Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Home / Tổng hợp / Satan có những quyền lực nào?

Satan có những quyền lực nào?

Satan Có Những Quyền Lực Nào?

Trả lời:

Kinh Thánh cung cấp các thông tin về Satan. Trước khi trở thành Satan, nó là Lucifer. Kinh Thánh nói về nó là “sao mai, con trai của sáng sớm.” (Ê-sai 14:12). Satan lúc ban đầu là một chê-ru-bin được xức dầu với đầy đủ tài năng và khôn ngoan (Ê-xê-chi-ên 28:12-15). Tuy nhiên vì sự cao ngạo, Lucifer bị đuổi ra khỏi thiên đàng và trở thành Satan. Từ thiên sứ nó trở thành quỉ sứ.

Cựu Ước Mô Tả Quyền Lực Của Satan.

Satan được mô tả là một con rắn. “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết.” (Sáng thế ký 3:1). Nó có đủ quyền lực để xui khiến vua Đa-vít kiểm tra dân số nhằm thực hiện ý đồ đen tối của nó. “Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho Y-sơ-ra-ên, bèn giục Đa-vít lấy số dân Y-sơ-ra-ên.” (1 Sử ký 21:1). Nó có thể diện kiến và đối nại với Đức Chúa Trời. “Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.” (Gióp 1:6-7). Satan nắm giữ vị trí của một kẻ ác cai trị có giới hạn trên thế giới (Thi thiên 109:6). Sa-tan đứng đối địch với thầy tế lễ cả Giê-hô-sua (Xa-cha-ri 3:1).

Tân Ước Mô Tả Quyền Lực Của Satan.

Chúa Giê-su nói về Satan là “vua chúa thế gian nầy” (Giăng 14:30). Tân Ước cũng mô tả Satan là chúa quỉ (Ma-thi-ơ 9:34). Phao-lô mô tả Satan là chúa đời này (2 Côr. 4:4). Nó là “vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch.” (Ê-phê-sô 2:2). Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết “cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.” (1 Giăng 5:19). Thiên sứ trưởng Mi-chen phải chống trả với Satan trong một giới hạn nhất định, “Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!” (Giu-đa 9).

Satan là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ (2 Giăng 7).

Satan là kẻ “ngày đêm kiện cáo các thánh đồ” trước mặt Đức Chúa Trời (Khải. 12:10).

Satan thực hiện nhiều điều sau đây trong tư cách là vua của thế gian.

– Sa-tan giả mạo làm thiên sứ sáng láng. (2 Côr. 11:14)

– Satan như “sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (1 Phi-e-rơ 5:8)

– Cám dỗ Chúa Giê-su với mục đích làm cho Ngài phạm tội, nhưng nó bị thất bại (Ma-thi-ơ 4:1-2)

– Dẫn dắt người ta đi lạc đường. “Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ.” (2 Côr. 11:13)

– Kẻ kiện cáo các thánh đồ (Khải. 12:10)

– Làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10)

– Nó là thần lừa dối và có đạo lý riêng của nó (1 Ti-mô-thê 4:1-3)

– Nó là “chúa đời nầy đã làm mù lòng những kẻ chẳng tin, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ.” (2 Côr. 4:4)

– Gieo cỏ lùng vào chung với lúa mì (Ma-thi-ơ 13:38-39)

– Satan cướp lấy đạo đã gieo trong lòng những người nghe đạo Chúa (Mác 4:15)

– Satan đã ngăn trở các sứ đồ thực hiện mục vụ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18)

-Satan ám vào Giu-đa, làm cho người này phản bội Chúa Giê-su (Lu-ca 22:3)

– Kẻ nói dối và là cha sự nói dối (Giăng 8:44)– Kẻ lừa dối cả thế gian (Khải. 12:9)

– Là nguyên nhân khiến các tín nhân trải qua hoạn nạn (Khải. 2:10)

– Là kẻ trộm đến để cướp giết và hủy diệt (Giăng 10:10)

Rõ ràng Satan có nhiều quyền lực, nhưng không thể vượt trỗi hơn TRỜI. Nó chỉ là một tạo vật phản loạn. Quyền lực của nó nằm dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Satan có thể “làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9). Nó như một nhà làm ảo thuật quyến rũ được nhiều người, nhưng nó không phải là Đấng sáng tạo, không thể sống lại từ cõi chết. Chỉ duy TRỜI có quyền lực vô hạn trên tất cả. Satan là một kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời đã bị đánh bại.

Các tên Của Satan:

Ma quỉ (Ma-thi-ơ 4:1)

Điều ác (Giăng 17:15)

Con rồng lớn (Khải. 12:3-4)

A-ba-đôn (Khải. 9:11)

Sư tử rống (1 Phi-e-rơ 5:8)

Chúa quỉ Bê-ên-xê-bun (Ma-thi-ơ 12:24)

Cha của sự nói dối (Giăng 8:44)

Quỉ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:3)

ÁP DỤNG

Satan biết số phận của nó: “ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.” (Khải. 12:12). Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết, “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.” (1 Giăng 3:8). Và Phao-lô khẳng định, “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực (của Satan), dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” (Cô-lô-se 2:15). Chúa Giê-su cầu nguyện với Cha, “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác (Satan).” (Giăng 17:15), và Ngài tiếp tục cầu thay cho chúng ta từ thiên đàng (Rô-ma 8:34). Vì vậy tâm thế của chúng ta phải là: “hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” (Gia-cơ 4:7)

KINH THÁNH THAM KHẢO

Sáng. 3:1-5; Giăng 8:44; Hêb. 2:14-15; 1 Phi-e-rơ 5:8

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn