Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / Thưa mục sư / Điều gì sắp xảy ra ứng với lời tiên tri về ngày cuối cùng?

Điều gì sắp xảy ra ứng với lời tiên tri về ngày cuối cùng?

Kinh Thánh có nói nhiều điều về ngày tận thế. Gần như mỗi sách của Kinh Thánh đều có chứa những lời tiên tri liên quan đến ngày tận thế. Thu thập tất cả các lời tiên tri này và sắp xếp chúng là một việc khó khăn. Sau đây là phần tóm tắt về những gì Kinh Thánh tuyên bố sẽ xảy ra trong ngày tận thế.

Đấng Christ sẽ di chuyển tất cả các tín hữu tái sinh rời khỏi thế giới trong một sự kiện được gọi là “cất lên” chốn không trung (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; I Cô-rinh-tô 15:51-54; Khải Huyền 3:10). Tại toà án của Đấng cứu thế, các tín hữu này sẽ được thưởng về những việc lành và sự phục vụ trung thành của họ trong suốt thời gian trên đất hoặc sẽ mất phần thưởng cho người thiếu sự phục vụ hoặc không vâng lời, nhưng không liên quan đến sự sống đời đời (I Cô-rinh-tô 3:11-15; II Cô-rinh-tô 5:10).

Kẻ chống Đấng Christ (con thú) sẽ đến bằng quyền lực và sẽ ký một giao ước với Israel trong bảy năm (Đa-ni-ên 9:27). Thời điểm của bảy năm này được biết đến như là “kỳ hoạn nạn”. Trong thời kỳ hoạn nạn sẽ có những chiến tranh khủng khiếp, những nạn đói, các bệnh dịch, và nhiều thiên tai. Đức Chúa Trời sẽ trút cơn thịnh nộ của Ngài với tội lỗi, điều ác, và điều xấu xa. Các tai nạn sẽ bao gồm sự xuất hiện của bốn người cỡi ngựa trong sách Khải huyền (Khải Huyền 6:1-8), bảy ấn (5:1,5; 6:1), bảy kèn (8:2,6), và bảy bát phán xét (16:1; 17:1).

Vào khoảng giữa của bảy năm, kẻ chống Đấng Christ sẽ phá vỡ giao ước hòa bình ký với Israel và gây chiến với quốc gia này. Kẻ chống Đấng Christ sẽ dồn toàn lực “hủy hoại và làm những điều tàn ác” và thiết lập một hình ảnh của chính hắn để được thờ phượng trong đền thờ Jerusalem (Đa-ni-ên 9:27; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-10), mà sẽ được xây dựng lại. Nửa sau của kỳ hoạn nạn được biết đến như là “kỳ đại hoạn nạn” (Khải Huyền 7:14) và “thời kỳ khổ sở của nhà Gia Cốp” (Giê-rê-mi 30:7; Ma-thi-ơ 24:21).

Vào cuối bảy năm hoạn nạn, kẻ chống Đấng Christ sẽ khởi động một cuộc tấn công cuối cùng vào Jerusalem, cực điểm trong trận chiến Ạt-ma-ghê-đôn. Chúa cứu thế Giê-xu sẽ trở lại hủy diệt kẻ chống nghịch và quân đội của hắn và ném chúng vào hồ lửa (Khải Huyền 19:11-21). Chúa cứu thế sau đó sẽ trói Satan trong vực sâu 1.000 năm và Ngài sẽ cai trị vương quốc ở trên đất của Ngài trong thời kỳ ngàn năm này (Khải Huyền 20:1-6).

Cuối của ngàn năm, Satan sẽ được thả ra, bị đánh bại một lần nữa, và sau đó bị ném vào hồ lửa (Khải Huyền 20:7-10) đến muôn đời. Chúa cứu thế sau đó phán xét tất cả các người không tin (Khải Huyền 20:10-15) tại toà án lớn trắng, và ném tất cả họ vào trong hồ lửa. Chúa cứu thế sau đó sẽ tạo ra trời mới đất mới và Jerusalem mới-nơi ở vĩnh cửu của các tín hữu. Không còn có tội lỗi, buồn rầu, hoặc sự chết (Khải Huyền 21:3-4).

https://www.gotquestions.org/end-times.html

English

What is going to happen according to end times prophecy?

The Bible has a lot to say about the end times. Nearly every book of the Bible contains prophecy regarding the end times. Taking all of these prophecies and organizing them can be difficult. Following is a very brief summary of what the Bible declares will happen in the end times.

Christ will remove all born-again believers from the earth in an event known as the rapture (1 Thessalonians 4:13-181 Corinthians 15:51-54). At the judgment seat of Christ, these believers will be rewarded for good works and faithful service during their time on earth or will lose rewards, but not eternal life, for lack of service and obedience (1 Corinthians 3:11-152 Corinthians 5:10).

The Antichrist (the beast) will come into power and will sign a covenant with Israel for seven years (Daniel 9:27). This seven-year period of time is known as the “tribulation.” During the tribulation, there will be terrible wars, famines, plagues, and natural disasters. God will be pouring out His wrath against sin, evil, and wickedness. The tribulation will include the appearance of the four horsemen of the Apocalypse, and the seven seal, trumpet, and bowl judgments.

About halfway through the seven years, the Antichrist will break the peace covenant with Israel and make war against it. The Antichrist will commit “the abomination of desolation” and set up an image of himself to be worshiped in the Jerusalem temple (Daniel 9:272 Thessalonians 2:3-10), which will have been rebuilt. The second half of the tribulation is known as “the great tribulation” (Revelation 7:14) and “the time of Jacob’s trouble” (Jeremiah 30:7).

At the end of the seven-year tribulation, the Antichrist will launch a final attack on Jerusalem, culminating in the battle of Armageddon. Jesus Christ will return, destroy the Antichrist and his armies, and cast them into the lake of fire (Revelation 19:11-21). Christ will then bind Satan in the Abyss for 1,000 years and He will rule His earthly kingdom for this thousand-year period (Revelation 20:1-6).

At the end of the thousand years, Satan will be released, defeated again, and then cast into the lake of fire (Revelation 20:7-10) for eternity. Christ then judges all unbelievers (Revelation 20:10-15) at the great white throne judgment, casting them all into the lake of fire. Christ will then usher in a new heaven and new earth and the New Jerusalem—the eternal dwelling place of believers. There will be no more sin, sorrow, or death (Revelation 21–22).

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn