Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / Bánh Chưa Quay

Bánh Chưa Quay

Ép-ra-im xen lộn với các dân khác; Ép-ra-im khác nào bánh chưa quay.

Ô-sê 7:8

Bánh là thức ăn chính của thế giới cổ đại. Họ thường nấu bánh trên một vỉ nướng với lửa nhỏ, điều đó đồng nghĩa với việc người đầu bếp phải theo dõi và trở bánh vào đúng thời điểm. Nếu không trở bánh, một mặt của chiếc bánh sẽ hóa ra tro còn mặt còn lại thì không chín. Nếu điều này xảy ra, chiếc bánh không thể ăn được và phải bị bỏ đi. Tiên tri Ô-sê gọi Ép-ra-im (vương quốc phía bắc) là một dân sự chưa được nướng chín. Họ không “hoàn toàn” thuộc về Chúa nhưng được nướng chỉ một nửa, họ không thật tâm thờ phượng Chúa nhưng tấm lòng của họ đã dành cho thần tượng. Cơ Đốc Nhân ngày nay có thể phạm tội lỗi như trên khi vấp phải chính sai lầm mà người Ép-ra-im đã phạm phải.

Lỗi đầu tiên của họ đó là không toàn tâm với Chúa. Một châm ngôn Phương Đông nói rằng: “Kẻ đạo đức giả giống như chiếc bánh được nướng trên vỉ – họ là những kẻ hai mặt.” Bột không thể tự trở mình nhưng cần người đầu bếp làm điều đó để được nấu chín. Vậy bột có hai nghĩa vụ: (1) “nhận lấy sức nóng” và (2) phó mình trong tay người đầu bếp. Nếu bột chống lại sức nóng hoặc không chịu trở mình, kết quả nhận được sẽ là một miếng bột chín một nửa và hoàn toàn vô dụng. Chúng ta không ưa thích những thử thách trong cuộc sống, tuy nhiên chúng ta cần điều ấy. Chúng ta muốn sống cuộc sống của riêng mình và tránh né “sức nóng,” nhưng kết quả là chúng ta không chín chắn và vô dụng. Chúa muốn chúng ta trở nên những chiếc bánh ngon đầy bổ dưỡng để có thể cung cấp thức ăn cho đám đông đang đói, điều này đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn đầu phục Chúa.

Lỗi thứ hai của người Ép-ra-im đó là thỏa hiệp với thế gian. Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên không được trộn lẫn với các nước khác và bắt chước cách sống không tin kính của họ. Dân Do Thái phải là “một dân ở riêng ra, sẽ không nhập số các nước” (Dân số ký 23:9). Khi chiếm lấy Đất Hứa, họ được hướng dẫn phải phá hủy toàn bộ hình tượng và đền thờ các thần ngoại giáo. Hai thế hệ người Do Thái đầu tiên đã vâng lời Chúa, tuy nhiên đến thế hệ thứ ba, họ bắt đầu làm theo các dân tộc xung quanh bằng việc thờ phượng hình tượng cùng vi phạm tất cả các tội lỗi gắn liền với sự thờ phượng đó, chính vì vậy Đức Chúa Trời phải sửa trị họ (Các quan xét 2:7-23). “Nhưng tuyển dân lại pha lộn với các dân, tập theo công việc chúng nó, và hầu việc hình tượng chúng nó, là điều gây làm cái bẫy cho mình” (Thi Thiên 106:35-36). “Các dân ngoại đã nuốt sức mạnh nó, mà nó không biết” (Ô-sê 7:9). Mưu chước của Sa-tan tinh vi đến nỗi Cơ Đốc Nhân tái phạm thường không nhận ra điều gì đang xảy đến với họ.

Lỗi thứ ba đó là không chuẩn bị để hầu việc Chúa. Y-sơ-ra-ên phải là sự sáng cho dân ngoại, chỉ cho dân ngoại thấy Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật (Ê-sai 49:6); ngược lại, sự tối tăm của dân ngoại đã bao phủ người Do Thái và họ sống trong sự tối tăm. Thầy tế lễ, người Lê-vi, và các tiên tri đã dạy cho dân sự biết thế nào là sạch và không sạch cũng như cảnh báo họ rằng Đức Chúa Trời sẽ không dung thứ cho việc họ kết bạn với thế gian. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng cảnh báo với dân sự của Ngài (1 Giăng 2:15-17; 2 Cô-rinh-tô 6:14-7:1; Gia-cơ 4:1-10). Thầy tế lễ và người Lê-vi đã hết lòng với Chúa để họ có thể làm đẹp lòng Chúa và phục vụ dân sự. Từ ban đầu họ không “chín một nửa” nhưng tận hiến và được chuẩn bị để phục vụ, tuy nhiên nhiều năm trôi qua, một số người bắt đầu “chín một nửa” và hoàn toàn không được chuẩn bị để phục vụ trong đền thánh. Đức Chúa Trời không thể ban phước và sử dụng những con người không được chuẩn bị, song ngày nay vẫn có những mục sư, giáo sư, ca sĩ, lãnh đạo, cha, mẹ, và những người phục vụ khác là những người không thích hợp để phục vụ nhưng qua sự “phục vụ” của họ đã làm suy yếu công tác của Đấng Christ.

Chúng ta cần phải “nhận lấy sức nóng” và phó thác vào tay Đấng Cứu Chuộc để trở nên những đầy tớ sẵn lòng có khả năng phục vụ.

Trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.

2 Ti-mô-thê 2:20-21

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn