Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / THẦY ƠI / Tuân Theo Luật Pháp Cựu Ước?

Tuân Theo Luật Pháp Cựu Ước?

Câu hỏi: Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không? 

galati

Trả lời: Để hiểu vấn đề này, chúng ta cần phải biết luật pháp Cựu Ước được ban cho quốc gia Y-sơ-ra-ên, không phải Cơ Đốc nhân. Một số điều luật là để bày tỏ cho người Y-sơ-ra-ên biết làm thế nào để vâng lời và làm vui lòng Đức Chúa Trời (Thí dụ như Mười điều răn), một số điều khác chỉ cách làm thế nào để thờ phượng Đức Chúa Trời và chuộc tội lỗi (hệ thống dâng tế lễ). Một số điều luật để phân biệt người Y-sơ-ra-ên với các quốc gia khác (luật về thực phẩm và y phục). Luật pháp Cựu Ước không áp dụng cho chúng ta ngày nay. Khi Chúa Giê Xu chết trên thập tự giá, Ngài đã đặt dấu chấm hết cho luật pháp Cựu Ước (Rô-ma 10:4; Ga-la-ti 3:23-25; Ê-phê-sô 2:15).

Thay vì ở dưới luật pháp Cựu Ước, chúng ta ở dưới luật pháp của Đấng Christ (Ga-la-ti 6:2), đó là: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Nếu chúng ta làm hai điều này, thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (Ma-thi-ơ 22:40). Điều đó không có nghĩa là luật pháp Cựu Ước không thích hợp với chúng ta hôm nay. Rất nhiều điều răn trong Cựu Ước nằm trong hai điều sau, “yếu Chúa” và “yêu người lân cận.” Luật pháp Cựu Ước có thể trở thành những chỉ dẫn tốt để chúng ta biết cách yêu Chúa và biết cách yêu người lận cận mình như thế nào. Nhưng mặt khác, nếu nói rằng luật pháp Cựu Ước được áp dụng với Cơ Đốc nhân ngày hôm nay là không đúng. Luật pháp Cựu Ước là một đơn vị (Gia-cơ 2:10). Hoặc là áp dụng tất cả, hoặc là không áp dụng. Ví dụ như hệ thống dâng lễ, nếu Chúa Giê-xu làm trọn một vài điều, Ngài đã làm trọn tất cả.

“Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (I Giăng 5:3). Về cơ bản, Mười Điều Răn là bản tóm lược toàn bộ luật pháp Cưu Ước. Chín trong mười điều được lặp lại nhiều lần trong Tân Ước (ngoại trừ điều răn giữ ngày Sa-bát). Lẽ đương nhiên nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thờ phượng thần nào khác hay quỳ gối trước chúng. Nếu chúng ta yêu mến những người xung quanh, chúng ta sẽ không giết họ, nói dối họ, phạm tội ngoại tình với họ, hay thèm muốn những gì thuộc về họ. Mục đích của luật pháp Cựu Ước là để cáo trách về sự bất lực của chúng ta trong việc tuân giữ luật pháp và hướng chúng ta đến việc cần Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của mình (Rô-ma 7:7-9; Ga-la-ti 3:24). Chúa không có ý định đặt luật pháp Cựu Ước làm luật toàn cầu cho tất cả mọi người ở mọi thời kỳ. Chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu mến người lân cận chúng ta. Nếu chúng ta thành tín tuân giữ hai luật đó, chúng ta đã giữ trọn tất cả những gì mà Chúa mong muốn ở chúng ta.

English

Logo HH Media

https://www.gotquestions.org   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn