Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Tổng hợp / Lời Của Chúa Giê-su

Lời Của Chúa Giê-su

Các Lời Hứa của Chúa Giê-su Dành Cho Cơ đốc nhân

  1. CÓ ÁNH SÁNG CỦA SỰ SỐNG                                                                                                                                   Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng 8:12
  2.  NHẬN LÃNH SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó,và nó theo ta.  Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Giăng 10:27-28

3. NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG

  Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.  Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Ma-thi-ơ 16:24-25.

4. CÓ CỦA QUÍ Ở TRÊN TRỜI

 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. Ma-thi-ơ 19:21.

5. ĐƯỢC NHẬN TRĂM LẦN HƠN

 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng,  mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Mác 10:29-30.

6. TRỞ NÊN TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI

Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Ma-thi-ơ 4:19.

7. ĐƯỢC ĐỨC CHA TÔN QUÍ

Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người… Giăng 12:26

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn