Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Sự Bình Đẳng Của Ba Ngôi Một Thể

Sự Bình Đẳng Của Ba Ngôi Một Thể

Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một Trong Tân Ước


Mỗi Ngôi trong ba Ngôi bình đẳng với nhau. Chúa Jesus đã phán, “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha.” (Giăng 14:9). Chúa cũng nói thêm hai điều nữa về Ba Ngôi một thể. “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.” (Giăng 14:16-17). Chúa tiếp tục trong câu 18, “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.” Trong ngữ cảnh này Chúa Jesus bày tỏ rằng Ngài sẽ đến trong thân vị của Thần Lẽ thật. Đức Thánh Linh cũng được gọi là Thánh Linh Đấng Christ (1 Phi-e-rơ 1:11) và Thánh Linh của Đức Chúa Jesus Christ (Phi-líp 1:19; xem Ga-la-ti 4:6).
john
Chúa Jesus cũng phán, “Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.” (Giăng 14:23). Đối chiếu câu này với lời dạy của Phao-lô, “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự (ở) trong anh em.” (1 Côr. 6:19). Như vậy cả Ba Ngôi Một Thể đều ở trong tín nhân hay Cha và Con ở bên trong tín nhân qua thân vị của Đức Thánh Linh. Phao-lô dạy cho Hội thánh Ê-phê-sô, “phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 5:18)
Tất cả những trưng dẫn trên có nghĩa gì? Nếu Con thấp hơn Cha, khi ấy Chúa Jesus không thể nói: Ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha. Nếu Đức Thánh Linh thấp hơn Cha hay thấp hơn Con, khi ấy Đấng Christ không thể dạy rằng Cha và Con đều đến ngự bên trong tín nhân qua thân vị của Đức Thánh Linh. Cha, Con và Thánh Linh có những công tác, chức năng khác nhau, nhưng điều này không ngụ ý rằng một trong ba Ngôi có thể thấp kém hơn hai Ngôi khác.
Tính vĩnh viễn của Ba Ngôi một Thể
Cha, Con và Thánh Linh là đời đời trong bản tính. Đời đời có nghĩa cả ba Ngôi không phải là những tạo vật. Mỗi Ngôi luôn luôn và vĩnh viễn tồn tại trước khi có thời gian và vũ trụ. Cha, Con và Thánh Linh đứng bên ngoài không gian và thời gian.
Dĩ nhiên, Cha là đời đời. “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng. 1:1) Trước giả Thi thiên cũng viết, “Trước khi núi non chưa sanh ra. Đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.” (Thi. 90:2)
Đức Con cũng đời đời trong bản tính. “Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:17). Chúa Jesus cầu nguyện, “Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” (Giăng 17:5).
Đức Thánh Linh là đời đời, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. “Đức Thánh Linh đời đời…” (Hêb. 9:14)

Hebrews-9-14

KẾT LUẬN
Giáo lý về Đức Chúa Trời ba Ngôi hiệp một được tóm lược trong các phát biểu sau:
– Chỉ có một Đức Chúa Trời.
– Có ba Ngôi (thân vị) trong một Đức Chúa Trời gồm: Cha, Con và Thánh Linh.
– Ba Ngôi đều bình đẳng với nhau, đều đời đời vĩnh viễn.
– Giáo lý về Ba Ngôi một thể thách thức định nghĩa và sự hiểu biết của con người, vì khái niệm về Đức Chúa Trời vô hạn không thể nào được hiểu trọn vẹn bởi tâm trí hữu hạn của con người. Sẽ không có bất kỳ minh họa hay phép so sánh nào để giải thích một cách chính xác về Ba Ngôi trong một Đức Chúa Trời.
– Lẽ thật về Đức Chúa Trời ba Ngôi hiệp một được bày tỏ trong Kinh Thánh. Điều này không xuất phát từ tâm trí của con người.
– Chúng ta tiếp nhận lẽ thật Ba Ngôi một thể bởi đức tin, vì điều này không được dạy cách rõ ràng trong Kinh Thánh.

(Còn nữa)

james

JAMES SEMPLE

Trích từ: BIBLE TRUTHS ABOUT GOD

Translated by Tuong Vi 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn