Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / CHÚNG TÔI TIN – chương 19

CHÚNG TÔI TIN – chương 19

CHÚNG TÔI TIN – chương 18

Chương 19.   DÂNG TÀI LỰC

CÂU HỎI CHÌA KHÓA
Làm thế nào để tôi có thể sử dụng tốt nhất các nguồn tài lực của mình để phục vụ Đức Chúa Trời và người khác?

Ý TƯỞNG CHÌA KHÓA
Tôi dâng các nguồn tài lực của tôi để hoàn thành mục đích của TRỜI

CÂU CHÌA KHÓA
Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trổi hơn về việc nhân đức nầy.
2 Cô-rin-tô 8:7

King-Solomon q

HƯỚNG ĐI CỦA CHƯƠNG
Đức tin vào TRỜI là nguyên nhân khiến chúng ta không chỉ dâng hiến thì giờ của mình để hoàn thành mục đích của Ngài, mà còn dâng luôn cả các nguồn tài lực. Mọi điều chúng ta có đều thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng ta nhận được sự hướng dẫn rõ ràng từ Kinh Thánh để dâng hiến các nguồn tài lực của chúng ta đáp ứng các nhu cầu của những người đang cần nó. Chúng ta cũng nhận thức rằng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật sẵn sàng cung cấp mọi nhu cầu cho dân sự của Ngài. Vì thế nên chúng ta thừa nhận những gì chúng ta có là thuộc về Ngài. Đây chính là hành động của sự thờ phượng.
Trong chương này bạn sẽ đọc các phần Kinh Thánh liên quan đến những chủ đề sau:
– Dâng hiến một phần mười và các của dâng
– Lời khuyên của những người khôn ngoan
– Lời dạy của Chúa Giê-su về tiền bạc và sự ban cho
– Hào phóng trong hành động dâng hiến

DÂNG HIẾN MỘT PHẦN MƯỜI VÀ CÁC CỦA DÂNG
Trong Cựu Ước tuyển dân được truyền lệnh phải dâng một phần mười hoa lợi từ nông nghiệp, chăn nuôi và các khoản thu nhập của họ. Nguyên tắc này được gọi là một phần mười. Trong các thể chế chính trị của các dân tộc ngoại bang, người dân cũng nộp thuế 10% về tổng thu nhập của họ cho các vua. Là Cơ đốc nhân, chúng ta được truyền bảo dâng một phần mười lợi tức của mình để biểu thị lòng trung thành đối với Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài.
Khi Môi-se xây dựng đền tạm, tuyển dân Israel đã đem đến các lễ vật để phục vụ cho đền tạm. Họ đem đến rất nhiều các lễ vật tình nguyện đáp ứng cho những nhu cầu của đền tạm đến nỗi Môi-se phải bảo họ dừng lại vì mọi nhu cầu đã đầy đủ.

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Hãy tìm xem có bao nhiêu lần từ “cảm động” được sử dụng trong phần Kinh Thánh bên dưới. Tại sao một tấm lòng cảm động là quan trọng đối với Đức Chúa Trời?

21 Mọi người có lòng cảm động, và mọi người có lòng thành, đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va, để làm công việc hội mạc, các đồ phụ tùng và bộ áo thánh. 22 Phàm người nam cùng nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đến đem những hoa tai, nhẫn, khâu, kiềng, các thứ trang sức bằng vàng, và hết thảy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giê-hô-va. 23 Kẻ nào ở nhà mình có chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, và da cá nược đều đem đến. 24 Hễ ai có chi làm lễ vật bằng bạc hay bằng đồng, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va, và hễ ai có cây si-tim nơi nhà mình dùng hiệp về các công việc tế lễ, đều đem đến. 25 Phàm người đàn bà khéo thì chánh tay mình kéo chỉ lấy và đem đến món chi họ đã kéo rồi, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, và chỉ gai mịn. 26 Còn mấy người đàn bà có cảm động và tài khéo thì kéo chỉ lông dê. 27 Các bực tôn trưởng trong dân sự đem bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm cho ê-phót và bảng đeo ngực; 28 dầu thắp đèn, các hương liệu để chế dầu xức và dầu thơm. 29 Cả dân Y-sơ-ra-ên, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Môi-se, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện vậy.
Xuất ê-díp tô ký 35:21-29

3 Trước mặt Môi-se, họ thâu các lễ vật của dân Y-sơ-ra-ên đã đem đến, để làm các công việc định dùng về sự tế lễ nơi thánh. Nhưng mỗi buổi sớm mai, dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện nữa. 4 Thế thì, các người khôn khéo làm mọi công việc của nơi thánh, đều tạm đình, 5 đến nói cùng Môi-se rằng: Dân sự đem đến dư bội phần đặng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 6 Theo lịnh truyền của Môi-se, họ bèn đi rao từ trại quân rằng: Bất kỳ người nam hay nữ, chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa! Vậy họ cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết. 7 Vì đã đủ các vật liệu đặng làm hết thảy công việc, cho đến đỗi còn dư lại nữa.
Xuất. 36:3-7

LỜI KHUYÊN TỪ NHỮNG NGƯỜI KHÔN NGOAN
Dâng hiến tiền bạc và các nguồn tài lực không chỉ đem lợi ích đến cho những người nhận nhưng cũng cho chính chúng ta. Khi dâng hiến vì danh Chúa và mục đích của Ngài, chúng ta đang tôn vinh Đức Chúa Trời và từ chối lòng tham muốn của cải. Trước giả sách Châm ngôn đã viết những lời khôn ngoan trong các phần Kinh Thánh sau đây.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Khi bạn đọc phần Kinh Thánh bên dưới, những lời khuyên nào là thực tiễn nhất cho bạn hôm nay?

Bible-Verse-Wallpaper-proverbs-3-9-10-King-James-Version

9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con,
Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;
10 Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật,
Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
Châm ngôn 3:9-10

24 Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên;
Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.
25 Lòng rộng rãi sẽ được no nê;
Còn ai làm cho người khác tươi tỉnh, chính người sẽ được tươi tỉnh.
Châm ngôn 11:24-25

Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã;
Còn người công bình được xanh tươi như lá cây.
Châm ngôn 11:28

Sa-lô-môn, trước giả của sách Châm ngôn, con của vua Đa-vít là người vô cùng giàu có với số lượng tài sản khổng lồ. Trong sách Truyền Đạo ông đã chia sẻ những lời khôn ngoan của ông về của cải trần gian. Tiền bạc không phải là xấu hay tội lỗi, nhưng yêu mến tiền bạc sẽ là cội rễ của mọi điều ác. Càng giàu có không có nghĩa là con người sẽ càng thỏa lòng. Để tránh xa lòng yêu mến tiền bạc, chúng ta phải sử dụng tiền bạc và những gì chúng ta có cho mục đích của TRỜI.

10 Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không. 11 Hễ của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng nấy. Chủ của cải được ích gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng?
12 Giấc ngủ của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay nhiều; nhưng sự chán lắc làm cho người giàu không ngủ được.
13 Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời: Ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại, trở làm hại cho mình, 14 hoặc vì cớ tai họa gì, cả của cải nầy phải mất hết; nếu người chủ sanh được một con trai, thì để lại cho nó hai tay không. 15 Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được. 16 Đều nầy cũng là một tai nạn lớn: Người ra đời thể nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng? 17 Lại trọn đời mình, mình ăn trong sự tối tăm, phải nhiều sự buồn rầu đau đớn và phiền não. 18 Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình. 19 Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời; 20 nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình; vì Đức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người.
Truyền đạo 5:10-20

Khi Chúa Giê-su giáng sinh, các bác sĩ phương đông từ một quốc xa xôi là những người khôn ngoan đã tìm đến Giê-ru-sa-lem thờ phượng Chúa với các lễ vật dâng lên. Những người này đã đến từ một nền văn hóa khác với Do Thái Giáo, họ là những nhà thiên văn học lỗi lạc đương thời tìm đến thờ phượng Vua của dân Do Thái với các lễ vật quí hiếm. Họ không chỉ tôn vinh Ấu Chúa bằng ngôn từ nhưng bằng hành động thực tiễn. Họ đã phải trải qua nhiều tuần lễ băng qua một vùng sa mạc rộng lớn với thời tiết khắc nghiệt. Khi  gặp được Vị Cứu Tinh, họ đã quì xuống thờ phượng Ngài và dâng lên Đấng Christ những lễ vật được chuẩn bị từ quê hương của họ, đó là những món quà đáng giá nhất mà họ có để dâng lên.

1 Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. 5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:
6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa!
Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu,
Vì từ ngươi sẽ ra một tướng,
Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. [†]

7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. 9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. 11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. 12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.
Ma-thi-ơ 2:1-12

LỜI DẠY CỦA CHÚA GIÊ-SU VỀ TIỀN BẠC VÀ SỰ DÂNG HIẾN

Chúa Giê-su dạy nhiều về tiền bạc hơn cả hai chủ đề thiên đàng và địa ngục cộng lại. Thái độ đối với tiền bạc và các nguồn tài lực sẽ nói lên lý tưởng sống của chúng ta. Vật chất, của cải đôi khi trở thành vật cản khiến cho tín nhân cứ ôm giữ nó và quên đi mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài ban cho chúng ta những điều đó. Câu hỏi thực tiễn dành cho Cơ đốc nhân là: Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ những gì mình có để xây dựng vương quốc của TRỜI?

1 Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.
2 Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 3 Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, 4 hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.
Ma-thi-ơ 6:1-4

19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.
22 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; 23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!
Sự lo lắng
24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.
Ma-thi-ơ 6:19-24
13 Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. 14 Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? 15 Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.
16 Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; 19 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. 20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? 21 Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.
Lu-ca 12:13-21

ma

Khi đọc câu chuyện người giàu mà dại trong Lu-ca 12, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã khéo léo dạy dỗ dân sự bằng các câu chuyện dụ ngôn. Một trong những đặc trưng của Chúa chúng ta là Ngài giải thích các lẽ thật thông qua những câu chuyện. Trong tình huống tiếp theo dưới đây, Chúa Giê-su đã dạy cho các môn đồ loại dâng hiến nào đụng chạm đến tấm lòng của Đức Chúa Trời.

41 Đức Chúa Jêsus ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thể nào. 42 Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền; cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu. 43 Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. 44 Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình.
Mác 12:41-44
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Hãy tóm lược những bài học Chúa Giê-su dạy về tiền bạc và sự dâng hiến?

HÀO PHÓNG TRONG HÀNH ĐỘNG DÂNG HIẾN
Bằng chứng của tính rộng rãi, hào phóng của hội thánh đầu tiên có thể nhìn thấy trong nhiều tình huống. Phao-lô đã khích lệ các tín hữu của hội thánh Cô-rin-tô gởi các của dâng để giúp đỡ cho những tín hữu đang gặp hoàn cảnh khó khăn ở Giê-ru-sa-lem.

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Theo phần Kinh Thánh bên dưới, các bước nào các tín hữu phải đi theo để dâng hiến cho công việc của Đức Chúa Trời?

1 Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các Hội thánh ở xứ Ma-xê-đoan: 2 Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. 3 Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, 4 và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. 5 Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời. 6 Vậy nên chúng tôi đã khuyên Tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức nầy, như người đã khởi sự làm.

7 Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trổi hơn về việc nhân đức nầy. 8 Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em; nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thể nào. 9 Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. 10 Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em; ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhứt, chẳng những ra tay làm việc nầy, lại vui lòng mà làm nữa. 11 Vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thể nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. 12 Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có.
2 Cô-rin-tô 8:1-12
6 Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. 7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. 8 Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, 9 như có chép rằng:
Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo;
Sự công bình của người còn đời đời.

10 Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. 11 Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. 12 Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. 13 Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. 14 Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. 15 Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!
2 Cô-rin-tô 9:6-15
Phao-lô cũng đã từng kiếm tiền bằng cách may lều trại. Tuy nhiên ông luôn cảm kích và biết ơn về những hỗ trợ tài chính từ các hội thánh mà ông phục vụ…….…Trong tất cả mọi loại hoàn cảnh, Phao-lô đã học được một bài học sinh động: Sự thỏa lòng không đến từ những gì chúng ta chúng ta nắm giữ, nhưng là từ sự nhận biết Đấng Christ.
11 Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. 12 Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. 13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.
Phi-líp 4:11-13

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Tiêu chí một phần mười đánh giá sự dâng hiến của chúng ta. Điều gì làm cho bạn trở nên hào phóng hơn trong sự dâng hiến? Nguyên nhân nào khiến bạn vẫn còn nắm giữ các nguồn tài lực (không sẵn sàng ban ra)?

ĐIỀU CHÚNG TA TIN
Nhiều người xem sự dâng hiến là một bổn phận, nhưng thực ra nó là một hành động thờ phượng của một tín nhân chân thật đặt niềm tin vào TRỜI. Đức Chúa Trời chân thật và tốt lành, Ngài đã cung ứng sự cứu rỗi cho chúng ta. Khi tiếp nhận ơn cứu chuộc, chúng ta đã có một địa vị mới trong gia đình của TRỜI, và theo đuổi mục đích của Ngài để hoàn thành kế hoạch của Ngài trên đất cho đến khi Chúa Giê-su trở lại. Những lời khôn ngoan trong sách Châm Ngôn về sự dâng hiến và hành động thực tế của các bác sĩ từ phương đông xa xôi tìm đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa sẽ là nguồn cảm hứng của chúng ta cho việc ban ra những gì mình có. Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta đầu tư nguồn tài lực của mình cho vương quốc Đức Chúa Trời. Khi nhìn vào những câu chuyện sống động trong cả Kinh Thánh, chúng ta có lý do để dâng hiến nhiều hơn so với khả năng của chúng ta.

book   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn