Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Thưa mục sư / Lắng Nghe Tiếng Chúa

Lắng Nghe Tiếng Chúa

(God speaks to his People)

Giăng 8:47

www.vietnamesehope.org

“Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe,

tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”

(He who belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God.)

[PP] * Một trong ~bí quyết quan trọng để xây dựng 1 mối liên hệ tốt đẹp

đó luôn là sự tương giao mật thiết giữa 2 bên…

# Chẳng hạn như trong mối liên hệ của vợ chồng có hạnh phúc tốt đẹp hay không… tùy thuộc rất nhiều vào thì giờ quí báu, mà đôi vợ/chồng đó đã dành ra… để tâm sự: nói chuyện, lắng nghe và tương giao với nhau mỗi ngày, phải không?

> Khi mới yêu nhau, đôi tình nhân luôn thích gặp nhau để trò chuyện, tâm sự, chia xẻ cảm nghĩ… người nói và người kia lắng nghe mà không thấy chán… và kinh nghiệm 1 mối liên hệ lý tưởng…

# Vào 1 nhà hàng, quan xát 1 đôi nam & nữ

… c/ta có thể nhận biết ra ngay họ còn là tình nhân hay là đã là vợ/chồng rồi?

> Tình nhân thì luôn đắm đuối nhìn nhau… chăm chú nghe và tâm sự với nhau mật thiết… còn cặp nào đã là vợ chồng rồi thì chỉ cắm cổ cúi đầu… chẳng nói 1 lời… mỗi người chỉ lo ăn… rồi người đi trước, kẻ thì theo sau… chẳng nắm tay nhau như đôi tình nhân, phải không?

I. Sự Đàm Thoại trong Mối Liên Hệ

[PP] > Cũng vậy trong mối liên hệ giữa c/ta với Chúa… cũng cần có mối liên lạc, tương giao mật thiết với nhau… thì mối liên hệ đó mới được tốt đẹp…

> C/ta đừng quên rằng mục đích chính mà c/ta được ĐCT dựng nên

là để có mối tương giao với Ngài đời đời…

> C/ta được dựng nên không như các loài súc vật hay động vật… nhưng là “~nhân vật“… là ~con người được dựng nên giống hình ảnh của ĐCT và có sanh khí của Ngài… để có khả năng liên hệ với Ngài…

> Chúa có thể dựng mỗi c/ta là ~cục đất sét vô tri, vô giác… nhưng Ngài chọn dựng mỗi người c/ta là ~con người có mắt thấy, tai nghe, tư tưởng để xét đoán, lòng để cảm động, ý chí để quyết định… vì Ngài là Đấng tốt lành… muốn có mối liên hệ với c/ta…

STK 3:8 – Từ lúc ban đầu, ở trong vườn địa đàng, ĐCT thường đi “qua lại” trong vườn để làm chi?

để Ngài tương giao với Ađam & Êva… là tổ phụ của loài người c/ta

[PP] Nếu c/ta hiểu Chúa muốn có mối liên hệ với c/ta, và nếu mình muốn kinh nghiệm được mối liên hệ đó trong đời sống… c/ta phải để ý nghe tiếng Chúa phán cùng mình

> Trong lịch sử Kinh Thánh Cựu Ước, c/ta thấy ĐCT thường tương giao, phán cùng với dân sự của Ngài qua nhiều cách: qua ~giấc mộng, qua ~thiên sứ, qua hoàn cảnh của bụi gai cháy như trong trường hợp của Môise, qua ~khải tượng, qua ~dấu hiệu lạ lùng…

[PP] 1) Mục đích Chúa phán cùng dân sự của Ngài

… thứ nhất là để bày tỏ cho họ biết… Ngài là ai

# Trong STK 17:1 – ĐCT hiện ra với ai và để làm gì? (When Abram was ninety-nine years old, the LORD appeared to him and said, “I am God Almighty; walk before me and be blameless.) “Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.”

# Trong Lêviký 19:1-2 – ĐCT bày tỏ cho Môise biết Ngài là ai? (The LORD said to Moses, “Speak to the entire assembly of Israel and say to them: ‘Be holy because I, the LORD your God, am holy.) “Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh.”

> Tại sao có người thông biết rõ Chúa 1 cách mật thiết và riêng tư

… nhưng cũng có ~người chỉ biết xơ xài về Chúa mà thôi….

> Bí quyết căn bản của những người biết rõ Chúa 1 cách mật thiết

… là vì họ thường xuyên tương giao… để ý lắng nghe tiếng Chúa phán cùng mình

2) Thứ hai, ĐCT phán và liên hệ với c/ta… để bày tỏ ý muốn và đường lối của Ngài

… là ~điều khác biệt và cao sâu hơn ~kế hoạch của con người giới hạn

Êsai 55:8-9 – (“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the LORD. “As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.) “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

# ĐCT phán cùng Ápbraham để bày tỏ ý muốn của Chúa

sẽ lập nên 1 dòng dõi đời đời cho chính Ngài…

# ĐCT phán cùng Môise để bày tỏ c/trình Ngài muốn giải cứu dân sự Ysơraên

ra khỏi vòng nô lệ của người Ai-cập…

> Vô số người đã vì không chịu lắng nghe tiếng Chúa phán cùng mình… mà cứ vội đi nghe theo lời của dư luận, ~con đường của người trần tục, kể cả đi theo ác tâm của mình… nên nhiều khi cản trở công việc của Chúa và làm hỏng c/trình của Ngài…

[PP] 3) Kinh Thánh trong sách Hêbêrơ cũng cho c/ta biết

… trong thời kỳ sau rốt, ĐCT phán qua chính Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

Hêbêrơ 1:1-2 – (In the past God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe.) “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;”

> Như vậy, ngày hôm nay khi c/ta nghe lời Chúa Giê-xu phán… là c/ta nghe chính ĐCT phán cùng mình… vì Chúa Giê-xu phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của ĐCT, Đấng Chí Cao, chí thánh…

> 1 Trong ~GLCB quan trọng đó là Chúa Giê-xu chính là ĐCT hiện thân thành người… để trực tiếp tương giao với con người… như có chép trong Tin Lành Giăng 1:14 – (The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth.) “Ngôi lời (Chúa Giê-xu) đã trở nên xác thịt… bày tỏ trọn vẹn sự vinh hiển của ĐCT”… vì chính Ngài là ĐCT đã hiện thân thành người

Giăng 14:7 – Chính Chúa Giê-xu đã phán 1 điều mà chưa có 1 chủ giáo nào dám tự xưng: (If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.”) “Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài…”

II. Điều Kiện để Nghe được Tiếng Chúa Phán cùng Mình     

[PP] > C/ta hiểu ĐCT luôn muốn tương giao với c/ta… Ngài phán cùng c/ta

Nhưng muốn nghe được tiếng Chúa phán cùng mình… thì phải có ~điều kiện sau đây:

1) Điều kiện thứ nhất để có thể nghe được tiếng Chúa phán cùng mình… đó là c/ta phải thuộc của Ngài; còn nếu không c/ta sẽ không biết phân biệt được thế nào là tiếng Chúa phán cùng mình, hay là lời dụ dỗ của ma quỉ…

# Rõ ràng trong Giăng 8:47 Kinh Thánh cho thấy lẽ thật gì? (He who belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God.) “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”

# Trong Tin Lành Giăng 10:1-5, có lần Chúa Giê-xu dùng thí dụ của người chăn và chiên… để nói lên sự lệ thuộc mật thiết của chiên với người chăn của mình… mà chiên nghe và biết tiếng của chủ mình… còn khi nghe tiếng người lạ… là chiên biết ngay để tránh xa mà không bị dụ dỗ… (“I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger; in fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger’s voice.”) “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ.”

# Ai có nuôi súc vật trong nhà thì biết rõ điều này… con chó được nuôi biết rõ tiếng của chủ mình…

> Người chủ chưa vào nhà, nó đã biết chủ về và mừng rỡ… vì nó thuộc của chủ nó, quen tiếng người

… còn kẻ trộm thì chó sẽ sủa và sửa soạn cắn người lạ…  

# ACE có thật sự thuộc của Chúa và thông biết Ngài không… để phân biệt được tiếng phán nào là đến từ Chúa… hay lời nào đến từ ma quỉ không?

> Nếu ai chưa được “tái sanh,” được biến hóa “sanh ra lại” làm con cái ĐCT… bởi huyết thánh của Chúa Giê-xu, Con Ngài… thì người đó chưa “thuộc” của Chúa và không thể nghe và hiểu được tiếng Chúa phán cùng mình… mà đi theo Ngài… và đến thời kỳ cám dỗ, thì chắc chắn ~người không thuộc của Chúa sẽ bị cuốn đi theo chiều gió của đạo lạc…

[PP] 2) Muốn nghe được tiếng Chúa phán… c/ta cần để thì giờ ra để có thể nghe được…

# C/ta đang sống trong 1 xã hội quá bận rộn về ~nhu cầu vật chất… và nhiều thứ đang cản trở/chi phối c/ta mỗi ngày… mà không còn thì giờ để lắng nghe tiếng Chúa được…

# 1 Trong ~áp lực bận rộn này nhất là vấn đề công ăn việc làm… đã lấy hết ~thì giờ quí báu mỗi ngày của nhiều người… để rồi c/ta không còn thì giờ nghe được tiếng Chúa phán cùng mình

# Biết bao nhiêu người c/ta cố gắng làm chứng, mời đi nhóm, khuyên lơn trở lại với H/T… nhưng cũng cứ lấy 1 lý do bào chữa… đó là bận lo công việc nhà, phải đi làm, phải học tiếng Anh, phải giúp đỡ bạn bè… bận rộn không có thì giờ cho Chúa!

> Như vậy muốn có thì giờ, trước hết c/ta phải điều chỉnh “thời khóa biểu” của mình, để có 1 số thì giờ nhất định tương giao và lắng nghe được tiếng Chúa

# C/ta không thể nào nói: “Con muốn nghe tiếng Chúa phán lắm… nhưng mà con quá bận đi làm, học hành, chơi video game, nói chuyện với bạn trên facebook… Xin Chúa có thể nào gởi cho con e-mail được không; rồi khi nào con rảnh, con sẽ check!”

[PP] 3) Muốn nghe tiếng Chúa phán… c/ta phải để tâm chú ý mà nghe…

# Đối thoại là 1 nghệ thuật… nhưng nghệ thuật đó là phải tập & bắt đầu bằng sự chú ý lắng tai nghe

> Nghe khó hơn noí… nên mới cần phải tập

bởi vì cá tính tự nhiên của con người là thường thích nói… hơn là nghe

Thi Thiên 46:10 – muốn nghe tiếng Chúa phán cùng mình, c/ta phải làm gì? (Be still and know that I am God) “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời”

# Câu chuyện có 1 người khách giàu có đến thăm 1 người bạn ở trong 1 nông trại… nhưng chẳng may đánh rớt mất 1 chiếc đồng hồ Rolex trong chuồn nuôi bò ngựa… ai nấy bối rối, lăn xoăng giúp tìm hoài… nhưng không kiếm được

> 1 Đứa bé đề nghị đó là mỗi người hãy đứng 1 góc của nông trại và thật yên lặng… sau 1 hồi họ chú ý, để tâm thì nghe được tiếng “tictac” của chiếc đồng hồ và kiếm ra nó được…

> Nghe là 1 chuyện rất khó làm… vì nó đòi hỏi 1 ý chí… trước hết phải gạt bỏ qua mọi sự chi phối (noises) khác… để bắt trúng “tầng sóng” của Chúa… thì mới nghe được; nếu không chỉ toàn là ~tiếng “rè rè” mà thôi!

> Vấn đề ở đây không phải là ĐCT không “khải thị” hay phán cùng mỗi người c/ta… nhưng là vì c/ta chưa chịu để ý, lắng nghe lời Ngài, ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình…

> Lý do c/ta không để ý nghe được ý Chúa

… là vì c/ta có qúa nhiều ~chi phối, lo ra, ~tiếng động cản trở trong cuộc sống

# C/ta đi làm hay đi học về nhà… là trước hết tự động bật máy điện toán Internet lên, bật TV lên để xem phim, hay vào ngay phòng chát room…

# Sáng thức dậy là lo vội vã sửa soạn cơm nước để nhanh đi làm kiếm tiền

… thì làm sao nghe tiếng Chúa phán cùng mình?

# C/ta bước lên xe là lo vội vã bật máy CD lên để nghe nhạc “liên khúc” không ngừng…

… chứ nào khao khát muốn nghe tiếng Chúa phán đâu?

# Thử hỏi có bao nhiêu người trong c/ta khi lên xe sửa soạn lái đi làm… là trước tiên tắt máy nhạc ngay và thầm cầu nguyện: “Con muốn nghe lời Chúa phán cho con hôm nay?”

# Có lần báo đăng tai nạn của 2 anh thanh niên bị xe lửa đụng chết ngay tại chỗ

> Lý do là vì đậu xe trên đường rầy xe lửa mà không nghe tiếng xe lửa đang đến

          cũng vì bị chi phối lo nghe nhạc kích động quá lớn trong xe…

# Bài Thánh Ca số 137 – c/ta rất thích hát: “Lắng nghe tiếng Chúa” khi nào?

> Trong ban đêm – tại sao? Yên lặng, không có sự chi phối…. vì lúc đó ~tiếng nhạc đã chấm dứt, tiếng TV của phim hàn quốc được tắt đi, khi mọi công việc phải ngừng lại…

> Nếu không tập “Be still/ngồi yên” thì không thể nghe và thấy được ~gì Ngài đang làm

… và nếu chưa nghe và thấy thì không thể nào có 1 mối tương giao mật thiết với Ngài được…

# ĐCT đã để cho Môise “ngồi yên” bao nhiêu năm… trước khi ông nghe được tiếng Chúa gọi ở bụi gai cháy trở về cứu dân sự Chúa? 40 năm trong đồng vắng gần núi Hôrếp…

[PP] 4) Có khi c/ta chưa nghe được tiếng Chúa phán cùng mình… vì trong lòng của mình vẫn còn đầy ~lo lắng, buồn phiền, tội nhơ vấn vương… chưa chịu ăn năn xưng ra… giống như ~thứ rác rến, dơ dáy đang làm nghẽn lỗ tai thiêng liêng của mình mà không nghe được…

# Trong Luca 19:41-44 Chúa Giê-xu trách gì ở ~người Do Thái cứng lòng tin? (As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, “If you, even you, had only known on this day what would bring you peace—but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God’s coming to you.”) “Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về thành, và phán rằng: Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mầy. Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng.”

> ĐCT đang ở giữa họ với ~dấu lạ và chân lý… nhưng chính họ lại bị “mù quáng”… tai nghe mà không hiểu, mắt thấy mà không tin… vì lòng của họ chỉ nhu hướng về tư dục mình mà thôi…

# Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay trong ~H/T của Chúa nói chung… cũng có ~người tín hữu hằng tuần bước vào phòng nhóm… nghe lời Chúa giảng đó… nhưng thật sự họ không nghe được tiếng Chúa phán cùng mình… lý do là vì trong đời sống của họ còn ~tội lỗi kín… chưa chịu ăn năn xưng ra, còn ~mối liên hệ đổ vỡ chưa muốn giải hòa, còn ~cay đắng hận thù chưa chịu bỏ qua, tha thứ nhau…

> Vì vậy mà cứ tuần này đến tuần nọ… ngày Chúa Nhật đang trở nên 1 gánh nặng cho đời sống của mình, và giờ giảng luận là lúc họ “đi xuống phố” suy nghĩ đến ~điều tư dục mình muốn, thay vì thật sự ham muốn lắng nghe được tiếng Chúa phán… và ra về chẳng thấy an tâm…

# Tuần trước sau khi tôi giảng… có 1 người khách đến đưa tôi xem 1 cái hình chụp dùng máy cell phone… của 1 em thanh thiếu niên bắt gặp nghủ say trong giờ giảng…

> Vấn đề không phải là lời giảng… nhưng vấn đề thật là tấm lòng có đói khát muốn nghe lời Chúa phán không (there is nothing wrong with the message… it’s the heart problem)?

# Có 1 bài đoản ca Thanh Niên hay hát có tựa đề rất đúng về sự thờ phượng phải lẽ

… đó là bài “Clean hands, pure heart

> Tạm dịch là “Tay sạch và lòng thánh” vì đó là điều kiện để c/ta phải sửa soạn trước… thì mới có thể nghe được tiếng Chúa phán trong sự thờ phượng thật!

> Tôi thường nhắc nhở về 1 vấn đề… làm thế nào để có thể kinh nghiệm 1 sự thờ phượng đầy ơn

… đó là vấn đề sửa soạn kỹ càng cho sự thờ phượng mỗi sáng Chúa Nhật

> Sự sửa soạn này phải bắt đầu từ tối thứ Bẩy đi nghủ sớm, thì sáng Chúa Nhật mới thức dậy sớm được để dự phần trong giờ cầu nguyện tĩnh tâm dọn lòng, để học lớp TCN với Kinh Thánh đem sẵn theo, và để nhóm thờ phượng đúng giờ…

> Có vô số con cái Chúa ngày này chưa kinh nghiệm được sự thờ phượng đầy ơn… là vì chưa làm ~điều sửa soạn này: chỉ biết đi chơi khuya tối thứ Bẩy, sáng Chúa Nhật thức dậy không nổi đành phải bỏ đi học TCN, nghủ nướng trễ nên vào nhóm trễ, mắt còn đầy gèn, tội chưa xưng ra, sự dâng hiến chưa sẵn sàng…

> Làm sao c/ta nghe được tiếng Chúa phán cho mình

… khi “tay còn dơ hày và lòng chưa được sạch”… vì chưa chịu sửa soạn gì hết?

III. Vai Trò của Chúa Thánh Linh

[PP] 1) Muốn nghe được tiếng Chúa phán… c/ta phải nhờ cậy sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh… vì lý do căn bản sau đây… có chép trong 1 Côr. 2:14-15 chép gì? (The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned. The spiritual man makes judgments about all things, but he himself is not subject to any man’s judgment:) “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán.”

> Lời phán từ ĐCT hằng sống là 1 ngôn nghữ thuộc linh… mà xác thịt/tư tưởng của con người trần tục, tự nó không thể hiểu được… nhưng phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh giúp đỡ mình…

# Nếu tôi bật radio/Internet lên để nghe tin tức… nhưng họ nói hay viết bằng tiếng “nga sô hay ngôn ngữ phi châu”… thì dù lời phát ra đó có rõ đến đâu đi nữa, tôi cũng sẽ không thể hiểu được và sự thông tin đó sẽ trở nên vô ích mà thôi… ngoại trừ có người giúp đỡ dịch ra bằng ngôn nghữ của mình

# Hồi lúc còn nhỏ đi tu ở Thủ Đức… mỗi ngày sáng ra là phải “đi lễ”

> Thời đó các cha bên công giáo còn làm lễ trong tiếng Latin… tôi chẳng hiểu chi hết

mạnh cha, cha nói; mạnh con, con nghủ…

 > Ai có thể hiểu được ý muốn cao sâu của ĐCT… chỉ có Chúa Thánh Linh thôi

Vì chính Ngài là Ngôi Ba của ĐCT… vì vậy mà c/ta phải nhờ cậy Ngài…

[PP] 2) Trong 1 Côrinhtô 6:19 có chép rõ mỗi người cơ đốc đều có sẵn sàng sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh… lý do là vì Ngài tể trị trong lòng của mọi kẻ tin – (Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own;) “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi ĐCT, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?”

> Nhưng vấn đề ở đây là c/ta có thường nhờ cậy Chúa Thánh Linh giúp đỡ mình hiểu lời Chúa phán không… hay là c/ta chẳng đếm xỉa gì đến Ngài?

IV. Những Môi Trường Chúa Phán

> Ngày nay Chúa phán cùng c/ta qua ~môi trường căn bản sau đây… mà nên để ý…

[PP] 1) Thứ nhất, Chúa phán qua lời Kinh Thánh của Ngài

# Trong 2 Timôthê 3:16-17 lời Kinh Thánh là lời hằng sống của ĐCT, khải thị và ngày nay còn tồn tại và được duy trì trên giấy trắng mực đen… để c/ta biết Chúa là ai và c/trình của Ngài là gì – (All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.) “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

> Qua ~điều răn của ĐCT, qua sự dậy dỗ của Chúa Giê-xu và các sứ đồ trong Kinh Thánh

… c/ta chắc chắn nghe được tiếng Chúa phán cùng mình…

# Tỉ dụ như 1 người rủ ACE nói láo, đi làm giấy tờ gỉa mạo… thì điều răn thứ 9 của Chúa có chép trong XEDTK 20:16 – (“You shall not give false testimony against your neighbor.) “Chớ làm chứng dối” sẽ phán vào lòng của mình và cáo trách mình không được làm điều đó…

# Tỉ dụ như có 1 người bạn rủ các con vào xem ~hình ảnh ô dâm trong Internet… các con nhớ lời dậy dỗ của Chúa có chép trong Mathiơ 5:28 – (But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.) “Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà (đàn ông) mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi”… lời này phán vào lòng mình và cáo trách mình sẽ dứt khoát không làm…

# Tỉ dụ như có người làm tổn thương danh dự, nói xấu sau lưng mình… mình biết được giận lắm, muốn “ăn miếng, trả miếng”… nhưng nhớ lại lời Chúa có phán trong Êphêsô 4:32 – (Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.) “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” lời phán này làm c/ta tha thứ bỏ qua… như Chúa đã tha thứ mình vậy…

# Có bao nhiêu người khi đọc Kinh Thánh mỗi ngày, hay vào học lớp TCN luôn có thái độ trước hết mong ước Chúa sẽ phán gì cho chính mình… thay vì đọc lời Kinh Thánh lại nghĩ ngay đến ~tội của người khác, ~lỗi của người ngồi bên cạnh… để có cớ đoán xét?

# Có bao giờ ACE sau khi học Kinh Thánh xong… viết xuống câu gốc, học thuộc lòng và suy gẫm suốt tuần lễ… xem Chúa muốn phán dạy mình gì không? Hay là sau giờ học lớp TCN là “của thầy trả lại cho thầy”… tình nghĩa c/ta chỉ đến thế thôi!

[PP] 2) Thứ hai, Chúa phán với c/ta qua sự Cầu Nguyện

> Cầu nguyện không phải là 1 chiều, là lúc c/ta chỉ nói/xin để Chúa nghe… nhưng là cuộc đàm thoại 2 chiều… mà c/ta cần phải yên lặng để lắng nghe Chúa nữa…

# Qua bài học hôm nay… tôi đang tập mỗi lần đi bộ cầu nguyện giữa buỗi trưa… thì vòng đi bộ đầu  tiên khoan cầu xin, hay cầu thay cho ai… nhưng chỉ yên lặng, lắng lòng và mong được Chúa phán cùng mình…

> Tôi chưa nghe được tiếng Chúa phán ra… nhưng tôi muốn làm điều này để bầy tỏ tấm lòng với Chúa là tôi sẵn sàng yên lặng để Chúa phán cùng mình… bất cứ điều gì Ngài muốn vì Chúa là Chủ đời sống tôi!

> Đôi khi trong sự cầu nguyện c/ta kinh nghiệm Chúa yên lặng… như Ngài làm lơ, phải không?

> Như trong trường hợp của ông Giốp… bị nạn, kêu cầu Chúa… nhưng chỉ là 1 sự yên lặng…

> Hay là trong trường hợp của Laxarơ… sắp sửa bịnh chết… Mathê và Mari (2 người chị em) gởi người đến cầu cứu Chúa Giê-xu… nhưng Ngài lại yên lặng không đáp ứng gì hết… cho đến khi Laxarơ qua đời…

> Vì vậy khi Chúa Giê-xu đến thì Mari đã nói gì trong Giăng 11:32 – (When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, “Lord, if you had been here, my brother would not have died.”) “Nhưng Ma-ri, lúc đã tới nơi Đức Chúa Jêsus đứng, vừa thấy Ngài, thì sấp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây, thì anh tôi không chết!”

> Mỗi khi c/ta cầu nguyện… mà Chúa như yên lặng… c/ta cần hiểu và nên làm 2 điều sau đây:

a) Trước hết, thành thật tự xét mình xem coi có tội lỗi kín nào mình chưa xưng ra không

… mà đang làm ngẹt mối tương giao với Chúa… cản trở tiếng Chúa muốn phán cùng mình

b) Có khi Chúa yên lặng là để sửa soạn khải thị cho mình một điều gì cao sâu hơn về chính Ngài

# Trở lại sự kiện trong Giăng 11 – Vì Chúa Giê-xu không đến ngay… nên Laxarơ mới chết

> Và vì Laxarơ chết mà Chúa Giê-xu đã làm phép lạ cho sống lại… để ~người ở vùng đó mới thấy được quyền năng lạ lùng của ĐCT ở trong Ngài…

[PP] 3) Thứ ba, qua ~Hoàn Cảnh trong cuộc sống…

> Nếu để ý… c/ta sẽ thấy Chúa dùng và đưa đẩy c/ta vào nhiều ~hoàn cảnh trong cuộc sống

để c/ta nghe được tiếng Chúa phán cùng mình…

a) Cứ mỗi lần lái xe qua con đường O’Neal lane… thấy tấm bản “Riverdale Baptist Church”… là nhớ lại nơi Chúa đã cứu tôi và xếp đặt hoàn cảnh… để chuẩn bị tôi hơn 3 năm trời trong ~công việc nhỏ nhoi của H/T Chúa như: cắt cỏ, dọn dẹp, thăm viếng, lo sinh hoạt cho các em thiếu niên trai, phụ giúp cho lớp TCN của thiếu nhi, biết đếm tiền dâng hiến… để sửa soạn vào chức vụ sau này dự phần lo cho nhóm truyền giáo của người Việt-nam ở H/T Victoria…

b) Hoàn cảnh đưa đẩy cho tôi được làm việc cho Exxon 19 năm… để có đủ tài chánh, phương tiện tình nguyện lo cho H/T mới của Chúa nhiều năm…

c) Ngay sau khi nghỉ việc cho Exxon, Chúa đưa đẩy hoàn cảnh cho kiếm được 1 công việc thật là thoải mái cho đến ngày hôm nay… để tiếp tục hầu việc Chúa…

> Nhìn lại ~hoàn cảnh Chúa xếp đặt trong quá khứ… thì thật ĐCT phán cùng c/ta nhiều lần, nhiều lúc… đưa đẩy c/ta vào trong ~ý muốn và c/trình của chính Ngài… mà lúc đó c/ta chưa biết…

d) Cũng có khi Chúa đưa đẩy, cho phép c/ta đi vào “~con đường cùng”; hay ~hoàn cảnh ở dưới ~thung lũng tối đen… để giúp c/ta lắng nghe được tiếng Chúa muốn phán cùng mình…

Đêm tối trong ngục tù gian khổ… nghe tiếng dế kêu, ếch nhái rên rỉ, rệp bọ bò và cắn

… lúc đó mới nghe được tiếng Chúa yêu thương gọi mình?

[PP] 4) Thứ tư, Chúa phán qua H/T của Ngài

> C/trình của Chúa cho con cái của Ngài trên đất không phải là ~người sống cô lập, riêng rẽ

… nhưng là được nhóm lại trong H/T của Ngài…

> Ngài ban cho mỗi phần tử của thân thể Ngài được ơn riêng

… với mục đích để hoàn tất ý muốn của Chúa…

Êphêsô 4:11-12 – (It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God’s people for works of service, so that the body of Christ may be built up) “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ,”

> Chúa dùng mỗi hội viên để phán ~điều Ngài muốn hội của Ngài phải hoạt động 1 cách trật tự như thế nào… vậy thì c/ta phải lắng nghe nhau và hiệp tác với nhau làm trọn ý muốn của Chúa…

# Chúa dùng ~người con cái Chúa xung quanh c/ta… để cố vấn, giúp đỡ mình biết ý muốn của Chúa

# Câu chuyện 1 trận bão lớn sắp đến… người ta báo cho mọi người biết trước để di tản

… nhưng có 1 gia đình không chịu và nói rằng “c/tôi chờ Chúa đến cứu…”

> Sau 1 thời gian, nước bắt đầu ngập… người ta cho thuyền canô vào cứu

… nhưng họ vẫn cứ nói “c/tôi chờ Chúa đến cứu…”

> Cuối cùng, nước ngập đến nỗi họ phải trèo lên nóc nhà ngồi… người ta cho máy trực thăng đến rước… nhưng vẫn cứ cứng đầu nói: “c/tôi đang chờ Chúa đến cứu…”

> Cuối cùng cả gia đình bị nước lũ kéo đi chết hết…

> Khi lên thiên đàng… thì điều đầu tiên họ phàn nàn với Chúa là tại sao họ kêu cầu Ngài tha thiết… mà Chúa không đến cứu họ khỏi cơn bão

> Chúa Giê-xu trả lời: “Ta đã 3 lần phán cùng gia đình ngươi… bằng cách gởi người, gởi thuyền canô và gởi máy bay trực thăng đến cứu các ngươi… mà ngươi lại không chịu nghe… thì phải bị chết mà thôi!”   

> Chúa dùng các tôi tớ của Ngài đại diện… để dậy dỗ ~lời lẽ thật của Chúa mỗi tuần, mà không chịu nghe… cứ đi nghe theo lời người hàng xóm, dự luận, các ông thầy bói, tử vi… thì cũng phải chết mà thôi!

————

[PP] > Lời Chúa phán ra… không phải để c/ta nghe, hiểu… rồi để yên đó… không làm gì hết

                   … nếu vậy thì thật sự c/ta chưa nghe gì hết!

> Mỗi người c/ta sau khi nghe, hiểu… thì phải sẵn sàng điều chỉnh lại đời sống của mình

… và vâng phục làm theo…

> Không khẻo 1 ngày tiếng phán của Chúa không còn nữa… và c/ta đi vào sự hư mất sao?

# Trong lịch sử Cựu Ước, ĐCT phán nhiều lần, nhiều cách với dân Ysơraên và Guiđa

… nhưng họ không chịu nghe, cứ đi thờ các tà thần… là điều ĐCT gớm ghiếc

> Đến 1 ngày Chúa không còn phán nữa… thì dân Assyrians, dân Babylôn đến đánh chiếm và đem họ làm phu tù từ năm 721 B.C cho đến năm 1948… có nghĩa là gần 2,700 năm họ bị mất nước…

> C/ta có sẽ học bài học lịch sử quí báu này không… hay là rồi cũng giống như họ

          lại xem thường ~lời phán của Chúa sao?

# Tỉ dụ như chiều nay, ACE nhận được 1 cú điện thoại của ông chủ mình

> Ông chủ chưa dứt lời, ACE đã nói: “Tôi đang bận xem phim, xin ông gọi lại hay gởi cho 1 cái e-mail rồi tôi khi rảnh sẽ đáp lời?”

> ACE nghĩ sao, chuyện gì sẽ xẩy ra?

> Tôi nghĩ rằng ACE sẽ nhận được e-mail tối hôm đó… sẽ có dòng chữ như sau: “Bạn khỏi phải đi làm ngày mai nữa, vì tôi là ông chủ đây… đã tìm được 1 người khác làm việc thế cho bạn rồi!”

> Định mệnh đời sống của mỗi c/ta sẽ ra sao

… tùy theo mình có nghe tiếng Chúa phán và vâng lời làm theo không?

> Có thể Chúa đang phán:

1) Có tội lỗi nào mình cần ăn năn và dứt bỏ không?

2) Có mối liên hệ nào mình cần giải hòa không?

3) Có chỗ nào trong thời khóa biểu hằng ngày của mình cần phải được điều chỉnh không

… để có thì giờ tương giao, nghe tiếng Chúa phán?

4) Có công việc nào mình cần dự phần… hầu việc Chúa và ACE mình không?

[PP] > Phước hạnh thay cho ~ai lắng nghe được tiếng Chúa phán cùng mình, điều chỉnh lại đời sống… và làm theo lời Chúa phán dạy… người đó thật đã tìm được của báu ở trên đời này!

—————————-  Lời Mời Gọi

> Thân thể ACE có đang khỏe mạnh không?

> Có lẽ khỏe mạnh hay không là tùy ở c/ta đang nuôi nó với ~thức ăn gì, phải không?

> Nhưng tôi muốn hỏi lại: “Thân thể thuộc linh” của ACE có đang khoẻ mạnh không?

> Khỏe hay không cũng vậy… là nhờ mình đang nuôi tâm linh của mình bằng ~thức ăn thuộc linh nào, phải không?

> ACE đang nuôi thân thể tâm linh mình bằng gì? Có bằng lời của Chúa phán không?

# Chúa Giê-xu đã 1 lần phán gì trong Mathiơ 4:4 – (Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.) “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.”

> Muốn có lời Chúa… thì điều tự nhiên trước tiên đó là mỗi người c/ta phải chịu nghe

> ACE có đang chờ đợi và mong muốn được nghe tiếng Chúa phán cùng mình không?

> Có ~dấu hiệu thực tế nào mỗi ngày… để c/ta làm chứng là thật muốn nghe tiếng Chúa không?

> ACE đang nghe ~gì? chỉ ~tiếng động ở trên đời này thôi không… hay thật muốn nghe tiếng Chúa

> ACE có thật sự thuộc của Chúa không… là chiên của người Chăn Hiền Lành chưa

để có thể phân biệt và nghe được tiếng Chúa phán?

> Tay có thánh, lòng có sạch chưa… và sẵn sàng yên lặng… để nghe tiếng Chúa phán không?

> Nghe rồi… bây giờ làm gì đây? Có lấy nghe làm đủ không?

> Có sẵn sàng điều chỉnh lại thời khóa biểu của mình

… mà sẵn sàng vâng lời làm theo tiếng Chúa phán không?

> Tuần tới đến đây thờ phượng có sẽ giống như tuần này… chỉ là 1 gánh nặng thôi không, hay sẽ sửa soạn kỹ càng và kinh nghiệm 1 sự vui mừng hớn hở đến sớm để chờ đợi Chúa phán cùng mình?

> Thời điểm này là lúc c/ta không còn nghủ nữa… nhưng hãy thức dậy để nghe tiếng Chúa phán

# Chủ đề của đại hội năm nay là “Hãy vùng dậy”… dựa trên Êphêsô 5:14 – “Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi”

> H/T Chúa nghủ gục lâu rồi… đây là lúc c/ta cần tỉnh thức/vùng dậy

… để nghe tiếng Chúa phán cùng mình!

—————

> Bạn có nghe gì không?

> Nghe tiếng Chúa mời gọi bạn đến với Ngài… để nhận sự cứu rỗi không?

# Kinh Thánh/lời Chúa đang mời gọi: (now is the time of God’s favor, now is the day of salvation.) “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Côr. 6:2) 

> Mong bạn đáp ứng lời mời gọi mà đến tin nhận Cứu Chúa Giê-xu là ĐCT Chí Cao, từ trên trời giáng xuống để cứu chuộc bạn khỏi sự đoán xét của tội lỗi và ban cho bạn sự sống đời đời trong nước thiên đàng…

> Đừng chần chờ, vì sẽ có lúc nào đó tiếng mời gọi của Chúa không còn nữa…

rồi bất ngờ 1 ngày bạn thức dậy trong hồ lửa địa ngục và sẽ nuối tiếc đời đời sao?

> ĐCT đã hy sinh Con một của Ngài chết 1 cách nhục nhã trên cây TTG cho bạn rồi, sự phán rõ ràng

Thì không còn có 1 lý do nào để bạn có thể bào chữa nữa… trong ngày tận thế!

> Con người c/ta sẽ không tìm được ý nghĩa thật cho cuộc sống này bằng ~mối liên hệ nào khác

… cho đến khi con người tìm lại được mối tương giao với Chúa

> Không có “chỗ hỗng” nào trong tâm linh của bạn mà có thể lấp đầy, thỏa mãn bởi tình yêu thương của Chúa đã làm trọn qua Con Ngài ở trên cây TTG được hết…

> Mọi vật chất ở trên đời này sẽ đi vào chỗ hư vong 1 ngày, cuộc sống sẽ chóng tàn, chấm dứt 1 lúc… và chỉ còn lại lời hằng sống của Chúa… mới có thể cứu linh hồn của bạn và tôi mà thôi!

> Thật mong bạn mau quay trở về với Ngài… ngay hôm nay!

——————–

GOD SPEAKS TO HIS PEOPLE (John 8:47)

Effective communication, especially the listening skill, is the most basic block to build a healthy relationship. The Bible reminds us that God’s main purpose of the creation of man is to have an eternal relationship with us for His glory. To experience this relationship, we must learn to hear God’s speaking to us. God speaks to reveal to us Who He is and His ways and thoughts. On these last days, God has spoken to us by His Son, Jesus. The first condition to hear God’s speaking is that a person has to belong to Him. Jesus illustrated this using the parable of a shepherd with his sheep. To hear God, we must dedicate definite times each day to seek Him. To hear God, we must learn to be still from this busy life. We must also make sure to get rid sins that can choke the channel of communication. We must depend on the Holy Spirit Who can help us to discern and hear God’s speaking because the flesh cannot understand the things of God. The real problem for Christians is not whether we have the help of the Holy Spirit, but rather are we asking for His help? Are you reading the Bible with an expectation that God speaks to you? Sometimes, through prayer God speaks “silence” to prepare you into a deeper understanding about Himself. Also, take time to review your spiritual markers, you will experience that God has spoken to you through many circumstances around. God often speaks to you through the counsel of other believers in His church. If God speaks and we understand His word, then the only left to do is that we must obey Him. Blessed are those who can hear God, understand His message, and adjust his life to obey because that person has found the greatest treasure on earth.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn