Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Bài giảng / Lời Chia Sẻ Của Mục Sư Huệ

Lời Chia Sẻ Của Mục Sư Huệ

LÀM SAO CHỨA CỦA TRÊN TRỜI?
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

Chúa Giê-su thường nói những lời thật nhưng khác người, khó nghe và cũng khó tin. Vậy mà ngày nay trên thế giới, trong 3 người thì có 1 người tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa. Hãy nghe Chúa Giê-su phán,
Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. (Giăng 14 :6)
Tôi tin và hiểu Chúa Giê-su đã nói gì. Chúa là Ngôi Lời trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta. Chúa là Đấng Em-ma-nu-ên. Chúa đang sống và đang chờ đợi chúng ta lên thiên đàng với Ngài.
Tôi tin Chúa, nhiều người Mỹ tin Chúa, nhưng đa số người Việt không tin Chúa. Người Việt Nam đa số tin các thần, tin ma quỷ, sợ ma quỷ, thờ hình tượng, mộ đạo người, không mộ đạo Chúa.
Chúa Giê-su nói đến phước từ Trời nhưng người Việt hay tìm phước từ người. Người Việt thường nghĩ đến đời nầy, ít người quan tâm đến đời sau. Nhiều người lo cho hiện tại ít người lo cho tương lai. Nhiều người chú ý đến bề ngoài nhưng ít người chú ý đến bề trong.
Nhưng Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở :
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. 2 Cô-rinh-tô 4:16-18
Tôi luôn muốn sống theo lời Chúa. Tôi tin Chúa và thích nghe lời Chúa dạy. Có những lời Chúa dạy tôi có thể làm nhưng có một số lời dạy của Ngài tôi không thể hay chưa thể làm theo. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ nhé.
Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Ma-thi-ơ 6: 19-21
Bạn có thấy ích lợi của việc nghe lời Chúa để chứa của trên trời chưa? Không mất nhưng sẽ còn. Không thiếu nhưng sẽ dư. Chúa còn hứa sẽ cho thêm. Nhiều người Việt dầu tin Chúa vẫn thích chứa của dưới đất, tự mình không chứa của được thì để của lại cho con, cho cháu. Người Mỹ đã học trước người Việt ở nhiều điều từ thiện, cứu trợ, trong đó có điều nầy. Người Mỹ thích để của lại cho nhà thờ, cho trường học, bệnh viện, các thư viện, các trung tâm nghiên cứu. Bạn đang để của lại cho ai?
LÀM THỂ NÀO ĐỂ CHỨA CỦA TRÊN TRỜI?
Hãy xem lịch sử Kinh Thánh dạy gì?
Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến. 14 Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi.
Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? 17 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. 18 Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều nầy: Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19 Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình. 20 Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa? 21 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. 22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm.
Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. 24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. 25 Môn đồ nghe lời ấy, thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? 26 Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.
Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy; vậy thì chúng tôi sẽ được chi? 28 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. 29 Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời. 30 Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu.
KHÔNG PHẢI LÀ GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN, ĐẠO ĐỨC, THẬM CHÍ GIỮ HẾT CÁC GIÁO LUẬT CỦA NHÀ THỜ HAY CỦA GIÁO HỘI
Người Do Thái rất sùng đạo và giữ kỷ luật của đạo rất giỏi, rất trung thành, rất đạo đức. Cả ngàn năm qua người Do Thái đã giữ luật và đã không làm việc gì cả trong ngày Sa-bát. Chàng thanh niên giàu có, quyền thế và được khen ngợi như người giữ luật tốt nhất, không thiếu thốn gì. Thế nhưng khi anh đến gặp Chúa và hỏi Chúa thì Ngài đã nói gì?
– Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm.
– Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.
– Điều đó (sự sống đời đời) loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.
Tiếc thay chàng thanh niên nầy không nghe lời thật của Chúa, bỏ đi, vì anh có nhiều của lắm.
Phải chăng đó là lý do Chúa phán, “Người giàu khó vào nước thiên đàng.” Thật ra Chúa đã nói, “người giàu cậy của cải để vào nước thiên đàng thật là khó lắm.”
Người giàu vẫn khóc.
Người giàu vẫn khổ tâm.
Người giàu vẫn chết, người giàu cũng chết.
Người giàu có người hư mất nhưng cũng có người vui hưởng sự sống đời đời.
Tôi hiểu lý do người giàu khó vào nước trời là vì họ tiếc của, họ thích giữ của, họ ít thích cho, họ có lòng người lớn và không có lòng con trẻ, họ nghĩ rằng, “có tiền mua tiên cũng được.”
PHẢI TRỞ NÊN NHƯ CON TRẺ VÀ SỐNG NHỜ CHÚA, SỐNG ĐẸP LÒNG CHÚA.
“Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.”
Hãy để con cái cả nhà mình (cả em lẫn em nhỏ) đến cùng Chúa, đừng ngăn cản trẻ em đến lớp học Kinh Thánh tại nhà riêng hay đến nhà thờ học lời Chúa. Đừng ngăn cản trẻ em học biết Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời, học biết Kinh Thánh ngay từ khi còn nhỏ.
LUÔN LUÔN GHI NHỚ LỜI CHÚA PHÁN, “BAN CHO THÌ CÓ PHƯỚC HƠN LÀ NHẬN LÃNH”
-Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. 33 Tôi chẳng ham bạc, vàng, hay là áo xống của ai hết. 34 Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. 35 Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.
BẠN CÓ BIẾT LÀM SAO ĐỂ ĐỜI NẦY ĐƯỢC TRĂM LẦN HƠN VÀ ĐỜI SAU ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI KHÔNG?
Hãy tin tưởng theo Chúa và chờ đợi Chúa.
– Không ngại bắt bớ khó khăn đời nầy, thậm chí cả sự ngăn cản từ cha mẹ, anh chị em, từ thầy cô giáo hay từ các bậc cầm quyền.
Sẽ có ngày Chúa phán xét thế gian.
– Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời.
– Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. 13 Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui, 14 thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả.
Coi chừng thái độ đối với tiền bạc, của cải đời nầy. Tập sống thỏa lòng, bớt tính tham lam.
-Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. 7 Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. 8 Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; 9 còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. 10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. 1 Ti-mô-thê 6: 6-10
Chuẩn bị đồng trị với Chúa trên thiên đàng.
-…ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả.
– các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.
-Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy! (1 Cô-rinh-tô 6:2).
ANH CHỊ EM ƠI, TẤT CẢ TÀI SẢN, CỦA CẢI Ở THẾ GIAN NẦY ĐỀU LÀ CỦA CHÚA VÀ NGÀI ĐANG GIAO CHO CHÚNG TA QUẢN LÝ.
Mỗi người cópc trách nhiệm về những gì Chúa đang giao cho để quản lý. Nếu chúng ta không biết quản lý tài sản của Chúa, Ngài có thể lấy lại và giao cho người khác quản lý.
Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; 41 Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, 42 và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!
Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.
Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46 khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.
Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. 48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. 49 Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, 50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
ANH CHỊ EM ƠI, TÔI MUỐN THẤY ANH CHỊ EM ĐỨNG TRƯỚC MẶT CHÚA GIÊ-SU KHI NGÀI ĐẾN…
Hôm nay vẫn còn cơ hội để anh em vui hưởng thiên đàng. Tôi thích câu tuyên bố của sứ đồ Phao-lô:
Hỡi anh em, về phần chúng tôi, đã xa cách anh em ít lâu nay, thân tuy cách nhưng lòng không cách, chúng tôi đã nôn nả biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. 18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhứt là tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em; nhưng quỉ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. 19 Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì, há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Jêsus chúng ta trong khi Ngài đến sao? 20 Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 18-20.
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
[email protected]

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn