Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Home / Tổng hợp / Những Lời Vinh Diệu Của Chúa Giê-su

Những Lời Vinh Diệu Của Chúa Giê-su

Những lời hứa của Chúa Giê-su dành cho người giữ, làm theo Lời Chúa:

  1. ĐƯỢC XƯNG LÀ LỚN TRONG VƯƠNG QUỐC. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
    Ma-thi-ơ 5:19

2. LÀ NGƯỜI KHÔN NGOAN. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa,nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.

Ma-thi-ơ 7:24-25

3. ĐƯỢC CHA YÊU MẾN. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.

Giăng 14:21

4. ĐƯỢC ĐỨC CHA VÀ CON NỘI TRÚ BÊN TRONG. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người

Giăng 14:23

5. ĐƯỢC Ở TRONG SỰ YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài

Giăng 15:10

6. LÀ BẠN HỮU CỦA CHÚA. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.

Giăng 15:14

7. ĐƯỢC PHÉP ĐẾN CÂY SỰ SỐNG. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành.
Khải. 22:14

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn