Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022

TÌNH TRỜI

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

hue

Người Việt là một dân tộc nặng về tình hơn về lý. Tình ông bà, tình cha mẹ, tình chồng vợ, tình gia đình, tình thầy trò, tình anh em, tình bà con, tình bạn hữu, tình hàng xóm, tình quê hương. Người Việt thường dạy nhau ai nấy hãy giữ chữ tình, “Phàm sự lưu nhân tình, hậu lai hão tương kiến.” Tình cảm của loài người là vốn quý Trời ban. Người Việt sống vì tình, có người lụy vì tình. Nhờ tình cảm mà con người sống còn và hòa bình cho đến ngày nay.

Nhưng tình người dù nặng vẫn không nặng bằng tình Trời.

Chúa Cứu Thế dạy rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 22:21). Câu nầy có nghĩa là khi bạn làm trọn bổn phận đối với người, bạn nhớ đừng quên làm trọn bổn phận đối với Trời. Trời trọng hơn người. Bạn và tôi ai nấy cũng có ngày sẽ chầu Trời. Mỗi người sẽ hầu tòa và Trời sẽ phán xét mỗi người chúng ta.

Người Việt kinh nghiệm và vui hưởng tình Trời cần biết ơn Trời và tính Trời. Kinh Thánh là sách duy nhất bày tỏ cho mọi người biết rõ ơn Trời và tính Trời. Mỗi một người (dù nam hay nữ, dù nghèo hay giàu) đều có giá trị bình đẳng và cao trọng trước mặt Chúa Trời. Con người có giá trị vì con người có linh hồn. Linh hồn giống như hình ảnh Trời được Ngài ban phú trong mỗi người. Trời muốn con người trở nên giống Ngài. Mục đích của đời người là làm vinh hiển Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Chúa Trời muốn bạn và tôi biết ơn Trời, tin cậy Trời, vâng lời Trời, sống thờ phượng Trời, làm mọi việc vì vinh hiển danh Trời, góp phần mở mang nước Trời trong lòng mọi người trên đất nước thân yêu.

Mục đích của đời người là làm vinh hiển Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi.

Trời muốn cứu bạn thoát tội, thoát khổ, thoát chết. Chỉ có Trời cứu. Có nhiều lý do để bạn thờ Trời, cầu Trời và nhờ Trời cứu.

TRỜI THẬT

Đức Chúa Trời có một và thật. Thật ngược với giả. Trời luôn thật, Ma quỷ luôn giả. Lời của Trời và ý Trời luôn thật, không giả dối. Thật cũng có nghĩa thành thật, thành tín. Thật là tinh tuyền, không pha trộn.

Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9

Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. Giăng 17:3

 Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Giăng 3:33-34 

BANG-CHUNG-TOI-THO-TROI-2-1

TRỜI THÁNH

Đức Chúa Trời là Đấng thánh. Thánh là biệt riêng, thánh là siêu việt, là duy nhất. Trời là thánh vì không ai giống Ngài. Trời là thánh nghĩa là không có một Trời nào khác, chỉ mình Ngài mà thôi. Đền thờ biệt riêng để thờ Trời gọi là đền thánh. Kinh sách do Ngài cảm thúc cho con người viết ra gọi là Kinh Thánh. Người ăn năn trở lại thờ Trời được thánh hóa, được Kinh Thánh gọi xưng là thánh đồ, là người thánh và rất yêu dấu. Thánh giống như ánh sáng, hoàn toàn trong sáng. Thánh là thanh sạch tuyệt đối. Không ai được phép coi thường đức thánh khiết của Trời.

Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! Ê-sai 6:3-5

Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 1 Giăng 1:5

TRỜI TOÀN

Đức Chúa Trời là Đấng Toàn hảo, toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ. Trời là Đấng đầy đủ hoàn toàn, không thiếu chút nào. Trời không cần ai nhưng ai cũng cần Trời. Trời là Đấng tự hữu, hằng hữu. Trời là Đấng toàn tại, toàn tri. Trời không bao giờ thay đổi.

Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hê-bơ-rơ 13:8.

Nguyền xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng! A-men. Rô-ma 16:27.

TRỜI TẠO

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Tạo là sáng tạo mọi vật từ chỗ không không. Chúa Trời tạo hóa, sáng tạo muôn loài vạn vật từ chỗ không có gì trước đó. Chúa Trời tạo dựng vũ trụ, thiên nhiên. Chúa Trời tạo dựng loài người. Chúa Trời tạo ra chương trình cứu rỗi. Chúa Trời tái tạo lòng người, đời người. Chúa Trời tạo ra thiên đàng, trời mới, đất mới.

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Sáng Thế Ký 1:1

Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Giăng 1:3-4

Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men. Rô-ma 11:33-36.

TRỜI TIẾC

Tiếc thay, loài người đã phạm tội trái mạng của Chúa Trời. Loài người không tin cậy vâng lời Chúa Trời, trái lại trở nên thù nghịch, thách thức Chúa Trời. Loài người vi phạm đến chính bản tính thánh và thật của Trời khiến Trời buồn, Trời tiếc.

Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Sáng thế 6:5-7.

TRỜI THƯƠNG

Chúa Trời là Đấng thánh khiết, công chính, nhưng đồng thời Ngài là Đấng yêu thương. Chúa Giê-su, đã thể hiện tình yêu của Trời bằng sự sống khiêm nhường, hy sinh, chết thế tội lỗi, gánh hết hình phạt cho loài người. “Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” Đức Chúa Trời đã phán về Chúa Giê-su từ trên trời, “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.”  Ai thấy Chúa Giê-su là thấy Đức Chúa Trời. Ai yêu Chúa Giê-su là yêu Đức Chúa Trời. Ai tin Chúa Giê-su là tin Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh nói nhiều về sự yêu thương của Chúa Trời. Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Hãy tưởng tượng đời nầy sẽ ra sao nếu mọi người thiếu mất đức yêu thương.

Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. 1 Giăng 4:9-11

Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:14-16.

TRỜI THA

Tha thứ là ý niệm đẹp nhất, đem lại hy vọng lớn nhất cho mọi người. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi Trời tha thì mọi nan đề đều được giải quyết. Giải pháp cao quý nhất của Trời là Ngài đã quyết định tha hết tội cho mọi người trở lại thờ Trời, cả tội quá khứ, hiện tại hay tội tương lai.

Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, Ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Thi-thiên 86:5

Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi. Thi-thiên 103:3

Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Ê-sai 55:7

Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Cô-lô-se 3:13 

ab

TRỜI THỬ

Người thờ Trời không sợ bị thử thách. Trời dùng sự thử thách để đào luyện con cái của Ngài. Người bị thử thách là người được Trời thương. Trời luôn rèn luyện để con cái Ngài mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn.

Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Sáng-thế Ký 22:1

Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Gia-cơ 1:2

Phước cho người bị cám dỗ (thử thách); vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Gia-cơ 1:12

Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 1 Phi-e-rơ 4:12

TRỜI TÌM

Khi bạn lỗi hẹn, Chúa đi tìm. Khi bạn đi lạc, Chúa đi tìm. Chúa đang tìm người có lòng thờ phượng thật. Có thể Chúa đang tìm bạn hôm nay.

Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Sáng thế 3:9

Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.  Lu-ca 19: 9-10.

TRỜI THƯỞNG

Trời phạt bạn tức là Ngài áp dụng kỷ luật trên con cái thật của Ngài, Ngài muốn con cái Ngài trở nên người tốt hơn. Nhưng Ngài cũng là Đấng hay ban thưởng cho người yêu mến Ngài và sống đẹp lòng Ngài. Bạn muốn Trời thưởng hay muốn Trời phạt?

Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ 5:12

Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Ma-thi-ơ 6:6

Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Ma-thi-ơ 10:42

Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Lu-ca 6:35

Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Cô-rinh-tô 3:8

Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hê-bơ-rơ 11:6

Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Khải-huyền 22:12

Bạn có muốn sống trong tình Trời, khôi phục và phát triển mối liên hệ thân mật với Trời như con với cha, như vợ với chồng, như trò với thầy, ngay hôm nay không?

Tôi xin chia sẻ với bạn một lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời đã làm khích lệ và phấn khởi lòng tôi. Chúng ta sống nhờ lời hứa của Chúa, chứ không phải nhờ những lời giải thích. Bạn muốn vui hưởng lời hứa nầy không?

Chúng ta sống nhờ lời hứa của Chúa, chứ không phải nhờ những lời giải thích. Bạn muốn vui hưởng lời hứa nầy không?

Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong tình yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào,  và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
A-men.

TRỜI CỨU

Bạn thân mến,

Tôi chưa biết mức độ liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời hiện nay như thế nào. Bạn đã biết ít nhiều về tình Trời, nhưng điều quan trọng nhất bạn cần biết là chỉ có Trời cứu. Ngài đã chỉ dẫn con đường cứu rỗi cách rõ ràng, chúng ta chỉ có việc vâng lời đi theo. Mời bạn đọc và làm theo những chỉ dẫn sau đây từ Trời:

Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn.

 

Trong người Giu-đa (Do Thái) và người Gờ-réc (Hy Lạp) không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Rô-ma 10:8-13.

Bạn đã cầu Trời và đã được Trời cứu chưa?

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Đặc San Hướng Đi

www.huongdionline.com

Liên Lạc:

 

[email protected]

[email protected]

[email protected] 


Admin nhận được một email phản hồi sau đây:

Kính thưa mục sư Nguyễn Văn Huệ.

    Con tên Trần Ngọc Quảng, có vợ và 2 con trai, hiện gia đình chúng con đang sống ở phường 6 – quận Tân Bình – TP HCM – Việt Nam.
    Cảm ơn Trời! con đã vừa tìm được quyển sách THỜ TRỜI của mục sư viết cho người Việt. Đọc liên tục con cảm thấy như mình đang tìm được ánh sáng trong đó.
 Chúng con đang gặp một nan đề mà trong  khi đọc sách của mục sư con cảm thấy như Đức Chúa Trời nhắc con phải tìm cách liên lạc với mục sư.
  Vậy, nếu mục sư đọc được email này thì xin cho con tín hiệu để con có thể trình bày vấn đề với mục sư nhé (bằng viết thư hoặc bằng điện thoại cũng được ạ).
 Số cell phone mà còn tìm thấy: 469-506-8027 mục sư còn dùng không ạ? Và nếu muốn gọi cho mục sư thì vào khoảng thời gian nào trong ngày là thích hợp ạ?
 Số cell-phone của con ở Việt Nam là : +84903858655.
 Con cảm ơn thật nhiều! Amen.

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn