Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Bài giảng / Bài Giảng Của Mục Sư Huệ

Bài Giảng Của Mục Sư Huệ

CỘNG ĐỒNG TRONG KINH THÁNH

Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành sửa xong, hết năm mươi hai ngày.  Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc nầy thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi.

Nê-hê-mi 6:15-16

Từ “cộng đồng” mang đến trong tâm trí chúng ta những bạn bè và người hàng xóm, sự hỗ trợ và khuyến khích, thậm chí cả lời cầu nguyện và lời khuyên tin kính. Cộng đồng trong Kinh thánh cũng có nghĩa là mọi người cùng làm việc, sử dụng những ân tứ, tài nguyên và thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng cho Đức Chúa Trời.

Trong khi làm quan tửu chánh cho vua Artaxerxes của Ba-tư, Nê-hê-mi đã nhận biết rằng, “vách thành của Giê-ru-sa-lem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy” (Nê-hê-mi 1:3).  Nê-hê-mi đã khóc than, kiêng ăn, cầu nguyện cho tình trạng của Giê-ru-sa-lem. Vâng theo sự kêu gọi của Chúa, Nê-hê-mi đã trở về Giê-ru-sa-lem lãnh đạo công cuộc xây dựng lại tường thành bảo vệ tuyển dân khỏi sự bắt nạt của các dân tộc chung quanh. Mỗi người trong cộng động, kể cả trẻ em đều tham gia vào dự án tái thiết Giê-ru-sa-lem.  Theo sử gia Josephus bức tường xây dựng dày 15 feet, trải dài 4.5 miles, được hoàn thành trong vòng năm mươi hai ngày, vì cộng đồng Israel cùng làm việc với nhau.

Mục vụ nào mà Đức Chúa Trời đang kêu gọi cộng đồng hội thánh của bạn hoàn thành? Chúng ta hãy tham gia vào. Làm việc cùng nhau dưới sự ban phước của Đức Chúa Trời, và công tác ấy sẽ hoàn tất.

 

TÔI THÔNG CÔNG VỚI CÁC CƠ ĐỐC NHÂN ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỜI SỐNG TÔI, ĐỜI SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ MỤC ĐÍCH CỦA NGÀI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn