã mô tả: “Mười hai cửa thì làm bằng mười hai hột châu; mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt….. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân.”
Những điều tốt đẹp nhất được dành cho con cái của Đức Chúa Trời. Phao-lô viết, “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe,
Và lòng người chưa nghĩ đến,
Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” (1 Côr. 2:9)

1-corinthians-2-9-2
Thiên đàng là một nơi được ban phước. “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải. 21:4). Những kẻ gian ác, tội lỗi không được vào thiên đàng, “kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành.” (Khải. 21:27)
Thiên đàng là một nơi được yêu quí. Chúng ta sẽ gặp lại những người thân trong Chúa mãi mãi. Tất cả những người được cứu chuộc sẽ “khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài.” (Ê-phê-sô 1:6). Chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa đối mặt (Khải. 22:4) và đồng trị cùng với Ngài đời đời (Khải. 22:5).

Sẽ đến một ngày vinh hiển
Ân điển Ngài chiếu sáng trên tôi
Tôi đối mặt cùng Ngài
Vinh hiển thay cho tôi. 

KẾT LUẬN
Cha đã và đang làm những điều kỳ diệu cho con cái yêu dấu của Ngài. Điều này không có nghĩa là Con và Thánh Linh không dự phần cùng với Cha. Cả ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhất để cùng làm việc và hoàn thành mục đích thần thượng của Ngài.

(Còn nữa)

james

JAMES SEMPLE

Trích từ: BIBLE TRUTHS ABOUT GOD

Translated by Tuong Vi 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn