Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Các Lời Dạy Của Chúa Giê-su

Các Lời Dạy Của Chúa Giê-su

Chương 1

CÁC LỜI HỨA CỦA CHÚA GIÊ-SU

I. Những lời hứa của Chúa Giê-su dành cho người giữ, làm theo Lời Chúa:

1. ĐƯỢC XƯNG LÀ LỚN TRONG VƯƠNG QUỐC.

Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Ma-thi-ơ 5:19.

2. LÀ NGƯỜI KHÔN NGOAN.

Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Ma-thi-ơ 7:24-25.

3. ĐƯỢC CHA YÊU MẾN.

Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. Giăng 14:21.

4. ĐƯỢC ĐỨC CHA VÀ CON NỘI TRÚ BÊN TRONG.

 Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Giăng 14:23.

5. ĐƯỢC Ở TRONG SỰ YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA.

 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Giăng 15:10.

6. LÀ BẠN HỮU CỦA CHÚA.

 Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Giăng 15:14.

7. ĐƯỢC PHÉP ĐẾN CÂY SỰ SỐNG.

 Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Khải. 22:14.

II. Những Lời Hứa về Sự Cứu Rỗi cho Người Tin

1. NGƯỜI ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST SẼ KHÔNG BỊ BỎ RA NGOÀI

Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát…Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Giăng 6:35,37.

2. SẼ KHÔNG BỊ HƯ MẤT

hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:15,16.

3. ĐƯỢC VƯỢT TỪ SỰ CHẾT ĐẾN SỰ SỐNG.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Giăng 5:24.

4. SẼ ĐƯỢC SỐNG LẠI VÀO NGÀY SAU RỐT

Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng 6:40.

5. CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tin ta thì được sự sống đời đời. Giăng 6:47.

6. SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT

Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Giăng 11:26.

7. ĐƯỢC CỨU RỖI

Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi. Mác 16:16

III. Các Lời Hứa của Chúa Giê-su Dành Cho Cơ đốc nhân

1. CÓ ÁNH SÁNG CỦA SỰ SỐNG                                                                                                                                   Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng 8:12

2.  NHẬN LÃNH SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.  Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Giăng 10:27-28

3. NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG

  Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Ma-thi-ơ 16:24-25

4. CÓ CỦA QUÍ Ở TRÊN TRỜI

 Đức Chúa Giê-su phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. Ma-thi-ơ 19:21

5. NHẬN LÃNH TRĂM LẦN HƠN VỀ NHỮNG…

 Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Mác 10:29-30

6. TRỞ NÊN TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI

Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Ma-thi-ơ 4:19

7. ĐƯỢC ĐỨC CHA TÔN QUÍ

Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; Nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người. Giăng 12:26

IV. Các lời hứa về Bánh của Sự Sống

1. BÁNH TỪ TRỜI BAN SỰ SỐNG CHO THẾ GIAN

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống.  Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian.  Giăng 6:32-33.

2. ĂN BÁNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐÓI

 Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Giăng 6:35.

3. SẼ KHÔNG CHẾT

Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Giăng 6:50.

4. SẼ SỐNG MÃI MÃI

 Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; Giăng 6:51.

5. ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Giăng 6:54.

6. ĐƯỢC Ở TRONG ĐẤNG CHRIST.

Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Giăng 6:56.

7. ĐƯỢC SỐNG BỞI CHRIST.

Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. Giăng 6:57.

V. Các Lời Hứa Về Sự Phục Sinh

1. NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG LẠI.
 Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui,  thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Lu-ca 14:13-14.

2. SẼ KHÔNG CHẾT NỮA
 Song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không lấy vợ gả chồng. Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Lu-ca 20:35-36.

3. AI NẤY ĐỀU SỐNG CHO CHÚA

Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về Bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài. Lu-ca 20:37-38.
4. ĐƯỢC CHÚA GIÊ-SU BAN SỰ SỐNG

Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. Giặng5:21.

5. SỐNG LẠI ĐỂ ĐƯỢC SỰ SỐNG

Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi;  ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Giăng 5:28-29.

6. ĐƯỢC SỐNG LẠI VÀO NGÀY SAU RỐT
Ví bằng Cha,là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng 6:44.

7. TIN CHÚA GIÊ-SU THÌ SẼ SỐNG, MẶC DÙ ĐÃ CHẾT
Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.

Giăng 11:25.

VI. Các Lời Hứa Về Đức Thánh Linh

1. ĐỨC THÁNH LINH ĐƯỢC BAN CHO NHỮNG AI CẦU XIN

Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài! Lu-ca 11:13.

2. THÁNH LINH TRỞ THÀNH MỘT MẠCH NƯỚC VĂNG RA ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

nhưng uống nớc ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Giăng 4:14.

3. SÔNG NƯỚC HẰNG SỐNG SẼ TUÔN CHẢY TỪ CƠ ĐỐC NHÂN

Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-su ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Giăng 7:37-39.

4. CHA BAN ĐẤNG YÊN ỦI
Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,  tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Giăng 14:16-17.

5. MÔN ĐỒ ĐƯỢC KÊU GỌI NHẬN LÃNH THÁNH LINH
Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giăng 20:22

6. LỜI HỨA CỦA CHA VỀ THÁNH LINH
Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Lu-ca 24:49.

7. CÁC MÔN ĐỒ NHẬN BÁP-TEM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH
Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Công vụ 1:5.

VII. Các Lời Hứa Về Công Việc Của Đức Thánh Linh.

1. ĐỨC THÁNH LINH CÁO TRÁCH TỘI LỖI VÀ…
Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Giăng 16:8

2. ĐỨC THÁNH LINH – NGUỒN CỦA SỰ TÁI SANH

Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Giăng 3:8.

3.ĐỨC THÁNH LINH LÀM CHO SỐNG

 Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Giăng 6:63.

4. LÀM CHỨNG VỀ ĐẤNG CHRIST

Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Giăng 15:26.

5. DẠY MỌI SỰ

Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng 14:26.

6.DẪN CHÚNG TA VÀO MỌI LẼ THẬT

 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Giăng 16:13.

7.BAN QUYỀN NĂNG ĐỂ LÀM CHỨNG

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Công vụ 1:8.

VIII. Các Lời Hứa Về Sự Hiện Diện Của Christ

1. ĐẤNG CHRIST Ở CÙNG CÁC TÍN HỮU CHO ĐẾN TẬN THẾ

Dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ 28:20.

2. CHRIST Ở GIỮA CÁC TÍN HỮU

  Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Ma-thi-ơ 18:20

3. CHRIST ĐẾN AN ỦI CÁC TÍN HỮU

 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Giăng 14:18.

4. ĐỨC CON Ở TRONG ĐỨC CHA, VÀ ĐỨC CON Ở TRONG CÁC TÍN HỮU

Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Giăng 14:20.

5. CHRIST SẼ ĐI VÀ NGÀI TRỞ LẠI

Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. Giăng 14:28.

6. CHRIST BÀY TỎ CHÍNH NGÀI CHO TÍN HỮU

 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. Giăng 14:21.

7. ĐỨC CHA VÀ ĐỨC CON ĐỀU Ở TRONG CÁC TÍN HỮU

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Giăng 14:23.

IX. Các Lời Hứa Về Sự Trả Lời Cầu Nguyện

1. XIN THÌ NHẬN ĐƯỢC

 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Ma-thi-ơ 7:8.

2. CHA THIÊN THƯỢNG BAN ĐIỀU TỐT NHẤT

Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ma-thi-ơ 7:11.

3. MỌI ĐIỀU TIN KHI CẦU NGUYỆN SẼ NHẬN ĐƯỢC

Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Ma-thi-ơ 21:22.

4. HAI NGƯỜI THUẬN NHAU CẦU XIN SẼ NHẬN ĐƯỢC

Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Ma-thi-ơ 18:19.

5.TRẢ LỜI VÌ BỊ LÀM PHIỀN

 Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Lu-ca 11:8.

6. LỜI HỨA CHO NHỮNG AI CẦU NGUYỆN NGÀY ĐÊM

Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao!  Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Lu-ca 18:7-8.

7. TIẾP TỤC Ở TRONG CHRIST SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU CẦU XIN

Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Giăng 15:7.

X. Các Lời Hứa Cho Những Ai Cầu Nguyện Trong Danh Giê-su

1. CẦU NGUYỆN TRONG DANH GIÊ-SU SẼ ĐƯỢC CHÚA NHẬM LỜI

Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Giăng 14:13.

2. NHÂN DANH CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ

Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Giăng 14:14.

3. NHÂN DANH CHÚA GIÊ-SU CẦU XIN CHA

Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Giăng 15:16.

4. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CẦU XIN CHA, CHA SẼ NHÂN DANH CHÚA GIÊ-SU ĐỂ BAN CHO

 Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Giăng16:23.

5. CẦU XIN NHÂN DANH CHÚA GIÊ-SU SẼ NHẬN ĐƯỢC

Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Giăng 16:24.

6. CÁC NGƯƠI SẼ NHÂN DANH TA CẦU XIN

Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Giăng 16:26-27.

7. CÁC DẤU LẠ TRONG DANH GIÊ-SU

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Mác 16:17-18.

XI. Các Lời Hứa Về Đức Tin

1. MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ CHO TÍN NHÂN

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? … Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Mác 9:28.

2. KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀ KHÔNG THỂ LÀM

Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Ma-thi-ơ 17:20.

3. TRUYỀN LỆNH CHO CÂY DÂU

 Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu nầy rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời. Lu-ca 17:6.

4. HÃY CÓ ĐỨC TIN ĐẾN ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Giê-su cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời.  Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Mác 11:22-23.

5. HÃY TIN ĐÃ ĐƯỢC

Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác 11:24.

6.TIN SẼ THẤY SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 Đức Chúa Giê-su lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Giăng 11:40.

7. LÀM CÁC VIỆC LỚN

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Giăng 14:12.

XII. Các Lời Hứa Về Uy Quyền Của Tín Nhân Trên Satan

1.ĐẤNG CHRIST BAN QUYỀN NĂNG CHO TÍN NHÂN

 Đức Chúa Giê-su bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19 Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. Lu-ca 10:18-19.

2. TÍN NHÂN BUỘC Ở DƯỚI ĐẤT, TRÊN TRỜI CŨNG SẼ BUỘC

Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Ma-thi-ơ 18:18.

3. LẤY DANH CHÚA TRỪ QUỈ

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói. Mác 16:17.

4. CẦU NGUYỆN VÀ KIÊNG ĂN ĐỂ TRỪ QUỈ

Nhưng thứ quỉ này, nếu không cầu nguyện và kiêng ăn, thì không thể trừ nó được. Ma-thi-ơ 17:21.

5. TẠI ĐỒI GÔ-GÔ-THA VUA CHÚA CỦA THẾ GIAN ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI

Hiện bây gi, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. Giăng 12:31.

6. CHRIST BAN CHO TÍN NHÂN SỰ TỰ DO THOÁT KHỎI QUYỀN LỰC CỦA SATAN VÀ TỘI LỖI

Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. Giăng 8:36 (đọc Giăng 8:34-44).

7.CON CÁI CỦA ÁP-RA-HAM ĐƯỢC TỰ DO THOÁT KHỎI SATAN

 Con gái của Áp-ra-ham nầy, quỉ Sa-tan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Lu-ca 13:16.

XIII. Các Lời Hứa Dành Cho Người Ban Cho

1. BAN CHO CÁCH KÍN NHIỆM SẼ NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG

 Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Ma-thi-ơ 9:3-4.

2. BAN CHO SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI ĐẦY ĐỦ

Hãy cho, ngưi sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Lu-ca 6:38.

3. BAN CHO THÌ MỌI ĐIỀU SẼ ĐƯỢC SẠCH

Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Lu-ca 11:41.

4.BAN CHO SẼ ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO NHÀ ĐỜI ĐỜI

 Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Lu-ca 16:19.

5. BAN CHO ĐƯỢC PHƯỚC HƠN NHẬN LÃNH

Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-su có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ 20:35.

6. BAN CHO SẼ ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG LẠI

Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Lu-ca 14:13-14.

7. BAN CHO SẼ ĐƯỢC CỦA BÁU TRÊN TRỜI

 Đức Chúa Giê-su ngó người mà yêu, nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Mác 10:21.

XIV. Lời Hứa Cho Những Ai Bị Bắt Bớ Vì Sự Công Bình

1. NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG LỚN Ở TRÊN TRỜI

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ 5:10-12.

2. BỀN LÒNG ĐẾN CUỐI CÙNG SẼ ĐƯỢC CỨU

Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.

Ma-thi-ơ 10:22.

3. MỘT SỢI TÓC TRÊN ĐẦU CŨNG KHÔNG MẤT

Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình; và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết.  Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét. Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Lu-ca 21:16-18.

4. LỜI HỨA BAN LỜI KHÔN NGOAN TRONG LÚC BỊ BẮT BỚ

Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc.  Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ.  Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thể nào. Vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan, mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Lu-ca 21:12-15.

5. ĐƯỢC TUYÊN XƯNG TRƯỚC MẶT CHA TRÊN TRỜI

Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Ma-thi-ơ 10:32.

6. ĐƯỢC TUYÊN XƯNG TRƯỚC CÁC THIÊN SỨ

Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ, thì Con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Lu-ca 12:8.

7. ĐƯỢC PHƯỚC KHI BỊ THẾ GIAN CĂM GHÉT

Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế! Lu-ca 6:22.

XV. Lời Hứa Được Phước Cho Những Ai Nhu Mì và Thuần Khiết

1. PHƯỚC CHO NHỮNG AI NGHÈO KHÓ TRONG TÂM LINH

 Phước cho nhng kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Ma-thi-ơ 5:3 (Đọc Lu-ca 6:20).

2. PHƯỚC CHO NHỮNG AI THAN KHÓC

Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Ma-thi-ơ 5:4 (Đọc Lu-ca 6:21).

3. PHƯỚC CHO NGƯỜI NHU MÌ

Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Ma-thi-ơ 5:5.

4. PHƯỚC CHO NGƯỜI ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG BÌNH

Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Ma-thi-ơ 5:6.

5. PHƯỚC CHO NGƯỜI THƯƠNG XÓT

Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Ma-thi-ơ 5:7.

6. PHƯỚC CHO NHỮNG AI LÀM CHO NGƯỜI HÒA THUẬN

Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! Ma-thi-ơ 5:9.

7. PHƯỚC CHO AI CÓ LÒNG TRONG SẠCH

Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ 5:8.

XVI. Các Lời Hứa Về Đời Sống Sung Mãn

1.TƯƠNG GIAO VỚI ĐẤNG CHRIST

Nầy ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Khải. 3:20.

2. NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG VÀ SỰ SỐNG SUNG MÃN

Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.  Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Giăng 10:9-10.

3. NHẬN BIẾT Ý MUỐN CỦA CHÚA

 Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta.  Giăng 7:17.

4. ĐƯỢC YÊN NGHỈ KHI ĐẾN VỚI CHÚA

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.  Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ 11:28-30.

5.  NHẬN ĐƯỢC SỰ BÌNH AN CỦA ĐẤNG CHRIST

Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng 14:27.

6. SỰ VUI MỪNG CỦA CHÚA Ở TRONG TÍN NHÂN

Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Giăng 15:11.

7. CỬA ÂM PHỦ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC HỘI THÁNH

Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ma-thi-ơ 16:18.

XVII. Các Lời Hứa Dành Cho Người Đắc Thắng

1. ĂN TRÁI CÂY SỰ SỐNG

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời. Khải. 2:7.

2. KHÔNG BỊ HẠI VỀ LẦN CHẾT THỨ HAI

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Khải. 2:11.

3. ĐƯỢC ĂN MA-NA GIẤU KÍN

 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Khải 2:17.

4. NHẬN ĐƯỢC QUYỀN CAI TRỊ CÁC NƯỚC

Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước:  Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta.  Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Khải. 2:26-28.

5. ĐƯỢC NHẬN DANH TRƯỚC MẶT CHA VÀ CÁC THIÊN SỨ

Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Khải. 3:5.

6. ĐƯỢC LÀM TRỤ TRONG ĐỀN ĐỨC CHÚA TRỜI

Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người. Khải. 3:12.

7. ĐƯỢC NGỒI VỚI CHRIST TRÊN NGÔI CỦA NGÀI

Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. Khải. 3:21.

XVIII. Lời Hứa Về Sự Bảo Vệ Thiên Thượng Dành Cho Tín Nhân

1. ĐƯỢC CHRIST NHẬN BIẾT

Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta. Giăng 10:14.

2. KHÔNG BAO GIỜ BỊ HƯ MẤT

Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.  Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Giăng 10:27-28.

3.KHÔNG CÓ AI CƯỚP CHIÊN KHỎI TAY CHA

 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Giăng 10:29.

4. ĐƯỢC SỐNG LẠI NƠI NGÀY SAU RỐT

Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng 6:39.

5. ĐẤNG CHRIST GÌN GIỮ TÍN NHÂN

Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm. Giăng 17:12.

6. SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sinh vật nào được cứu; song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy.  Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ngài ở đó, thì chớ tin.  Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Mác 13:20-22.

7. CÁC THIÊN SỨ BẢO VỆ CÁC EM NHỎ

Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời. Ma-thi-ơ 18:10.

XIX. Lời Hứa Về Sự Tái Lâm Của Đấng Christ

1.CHRIST SẼ ĐẾN ĐẤY QUYỀN NĂNG TRÊN ĐÁM MÂY

Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Lu-ca 21:27-28.

2. ĐẤNG CHRIST TRỞ LẠI NHƯ CHỚP PHÁT RA TỪ PHƯƠNG ĐÔNG

Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy. Ma-thi-ơ 24:27.

3. NHỮNG NGƯỜI CHÚA CHỌN ĐƯỢC NHÓM LẠI VỚI NHAU

Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia. Ma-thi-ơ 24:30-31.

4. CHÚA SẼ TRỞ LẠI TIẾP NHẬN NHỮNG NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI

Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Giăng 14:3.

5.  CÁC ĐẦY TỚ THỨC CANH ĐƯỢC BAN PHƯỚC

Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình, và đến hầu việc họ.  Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ! Lu-ca 12:37-38.

6. NHỮNG QUẢN GIA KHÔNG NGOAN ĐƯỢC QUẢN LÝ CẢ GIA TÀI CỦA CHỦ

Chúa đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện, phát lương phạn cho họ?  Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy!  Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Lu-ca 12:42-44.

7.CHRIST SẼ NGỒI TRÊN NGAI VINH HIỂN

 Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Ma-thi-ơ 25:31.

XX. Các Lời Hứa Về Vương Quốc

1. HIỂU BIẾT NHỮNG ĐIỀU MẦU NHIỆM VỀ THIÊN ĐÀNG

 Ngài đáp rằng: Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết.  Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Ma-thi-ơ 13:11-12.

2. ĐƯỢC GIAO CHO CHÌA KHÓA CỦA VƯƠNG QUỐC

 Ta sẽ giao cha khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Ma-thi-ơ 16:19.

3. CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT NƯỚC CHÚA GẦN ĐẾN

Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Lu-ca 21:31.

4. CHA THIÊN THƯỢNG BAN CHO NƯỚC THIÊN ĐÀNG

Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Lu-ca 12:32.

5. ĐƯỢC CHA BAN PHƯỚC NHẬN LÃNH NƯỚC THIÊN ĐÀNG

Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Ma-thi-ơ 25:34.

6. NGƯỜI CÔNG BÌNH SẼ CHÓI RẠNG NHƯ MẶT TRỜI

Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe! Ma-thi-ơ 13:43.

7. ĐẤNG CHRIST SẼ UỐNG TRÁI NHO MỚI CÙNG VỚI CÁC MÔN ĐỒ

Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta. Ma-thi-ơ 26:29. (Đọc Lu-ca 22:16, 18, 30).

XXI. Các Lời Hứa Về Phần Thưởng

1. PHẦN THƯỞNG SẼ RẤT LỚN

Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Lu-ca 6:35.

2.THỢ GẶT LÃNH TIỀN CÔNG

 Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Giăng 4:36.

3. PHẦN THƯỞNG CỦA TIÊN TRI VÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH ĐƯỢC BAN CHO NGƯỜI TIẾP RƯỚC HỌ

Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ma-thi-ơ 10:41.

4. BAN CHO BỌN NHỎ MỘT LY NƯỚC SẼ NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG

Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Ma-thi-ơ 10:42.

5. Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. Ma-thi-ơ 16:27.

6. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Ma-thi-ơ 25:21 (Đọc Ma-thi-ơ 25:14-30)

7. TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ SẼ ĐƯỢC CAI TRỊ MƯỜI THÀNH

 Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành…Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Lu-ca 19:17, 26 (Đọc Lu-ca 19:11-27).

Chương 2

CÁC LỜI DẠY CỦA CHÚA GIÊ-SU

I. Ăn Năn Và Đến Với Đấng Christ

1. ĂN NĂN

Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Ma-thi-ơ 4:17.

Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Khải. 2:5.

2.ĐẾN VỚI CHRIST

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ma-thi-ơ 11:28.

3.ƯU TIÊN TÌM KIẾM NƯỚC CHÚA

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Ma-thi-ơ 6:33.

4.HÃY THA THỨ KHI CẦU NGUYỆN

Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Mác 11:25.

5. LIỀU MÌNH, VÁC THẬP TỰ GIÁ

Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Ma-thi-ơ 16:24.

6.XIN, TÌM, GÕ

Hãy xin, sẽ ược; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Ma-thi-ơ 7:7.

7.GẮNG SỨC VÀO CỬA HẸP

 Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Lu-ca 13:24.

II. Tin Nhận Phúc Âm

1. TIẾP NHẬN PHÚC ÂM

Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành. Mác 1:15.

2.TIN ĐỨC CHÚA TRỜI, TIN ĐẤNG CHRIST

  Lòng các ngưi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Giăng 14:1.

3. TIN ĐẤNG MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI SAI ĐẾN

  Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Giăng 6:29.

4. TIN CHÚA GIÊ-SU Ở TRONG CHA

Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. Giăng 14:11.

5. TIN NHỮNG VIỆC CHÚA LÀM

Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Giăng 10:37-38.

6.HÃY TIN SỰ SÁNG

 Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng.

 Giăng 12:36.

7. TIN SẼ NHẬN ĐƯỢC

Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mác 11:24.

III. SỰ TÁI SANH

1. CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI

Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Giăng 3:7.

2. LÀM SẠCH BÊN TRONG

Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Ma-thi-ơ 23:26.

3. CÂY TỐT THÌ TRÁI CŨNG TỐT

Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây. Ma-thi-ơ 12:33.

4. CỨ Ở TRONG TA, THÌ TA SẼ Ở TRONG CÁC NGƯƠI

Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Giăng 15:4.

5. PHẢI CÓ MUỐI TRONG LÒNG MÌNH

Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được? Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. Mác 9:50.

6.LÀM VIỆC VÌ ĐỒ ĂN CÒN LẠI ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

 Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Giăng 6:27.

7. VUI MỪNG VÌ ĐƯỢC GHI TÊN TRÊN THIÊN ĐÀNG

Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Lu-ca 10:20.

IV. Tiếp Nhận Đức Thánh Linh

1. NHẬN LÃNH ĐỨC THÁNH LINH

Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giăng 20:22.

2.CON CÁI ĐƯỢC ĂN NO TRƯỚC

 Đức Chúa Giê-su phán cùng người rằng: Hãy để con cái ăn no nê trước đã; vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. Mác 7:27.

3. KẺ NÀO KHÁT HÃY ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST

Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-su ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Giăng 7:37-38.

4. YÊU MẾN ĐẤNG CHRIST, THÌ GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGÀI

Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.  Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Giăng 14:15-17.

5.XIN, TÌM VÀ GÕ SẼ NHẬN ĐƯỢC, HẦU CHO SỰ VUI MỪNG ĐƯỢC TRỌN VẸN

 Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Giăng 16:24.

Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Lu-ca 11:9.

Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài! Lu-ca 11:13.

6. CHỜ ĐỢI CHO ĐẾN KHI ĐƯỢC MẶC LẤY QUYỀN PHÉP

 Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Lu-ca 24:49.

7. ĐẤNG YÊN ỦI VÀ TÍN NHÂN LÀM CHỨNG VỀ ĐẤNG CHRIST

Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.  Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Giăng 15:26-27.

V. Theo Chúa Giê-su

1.HÃY THEO TA

Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó, nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người. Giăng 12 :26.

2. LÀM TRỌN MỌI VIỆC CÔNG BÌNH VÀ DẠY DỖ MUÔN DÂN

Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Ma-thi-ơ 3 :15.

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ. Ma-thi-ơ 28 :19.

3. LÀM ĐIỀU NÀY ĐỂ NHỚ TA

Ngài bèn cầm chén, tạ ơn, rồi phán rằng: hãy lấy cái nầy phân phát cho nhau.  Vì, ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi.  Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Lu-ca 22:17-19.

4. CÁC NGƯƠI CŨNG LÀM NHƯ TA ĐÃ LÀM CHO CÁC NGƯƠI

Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.  Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Giăng 13:14-15.

5. TỰ BỎ MÌNH ĐI VÀ THEO CHÚA

Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Lu-ca 9:23.

6. GÁNH LẤY ÁCH CỦA CHÚA VÀ HỌC THEO CHÚA

Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Ma-thi-ơ 11:29.

7. CỨ Ở TRONG SỰ YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA

Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Giăng 15:9.

VI. Cầu Nguyện

1.THỨC CANH VÀ CẦU NGUYỆN

Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người. Lu-ca 1:36.

2. CẦU NGUYỆN ĐỂ KHỎI SA VÀO SỰ CÁM DỖ

Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. Lu-ca2:46.

3. XIN CHỦ MÙA GẶT SAI THỢ GẶT ĐẾN

Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Lu-ca 10:2.

4. CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG KẺ ĐỐI NGHỊCH

Chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Lu-ca 6:28.

5. CẦU NGUYỆN TRONG DANH GIÊ-SU TRONG NƠI KÍN NHIỆM

Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Ma-thi-ơ 6:6.

Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Giăng 16:24.

Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu. Giăng 16:26.

6. CẦU NGUYỆN THEO LỜI CHÚA DẠY

Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!  Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Ma-thi-ơ 6:9-13.

7. KHÔNG DÙNG LỜI LẶP LẠI VÔ ÍCH

Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.  Vậy, các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Ma-thi-ơ 6:7-8.

VII. Đức Tin

1. HÃY TIN ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Giê-su cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Mác 11:22.

2. CHỚ CỨNG LÒNG, SONG HÃY TIN

 Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Giăng 20:27.

3. ĐỪNG LO LẮNG

Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng. Lu-ca 12:29.

4. ĐỪNG LO ĂN GÌ MẶC GÌ

 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Ma-thi-ơ 6:25.

5. CHỚ BỐI RỐI HAY SỢ

Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Giăng 14:1. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng 14:27.

6. HÃY YÊN LÒNG

Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ! Ma-thi-ơ 14:27.

7. ĐỪNG SỢ, CHỈ TIN

Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Mác 5:36. Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu ta: Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ!  Lu-ca 12:4-5.

VIII. DÒ XEM KINH THÁNH

1. TRUY TÌM KINH THÁNH

Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy. Giăng 5:39.

2. HÃY NHỚ LỜI CHÚA DẠY

 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Giăng 15:20.

3. HÃY NGHE KỸ ĐIỀU CHÚA NÓI

Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Lu-ca 9:44.

4. COI CHỪNG VỀ CÁCH NGHE

 Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe; vì kẻ đã có, sẽ cho thêm; kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Lu-ca 8:18.

5. CẨN THẬN VỚI NHỮNG GÌ CHÚNG TA NGHE

Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa. Mác 4:24.

6. CẢNH GIÁC VỚI GIÁO LÝ SAI TRẬT CỦA NGƯỜI PHA-RI-SI

Đức Chúa Giê-su phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Ma-thi-ơ 16:6.

7. CẢNH GIÁC TIÊN TRI GIẢ

Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.  Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?  Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Ma-thi-ơ 7:15-17.

IX. Phản Chiếu Sự Sáng.

1. PHẢN CHIẾU SỰ SÁNG

Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ma-thi-ơ 5:16.

2. COI CHỪNG KẺO SỰ SÁNG HÓA RA SỰ TỐI

Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Lu-ca 11:35.

3. TA ĐÃ CHỌN CÁC NGƯƠI ĐỂ CÁC NGƯƠI KẾT QUẢ

Ấy chẳng phi các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Giăng 15:16. Nầy, Cha ta s được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Giăng 15:8.

4. HÃY THƯƠNG XÓT

Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Lu-ca 6:36.

5. THUẬT LẠI ĐIỀU CHÚA LÀM CHO NGƯỜI NHÀ VÀ BẠN HỮU

Nhưng Đức Chúa Giê-su không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Mác 5:19.

6. NHÌN XEM ĐỒNG RUỘNG ĐÃ VÀNG CHO MÙA GẮT

Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt. Giăng 4:35.

7. HÃY ĐI TRONG KHI CÒN CÓ SỰ SÁNG

Đức Chúa Giê-su bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Giăng 12:35.

X. Sự Tái Lâm Của Đấng Christ

1.BỀN GIỮ ĐẠO CHO ĐẾN KHI CHÚA ĐẾN

 Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến. Khải. 2:25. Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.  Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Khải. 3:2-3.

2. HÃY SẴN SÀNG

 Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Lu-ca 12:40.

3.LƯNG THẮT LẠI, ĐÈN THẮP LÊN

 Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Lu-ca 12:35-36.

4.HÃY CẢNH GIÁC, E NGÀY ẤY ĐẾN THÌNH LÌNH

 Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Lu-ca 21:34.

5. HÃY NHỚ VỢ CỦA LÓT

Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi; ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Lu-ca 17:31, 32.

6. HÃY CẢNH GIÁC KÉO CÓ NGƯỜI LỪA DỐI

Đức Chúa Giê-su khởi phán rằng: Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng. Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng: Chính ta là Đấng Christ! Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Mác 13:5-6.

7. HÃY THỨC CANH, VÌ KHÔNG BIẾT CHỦ VỀ KHI NÀO

Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai, e cho người về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng.  Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức! Mác 13:35-37.

XI. HẾT LÒNG YÊU KÍNH CHÚA

1.HẾT LÒNG KÍNH MẾN CHÚA

 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Mác 12:30.

2.CHỈ HẦU VIỆC MỘT MÌNH CHÚA

 Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma-thi-ơ 4:10.

3. THỜ PHƯỢNG CHA BẰNG TÂM THẦN VÀ LẼ THẬT

Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Giăng 4:23-24.

4. KHÔNG GỌI AI LÀ CHA TRỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. Ma-thi-ơ 23:9.

5. ĐỪNG THỬ CHÚA

Đức Chúa Giê-su phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma-thi-ơ 4:7.

6. PHẢI SỢ ĐẤNG CÓ QUYỀN BỎ CON NGƯỜI XUỐNG ĐỊA NGỤC

Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ! Lu-ca 12:5.

7. TÔN KÍNH ĐỨC CON

Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến. Giăng 5:22-23.

XII. Bổn Phận Của Chúng Ta Đối Với Đức Chúa Trời Và Con Người

1. TRẢ LẠI CHO SÊ-SA

Đức Chúa Giê-su phán rằng: Vật chi của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời.  Mác 12:17.

2. ĐỪNG THỀ CHI HẾT, CHỈ NÓI PHẢI HAY LÀ KHÔNG

Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra. Ma-thi-ơ 5:34-37.

3.ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ PHỐI HIỆP, LOÀI NGƯỜI KHÔNG NÊN PHÂN RẼ

 Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! Ma-thi-ơ 19:5-6.

4. HÒA THUẬN VỚI KẺ THÙ NGHỊCH

Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Ma-thi-ơ 5:25.

5. ĐỪNG CẤM NHỮNG NGƯỜI LÀM PHÉP LẠ NHÂN DANH CHÚA

 Đức Chúa Giê-su phán rằng: Đừng cấm làm chi; vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Mác 9:39-40.

6.HÃY ĂN ĐỒ HỌ DỌN RA

 Hễ các ngươi vào thành nào, mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Lu-ca 10:8.

7.LƯỢM NHỮNG MIẾNG CÒN THỪA

 Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Giăng 6:12.

 XIII. Bổn Phận Của Chúng Ta Với Người Láng Giềng

1. GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. Ma-thi-ơ 19:17.

2.ĐỪNG GIẾT NGƯỜI

 Đừng giết người. Ma-thi-ơ 19:18.

3.ĐỪNG TÀ DÂM

Đừng phạm tội tà dâm. Ma-thi-ơ 19:18.

4.ĐỪNG TRỘM CẮP

Đừng ăn trộm cắp. Ma-thi-ơ 19:18.

5.ĐỨNG LÀM CHỨNG DỐI

Đừng làm chứng dối. Ma-thi-ơ 19:18.

6. HIẾU KÍNH CHA MẸ

Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình. Ma-thi-ơ 19:19.

7. CƯ XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ CÁCH CHÚNG TA MUỐN NGƯỜI KHÁC CƯ XỬ VỚI MÌNH

Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Lu-ca 6:31.

XIV. Sự Tham Lam

1. SỰ SỐNG KHÔNG PHẢI CỐT TẠI CỦA CẢI

Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Lu-ca 12:15.

2. KHÔNG CHỨA CỦA CẢI Ở DƯỚI ĐẤT

Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Ma-thi-ơ 6:19-20.

3. PHẢI LÀM VÀ KHÔNG BỎ SÓT

 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Ma-thi-ơ 23:23.

4. BAN CHO NGƯỜI XIN

Ai xin của ngươi, hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ. Ma-thi-ơ 5:42.

5. LẤY CỦA MÌNH ĐỂ BAN CHO

Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Lu-ca 11:41.

6. MỜI NHỮNG KẺ NGHÈO KHÓ KHI ĐÃI TIỆC

Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng.  Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật.  Lu-ca 14:12-13.

7. DÙNG KẺ BẤT NGHĨA MÀ KẾT BẠN (sử dụng của cải vật chất thích hợp để đầu tư cho cõi đời đời)

Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Lu-ca 16:9.

XV. Đạo Đức Giả

1. CẢNH GIÁC VỀ MEN CỦA NGƯỜI PHA-RI-SI

 Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình. Lu-ca 12:1

2. CẢNH GIÁC VỚI CÁC THẦY THÔNG GIÁO

Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo, và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đàn bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Lu-ca 20:46-47.

3. CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG KẺ NÓI MÀ KHÔNG LÀM

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Ma-thi-ơ 23:2-3.

4. ĐỪNG LÀM CHO NHÀ CHA THÀNH RA NƠI BUÔN BÁN

 Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán. Giăng 2:16.

5.ĐỪNG LÀM SỰ CÔNG BÌNH TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA

 Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Ma-thi-ơ 6:1-3.

6. CẦU NGUYỆN VỚI CHA TRONG NƠI KÍN NHIỆM

Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Ma-thi-ơ 6:5-6.

7. KHI KIÊNG ĂN KHÔNG CẦN ĐỂ NGƯỜI KHÁC THẤY

Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.  Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Ma-thi-ơ 6:16-18.

XVI. Nhu Mì

1. GÁNH LẤY ÁCH CỦA CHÚA VÀ HỌC THEO NGÀI

Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Ma-thi-ơ 11:29.

2. AI MUỐN LÀM LỚN, THÌ PHẢI PHỤC VỤ NHƯ TÔI TỚ

Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Ma-thi-ơ 20:25-26.

3. AI MUỐN LÀM ĐẦU, THÌ PHẢI LÀM TÔI TỚ MỌI NGƯỜI

Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Mác 10:43-44.

4. ĐỪNG CHỊU NGƯỜI TA GỌI MÌNH BẰNG THẦY

Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em. Ma-thi-ơ 23:8.

5. ĐỪNG NGỒI CHỖ CAO NHẤT

Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhứt, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Lu-ca 14:8. (Đọc Lu-ca 14:8-11).

6. CHỚ MỪNG VÌ MA QUỈ PHỤC

Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Lu-ca 10:20.

7. HÃY NÓI CHÚNG TÔI LÀ ĐẦY TỚ VÔ ÍCH

Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Lu-ca 17:10.

XVII. Tình Yêu Đối Với Anh Em. 

1. HÃY YÊU NHAU NHƯ TA ĐÃ YÊU CÁC NGƯƠI

Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Giăng 15:12.

2. ĐỪNG KHINH DỂ CÁC EM NHỎ

Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời. Ma-thi-ơ 18:10.

3. GIẢNG HÒA VỚI NGƯỜI KHÁC

Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Ma-thi-ơ 5:23-24.

4. CÁCH HÀNH XỬ VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI

Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Ma-thi-ơ 18:15-17.

5. THA THỨ NGƯỜI PHẠM TỘI

Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ.  Lu-ca 17:3-4.

Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Ma-thi-ơ 18:22.

6. PHẢI XÉT ĐOÁN THEO LẼ CÔNG BÌNH

Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Giăng 7:24.

7. ĐỪNG ĐOÁN XÉT

Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Lu-ca 6:37.

XVIII. Tình Yêu Trọn Vẹn

1. HÃY TRỞ NÊN TRỌN VẸN

Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Ma-thi-ơ 5:48.

2. HÃY BÁN GIA TÀI BỐ THÍ CHO KẺ NGHÈO

Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. Ma-thi-ơ 19:21.

Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.  Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Lu-ca 12:32-33.

3. YÊU KẺ THÙ, NẠP GƯƠM VÀO VỎ

Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Ma-thi-ơ 5:44.

Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Ma-thi-ơ 26:52.

4. LÀM ƠN, CHÚC PHƯỚC CHO KẺ ĐỐI NGHỊCH

Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Lu-ca 6:27-28.

5. LÀM ƠN, CHO MƯỢN, ĐỪNG NGÃ LÒNG

Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Lu-ca 6:35.

6. ĐỪNG CHỐNG CỰ KẺ DỮ

Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn; nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa; nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ma-thi-ơ 5:39-41.

7. NHỜ NHỊN NHỤC MÀ GIỮ ĐƯỢC LINH HỒN

Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Lu-ca 21:19.

XIX. Trung Tín Cho Đến Chết

1. TRUNG TÍN CHO ĐẾN CHẾT

Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Khải. 2:10.

2. HÃY GIỮ LẤY ĐIỀU MÌNH CÓ

Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Khải. 3:11.

3. VUI MỪNG KHI BỊ BÁCH HẠI

Khi nào vì c ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ 5:11-12.

Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm: Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Lu-ca 6:23.

4. TRỐN QUA THÀNH KHÁC KHI BỊ BẮT BỚ TRONG THÀNH NÀY

Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi. Ma-thi-ơ 10:23.

5. NHỮNG LỜI ĐÁNG NÓI SẼ ĐƯỢC CHÚA CHỈ DẪN

Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ma-thi-ơ 10:19.

6. CHỚ LẰM BẰM

Các ngươi chớ lằm bằm với nhau. Giăng 6:43.

7. ĐỨNG THẲNG LÊN VÌ SỰ GIẢI CỨU GẦN TỚI

 Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Lu-ca 21:28.

XX. Rao Giảng Phúc Âm

  1. RAO GIẢNG PHÚC ÂM CHO MỌI NGƯỜI

 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Mác 16:15.

Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. Ma-thi-ơ 10:7.

2. RAO GIẢNG SỰ ĂN NĂN

 Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Lu-ca 24:46-47.

3. DẠY DỖ VÀ LÀM BÁP-TEM CHO MUÔN DÂN

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ. Ma-thi-ơ 28:19.

4. DẠY HỌ GIỮ LỜI CỦA CHÚA

 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ 28:20

5. LỜI TA PHÁN TRONG NƠI TỐI, HÃY NÓI RA TRONG NƠI SÁNG

Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Ma-thi-ơ 10:27.

Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng.  Mác 4:22.

6. HÃY CHĂN CHIÊN TA

Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Giăng 21:17.

7. CHỮA LÀNH KẺ ĐAU, TRỪ QUỈ

Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Ma-thi-ơ 10:8.

XXI. Sự Khôn Ngoan

1. KHÔN NHƯ RẮN, ĐƠN SƠ NHƯ BỒ CÂU

Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Ma-thi-ơ 10:16.

2. CẢNH GIÁC VỚI CON NGƯỜI

Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Ma-thi-ơ 10:17.

3. KHÔNG ĐI THEO KẺ MÙ

Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi.  Hãy để vậy: Đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Ma-thi-ơ 15:13-14.

4. KHÔNG CHO CHÓ NHỮNG ĐỒ THÁNH

Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi. Ma-thi-ơ 7:6.

5. AI CÓ TÚI BẠC, HÃY LẤY ĐI

  Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết. Ngài phán rằng: Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua. Lu-ca 22:35-36.

6. ĐỪNG ĐI NHÀ NÀY SANG NHÀ KHÁC

ễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy!  Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ; bằng không, sẽ trở về các ngươi.  Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà nầy sang nhà khác. Lu-ca 10:5-7.

7. PHỦI BỤI CHÂN MÌNH ĐỂ LÀM CHỨNG NGHỊCH CÙNG HỌ

 Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ, và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. Lu-ca 9:5.

Song hễ các ngươi vào thành nào, họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ, mà nói rằng: Đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta; nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Lu-ca 10;10-11.

(Còn nữa)

Ban biên tập Hướng Đi

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn