Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Chờ Đợi Điều Gì Ở Năm 2023?

Chờ Đợi Điều Gì Ở Năm 2023?

NHIỀU NGƯỜI ĐANG HỒI HỌP THEO DÕI NHỮNG DIỄN BIẾN SẮP TỚI.

Kinh Thánh nói gì? Các tổ phụ đức tin, tiên tri, sứ đồ trong Kinh Thánh chưa bao giờ nghe đến danh từ toàn cầu hóa, tuy nhiên mối quan tâm của họ cũng dành cho các dân tộc khác trên thế giới. Đức Giê-hô-va không chỉ là Chúa của người Do Thái mà Ngài còn là “Chúa của các vua trong thế gian!” (Khải. 1:5). Trong lăng kính của Đức Chúa Trời, “các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân; nầy, Ngài giở các cù lao lên như đồ vật nhỏ” (Ê-sai 40:15). Các quốc gia trên thế giới cũng là cánh đồng truyền giáo mà Hội thánh có sứ mạng gieo hạt giống Lời Đức Chúa Trời vào đó. Các mục vụ khởi phát từ Đức Chúa Trời đến các quốc gia đóng một vai trò quan trọng, và mỗi Cơ đốc nhân phải cầu nguyện “xin Vương quốc Chúa được thể hiện trong thế gian.”

🙂

Đức Chúa Trời làm nên các quốc gia. “Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở” (Công vụ. 17:26). Các dân tộc bắt nguồn từ A-đam và Ê-va và phát triển sau trận đại hồng thủy (Sáng. 10-11) và rồi tản ra trên khắp mặt đất. Khi chúng ta đọc Cựu Ước, không chỉ tuyển dân Israel được đề cập nổi bật mà còn có nhiều dân tộc khác. Và đại mạng lệnh của Đấng Christ khích lệ chúng ta đem Phúc âm đến cho muôn dân (Lu-ca 24:46-49). Đức Chúa Trời tạo nên các dân tộc.

🙂

Đức Chúa Trời duy trì các quốc gia. “Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có” (Công vụ. 17:28). Trong khi các dân tộc khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục và nhiều điều khác. Tuy nhiên họ vẫn phải lệ thuộc vào Đức Chúa Trời trong mọi phương diện như: thời tiết, thực phẩm, nguồn nước, không khí, môi trường sống….Và các dân tộc cũng lệ thuộc vào nhau. Tôi được biết rằng điện thoại mà chúng ta sử dụng được tổng hợp từ các nguyên liệu vật chất của trên hai mươi quốc gia khác nhau. Đây là một hình thái của toàn cầu hóa.

🙂

Đức Chúa Trời phân định thời gian và các đường biên giới của các dân tộc. “Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở” (Công vụ. 17:26). Các quốc gia và thể chế chính trị trên thế giới xuất hiện rồi suy tàn, các đường biên giới thay đổi theo từng thời kỳ, nhưng lịch sử thế giới vẫn ở trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài cũng kiểm soát quyền lãnh đạo của các vua. “Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng” (Đa-ni-ên 2:21). Sự bày tỏ của Chúa là đây: “Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý” (Đa-ni-ên 4:32). “Đức Chúa Trời đoán xét. Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên” (Thi. 75:7). Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời vui lòng ưng thuận về những điều ngu dại, ích kỷ mà các vua trên thế giới đã làm, vì mỗi người phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về mỗi quyết định của chính mình. Đức Chúa Trời có thể dùng một chính phủ vô tín để hoàn thành mục đích của Ngài. Ngài sử dụng các dân ngoại bang và đế quốc Rô-ma để trừng phạt tuyển dân Israel. Và trong một thời điểm đã được tiên báo trước Chúa Giê-su đã đến thi hành sự cứu chuộc.

🙂

Đức Chúa Trời mong muốn các dân tộc được cứu. “hầu cho các dân tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” (Công vụ. 17:27). Trong Cựu Ước Israel được gọi là “ánh sáng cho dân ngoại” (Ê-sai 42:6, 49:6), nhưng họ đã thất bại làm chứng cớ cho Chúa. Bây giờ các chứng nhân của hội thánh ngày nay phải đem ánh sáng đó đến khắp cùng thế giới (Lu-ca 2:32; Công vụ. 13:42-47). Các dân tộc nổi loạn chống lại Chúa (Thi. 2:1-3), nhưng lời mời gọi của Ngài dành cho người Do thái và các dân ngoại bang là như nhau (Thi. 2:10-12).Chúng ta là những người học biết về Đức Chúa Trời phải nhớ rằng, bởi ân điển của Ngài “đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ – ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu – và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Ê-phê-sô 2:5-6). Ngài cũng “làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài” (Khải 1:6), và chúng ta được “nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào!” (Rô-ma 5:17). Khi Đức Chúa Trời mở ra trời mới và đất mới, những người thuộc về Chúa sẽ đồng trị cùng Ngài mãi mãi (Khải. 22:3-5). Đừng quên cầu thay cho những người hư mất trong tất cả các dân tộc, và làm tất cả những gì bạn có thể để chia sẻ Phúc âm với họ. Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi mọi người. Chúa Giê-su đã “lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước” (Khải. 5:9). Đức Chúa Trời đang kiểm soát các quốc gia và Ngài cũng đang cai trị trên mỗi đời sống chúng ta.Đức Chúa Trời cai trị các nước.Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài.Thi thiên 47:8

Warren W. Wiersbe

Translated by Tuong Vi

Giới thiệu một bài viết khác: https://lethat.net/tin-thac-vao-chua/

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn