DU

Đối với cây dương lá rung, sự sinh trưởng xảy ra nhờ sự tàn phá của thảm họa thiên nhiên. Gia-cơ viết rằng sự tăng trưởng đức tin cũng xảy ra nhờ những khó khăn. Ông viết “hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:2-4).

Thật khó để vui mừng trong thử thách, nhưng chúng ta có thể hy vọng khi biết rằng Đức Chúa Trời sử dụng những hoàn cảnh khó khăn để giúp chúng ta tiến đến sự trưởng thành. Giống như cây dương lá rung, đức tin có thể tăng trưởng trong thử thách bởi khó khăn sẽ dọn chỗ trong tấm lòng chúng ta để ánh sáng Chúa chạm đến.