Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Chúa Phục Hồi Sự Tan Vỡ

Chúa Phục Hồi Sự Tan Vỡ

By grace you have been saved, through faith.

Ephesians 2:8

 

Collin and his wife, Jordan, wandered through the craft store, looking for a picture to hang in their home. Collin thought he’d found just the right piece and called Jordan over to see it. On the right side of the ceramic artwork was the word grace. But the left side held two long cracks. “Well, it’s broken!” Jordan said as she started looking for an unbroken one on the shelf. But then Collin said, “No. That’s the point. We’re broken and then grace comes in—period.” They decided to purchase the one with the cracks. When they got to the checkout, the clerk exclaimed, “Oh, no, it’s broken!” “Yes, so are we,” Jordan whispered.

What does it mean to be a “broken” person? Someone defined it this way: A growing awareness that no matter how hard we try, our ability to make life work gets worse instead of better. It’s a recognition of our need for God and His intervention in our lives.

The apostle Paul talked about our brokenness in terms of being “dead in [our] transgressions and sins” (Ephesians 2:1). The answer to our need to be forgiven and changed comes in verses 4 and 5: “Because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive . . . . [It] is by grace [we] have been saved.”

God is willing to heal our brokenness with His grace when we admit, “I’m broken.”

What brought you to your need to ask God to heal your brokenness? How do you need Him today?

God, thank You for being rich in mercy toward me! May I boast in You and Your gift of salvation through grace by faith. Amen

 

Anne Cetas

 

 

Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 2:8

 

 

Collin cùng vợ là Jordan đi loanh quanh trong cửa hàng mỹ nghệ, họ muốn tìm một bức tranh để treo trong nhà. Collin nghĩ anh đã tìm ra món đồ ưng ý nên gọi vợ đến xem. Phía bên phải tác phẩm gốm sứ đó là chữ ân điển. Nhưng bên trái lại có hai vết nứt dài. Jordan thốt lên: “Ôi, nó bị nứt rồi!” và cô bắt đầu nhìn lên kệ để tìm kiếm một bức khác còn nguyên vẹn. Nhưng rồi Collin nói: “Không. Vậy mới ý nghĩa. Chúng ta bị tan vỡ và rồi ân điển đến”. Họ quyết định mua bức tranh có vết nứt. Khi thanh toán, nhân viên bán hàng thốt lên: “Ôi không, cái này bị vỡ rồi!” Jordan thì thầm: “Vâng, chúng ta cũng vậy”.

Thế nào là một người “tan vỡ”? Có người định nghĩa rằng: Đó là sự nhận thức ngày càng rõ ràng hơn rằng dù có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể khiến cuộc sống tốt đẹp hơn mà chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Đó là sự nhận biết rằng chúng ta cần Chúa và sự can thiệp của Ngài trong cuộc đời mình.

Sứ đồ Phao-lô đã nói về sự tan vỡ của chúng ta qua cụm từ “đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình” (Êph. 2:1). Câu trả lời cho nhu cầu cần được tha thứ và biến đổi của chúng ta nằm ở câu 4 và 5: “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả… Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà [chúng ta] được cứu.”

Đức Chúa Trời sẵn sàng phục hồi sự tan vỡ của chúng ta bằng ân điển Ngài khi chúng ta thừa nhận sự tan vỡ của mình.

Điều gì đã khiến bạn cầu xin Chúa phục hồi sự tan vỡ của mình? Bạn cần Ngài như thế nào trong ngày hôm nay?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài là Đấng giàu lòng thương xót đối với con! Nguyện con khoe mình trong Ngài và món quà cứu rỗi của Chúa qua ân điển bởi đức tin nơi Ngài. Amen

 

nguồn:

https://odb.org/VN/2021/11/18/its-broken

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn