Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / TRỜI GHEN, TRỜI GIẬN

TRỜI GHEN, TRỜI GIẬN

“Đức Chúa Trời là Đấng hay ghen.” Xuất 20:5
christians-monotheism-9-728

Trong Giê-rê-mi 7:17-18, Chúa Trời phán, “Ngươi há chẳng thấy điều họ làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem sao? Con lượm củi, cha nhen lửa, đàn bà nhồi bột, đặng làm bánh dâng cho nữ vương trên trời, và làm lễ quán cho các thần khác, để chọc giận ta.  Đức Giê-hô-va phán: Có phải chúng nó chọc giận ta chăng?”

Tôi có thể nói cách khẳng định: Nếu bạn không thờ Trời mà cứ thờ hình tượng, lạy thần tượng hay thờ phượng con người là bạn đang chọc Trời giận, chọc Trời ghen. Giống như một người đang lấy chân đá vào mũi nhọn.

Trời là Đấng hay ghen, hay giận.

Sứ đồ Phao-lô đã xác chứng điều nầy khi ông nói với người Rô-ma là Đức Chúa Trời đang giận họ.

“Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng” (Rô-ma 1:18-22).

Chẳng những Đức Chúa Trời giận nhưng Ngài còn phó mặc họ cho sự đui mù, dại dột của mình. Lý do duy nhất là người đã khước từ giải pháp của Trời, là thay vì thờ Trời, và cảm tạ ơn Trời, họ đã thờ điểu thú côn trùng và ca ngợi tà thần. Đây là hành động và thái độ chống Trời.

Ngoài ra tôi còn thấy điều nầy.

images (2)

Nhưng Trời là Đấng yêu thương

Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Có nhiều bản cũ thêm rằng: Đó là điều răn thứ nhứt; còn điều thứ hai đây cũng vậy Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. (Mác 12:29-31).

Không đọc Kinh Thánh để biết ý Trời và luật Trời, bạn sẽ giống người mù. Nếu bạn không nghe theo Trời mà cứ nghe theo người, bạn sẽ giống như trường hợp, “kẻ mù dẫn kẻ mù và cả hai đều rơi xuống hố.”

Chúa là Đấng hay ghen là phải vì Ngài muốn những người thờ Chúa phải hết lòng, hết sức, hết linh hồn để yêu Ngài. Chúa buồn và giận khi thay vì yêu Ngài, chúng ta lại yêu kẻ thù nghịch với Ngài.

Loài người ai nấy, dù dân tộc nào cũng đều sống nhờ Trời. Từ nhỏ đến lớn chúng ta sống nhờ ơn Trời. Trời nuôi, Trời dưỡng. Trời cho không ai thấy, Trời lấy không ai hay. Chúng ta thường cầu nguyện, Trời ơi! Chúng ta thường nhờ Trời cứu. Chúng ta nói chỉ có Trời cứu. Nhưng chúng ta thường quên Trời, quên mất ơn Trời.

Ở trong tình trạng bị Trời giận là đáng khủng khiếp. Bất an, buồn khổ, than thở.

Ăn năn phục hòa với Trời là đáng mừng. Vui vẻ và bình an.

Bạn có muốn Trời hết giận với bạn và gia đình bạn không?

Hãy cùng tôi suy nghĩ đến bản tính của Trời.

Điều nầy đã được bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh.

Xuất Ai-cập 20:5, Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà; Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy. Xuất 34:14.

Chữ kỵ tà ở trong Kinh Thánh có nghĩa là hay ghen. Chứ ghen ở đây không có tính phàm tục nhưng là thánh khiết. Chúa Trời muốn mọi người được cứu và được phước. Lý do là ai nấy làm người đều là nhân vật mang ảnh tượng của Trời. Trước mặt Trời thì nam nữ ngang nhau.

Lãnh tụ Giô-suê tuyên bố, “Các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi” (Giô-suê 24:19.

Kinh Thánh cho thấy:

Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng. Ngài truyền lịnh cho loài người hãy hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn mà yêu mến Chúa. Chúa còn truyền hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.

Sứ đồ Giăng cảnh cáo,

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:15-17).

Sứ đồ Gia-cơ nhắc nhở,

“Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy” (Gia-cơ 4:4).

Chúa nói trước,

“Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21).

Bạn nghĩ số phận của người không chịu thờ Trời sẽ như thế nào?

Bạn có thể hưởng nước Trời chỉ vì bạn chọn theo một tôn giáo hay một cố gắng riêng của bạn được không?

Chúa Cứu Thế còn nhắc nhở bạn và tôi, “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:19-21). Thực tế rõ ràng là của cải của bạn đang ở đâu thì lòng của bạn đang ở đó.

Nếu ngày nay trên đất bạn không thờ Trời, không làm gì theo ý Trời thì làm sao bạn hưởng được cơ nghiệp Trời ban? Chúa Cứu Thế có nói đến cuộc đầu tư một mất, một còn.

Những người hôm nay thờ Trời đều có thể nói là: “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.  Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (2 Cô-rinh-tô 4: 16-18).

Nhận định đúng thì quyết định đúng. Hướng đi đúng thì kết quả đúng.

Như vậy, có điều chi đang ngăn trở bạn trở lại thờ Trời?

Không có gì xứng đáng để ngăn trở bạn mau mau trở lại thờ Trời!

Hãy theo gương tốt, tránh xa gương xấu. Tôi thích gương của nhà lãnh đạo Môi-se trong Kinh Thánh. “Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng” (Hê-bơ-rơ 11: 24-26).

Bỏ hết quyền lợi đời nầy để theo Chúa thờ Trời thì được gì?

Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau” (Mác 10: 28-30).

Mong bạn suy nghĩ về tương lai và quyết định số phận của mình ngay hôm nay.

Không có lý do gì hợp lý để bạn không chịu thờ Trời. Bạn có quyền quyết định, nhưng mong bạn hãy trả lời ngay với chính Đức Chúa Trời trước khi quá muộn.

Bạn biết không, ai trong chúng ta cũng có ngày chầu Trời!

hue

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn