Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / Tổng hợp / Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Chúng ta hãy nhìn vào những gì Kinh Thánh công bố về Đức Thánh Linh để thấy những thuộc tính thần thượng của Ngài.

Holy-Spirit-god-33283534-400-280

Ngài hằng có đời đời. Hê bơ rơ 9:14 “..huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương âm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời  hằng sống là dường nào. Chú ý là huyết của Đấng Christ, nhờ Đức Thánh Linh đời đời sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. Ở đây, thêm một lần nữa chúng ta  có sự tham khảo về Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một.

Đức Thánh Linh có mặt khắp nơi. Đa vít đã hỏi trong Thi Thiên 139:7-10 “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi”

Đức Thánh Linh hiện diện khắp mọi nơi. Trên thiên đàng Ngài có ở đó, dưới âm phủ Ngài cũng nắm quyền kiểm soát. Nơi cuối cùng của biển, ngài đang đứng đó. Chúng ta không thể chạy trốn khỏỉ Ngài. Ngài hiện diện khắp mọi nơi.

Đức Thánh Linh hỉểu biết mọi sự.Phao lô nói cho chúng ta biết điều nầy trong I Cô rinh tô 2:10-11 “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy nếu không phải Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời

Đức Thánh Linh thông biết tất cả mọi điều, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời biết thì Đức Thánh Linh cũng biết. Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri, Đức Thánh Linh cũng vậy.

Đức Thánh Linh có uy quyền tuyệt đối. Khi thiên sứ báo tin cho Mari biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn cô để sinh ra Chúa Cứu thế. Mari bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, làm sao có được sự đó? Thiên sứ trả lời: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời ‘ (Luca 1:35). Thiên sứ nói rõ rằng Đức Thánh Linh có uy quyền của Đấng cao nhất (Bản Việt ngữ dịch là Đấng rất cao). Tất cả ba thể yếu của Đức Chúa Trời đã cùng làm việc chung với nhau trong sự kiện “thụ thai tinh khiết” của Mari. Và kết quả của điều nầy là sự hiện thân của Con Đức Chúa Trời.

NHỮNG THẨM QUYỀN THẦN THƯỢNG

Đức Thánh Linh có thẩm quyền thần thượng. Trong Công Vụ 5:3-4. Phi e rơ quở trách A na nia nói dối Đức Thánh Linh. Sau đó ông nói thêm, “Ngươi không nói dối với con người, nhưng là với Đức Chúa Trời”

Phi e rơ chỉ ra rằng nếu một ai đó nói dối với Đức Thánh Linh, thì người đó cũng đã nói dối với Đức Chúa Trời. Hai điều nầy tương đương với nhau. Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời.

Trong 2 Cô rinh tô 3:18. Phao lô nói rằng chúnhg ta được biến hóa nên ảnh tượng của Chúa, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh. Phao lô muốn nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh, hay Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Cả hai là một và bình đẳng, tương đương với nhau.

NHỮNG CÔNG TÁC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Những công tác của Đức Chúa Trời cũng được qui về cho Đức Thánh Linh. Kinh Thánh bày tỏ cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều cùng làm việc trong sự sáng tạo. Trong Sáng thế ký 1:1, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất“, và trong câu 2: “Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước”. Trong Giăng 1:3, chúng ta khám phá rằng Chúa Jesus cũng dự phần trong công cuộc sáng tạo: Mọi vật đã dược dựng nên trong Ngài, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Phao lô bổ túc thêm điều nầy trong Cô lô se 1:16-17 “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh hoặc cầm quyền đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài”

Trong các Thi Thiên chúng ta cũng thấy nhiều hơn về sự dự phần của Đức Thánh Linh trong công cuộc sáng tạo, “Các từng trời được làm nên bởi lời của Đức Giê hô va, cả cơ binh trên trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.”(Thi 33:6). Từ hơi thở ở đây trong tiếng Hê bơ rơ nghĩa là gió, hay là linh. Vì vậy Thi Thiên 33:6 có thể dịch rõ hơn: Bởi Lời của Đức Chúa Trời (Chúa Jesus là Lời  của Đức Chúa Trời) các từng trời đã được dựng nên, và các cơ binh trên trời được dựng nên bởi Đức Thánh Linh .

ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN QUA SỰ PHÁT NGÔN CỦA ĐỨC THÁNH LINH

holy-spirit-by-power5

Có những bằng chứng khác chỉ ra Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời có thể được tìm thấy trong Tân Ước khi trưng dẫn các lời ở Cựu Ước. Rất thường xuyên Kinh Thánh Cựu Ước nói về Đức Chúa Trời thì được gán cho Đức Thánh Linh trong Tân Ước. Từ đó có thể nhận ra Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh là một.

Trong Ê Sai 6:8-9 “Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây xin hãy sai tôi. Ngài phán: Đi đi, hãy nói với dân nầy rằng: Các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy chi“. Phao Lô trích dẫn những câu nầy trong Công Vụ 28:25-26 “Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao Lô chỉ nói thêm một lời nầy: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm, khi Ngài dùng tiên tri Ê sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng: Hãy đến nơi dân Ngài và nói rằng: Các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì”. Ở đây Phao lô chỉ ra Đức Chúa Trời trong Cựu Ước chính là Đức Thánh Linh trong Tân Ước.

Trong Giê rê mi 31:31-32 “Đức Giê hô va phán: Những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y sơ ra ên và với nhà Giu đa. Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi Ê díp tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức giê hô va phán vậy“. Tuy nhiên trong Hê bơ rơ10:15-16, trước giả viết: “Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng: Chúa phán, nầy là lời giao ước ta lập với chúng nó. Sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó, và ghi tạc nơi trí khôn”. Tân ước công bố Đức Thánh Linh là Đấng linh cảm cho Giê rê mi những lời tiên tri,  ngay cả khi chính Giê rê mi tuyên bố rằng đó là những lời Chúa đã phán. Nói cách khác Đức Thánh Linh là Đấng thần cảm cho bản văn của Kinh Thánh.

Đó chính là lý do mà trong 2 Ti mô thê 3:16, chúng ta thấy: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn”. Và trong 2 Phi e rơ 1:21 “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào bởi ý một người mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”.

Chú ý là Phao lô nói cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn. Trong khi Phi e rơ lại nói Đức Thánh Linh thần cảm cho người ta nói lời tiên tri. Có mâu thuẫn ở đây hay không? Không mâu thuẫn chút nào, bởi vì Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời.

Đó cũng là lý do mà Chúa Jesus đã nói trong Mác 12:36 “Chính Đa vít đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng…” và Phi e rơ cũng nói: “Hỡi anh em lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đavít mà nói tiên tri trong Kinh Thánh…”(Công Vụ 1:16). Khi Đức Chúa Trời phán, thì đó là lời phát ngôn của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ngài là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời.

CÓ SỰ GIÚP ĐỠ Ở ĐÂY

Đức Thánh Linh là ngôi ba Đức Chúa Trời, là tặng phẩm vô giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn và tôi. Ngài đã đến để trở thành Đấng yên ủi của chúng ta – Ngài đến bên cạnh để giúp đỡ chúng ta.

Ngài sẵn sàng đến bên cạnh giúp đỡ bạn bước đi trong nếp sống Cơ đốc.

Ngài sẵn sàng đến bên cạnh hướng dẫn bạn đi trên đường lẽ thật.

Ngài sẵn sàng ở bên cạnh bạn để thêm sức cho bạn.

Đức Chúa Trời qua thân vị của Đức Thánh Linh, đã được sai đến bởi  Đức Chúa Con để ở với bạn, hầu cho bạn nhận được quyền năng và trở nên giống như hình ảnh của Chúa Jesus Christ.

Thật là một tặng phẩm vô giá, kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn và tôi cách miễn phí. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận được tặng phẩm nào tốt hơn. Những món quà khác có thể làm chúng ta vui sướng, ngạc nhiên, phấn khích. Nhưng sẽ không bao giờ có sự ban cho nào khác giống như sự ban cho nầy. Bởi vì sự ban cho nầy là chính Đức Chúa Trời!Thật là một tặng phẩm vô giá, kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn và tôi cách miễn phí. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận được tặng phẩm nào tốt hơn. Những món quà khác có thể làm chúng ta vui sướng, ngạc nhiên, phấn khích. Nhưng sẽ không bao giờ có sự ban cho nào khác giống như sự ban cho nầy. Bởi vì sự ban cho nầy là chính Đức Chúa Trời!

ĐỨC THÁNH LINH LÀM GÌ?

images (3)

VẬN HÀNH TRONG THẾ GIỚI.

Ta nói với các ngươi sự thật nầy: Ta đi là kích lợi cho các ngươi. Vì nếu Ta không đi thì Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi. Nhưng nếu Ta đi ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin Ta, về sự công chính vì Ta đi về cùng Cha và các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, và về sự phán xét vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị đoán xét rồi.

                                                                                            (Giăng 16:7-11) 

Chúa Jesus luôn luôn đem đến sự ngạc nhiên. Bạn có để ý đến điều ấy không? Khi các môn đồ luận bàn xem Ngài là ai thì Ngài đem họ tới một sự ngạc nhiên thú vị. Khi những kẻ chống đối dồn Ngài vào chân tường, Ngài đi qua cái bẫy của họ để họ  đứng đó trong im lặng xấu hổ. Ngay cả khi chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta biết những gì Ngài sẽ nói, Ngài sẽ làm kinh ngạc chúng ta qua những lời mà chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ tới.

Công việc của Đức Thánh Linh trong thế giới nầy cũng giống như thế. Chúa Jesus nói rằng khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Nhưng trong mỗi trường hợp chúng ta khám phá là công việc của Ngài thì vô cùng khác biệt với những gì chúng mong đợi.

ĐỨC THÁNH LINH CÁO TRÁCH TỘI LỖI

Khi chúng ta nói về tội lỗi, chúng ta thường nghĩ đến điều gì? Nói dối, ăn cắp, lừa đảo, khiêu dâm, gian dâm, giết người…đến với tâm trí chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ đến vi phạm mười điều răn. Vì thế khi Chúa Jesus nói rằng Đức Thánh Linh đến sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, chúng ta trông đợi Ngài sẽ tố cáo tội nhân về những sai phạm của họ. Nhưng đó không phải là những gì Chúa Jesus nói. Ngài chỉ ra:.. về tội lỗi vì họ không tin Ta..

CHÚA CÓ ĐẦU THU VIDEO?

Chúa Jesus phán Đức Thánh Linh sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi bởi vì họ không tin Ngài. Đó mới chính là tội lỗi thật sự cho những ai bị phán xét. Không cần phải có thêm những cáo buộc nào khác.

Chúng ta thường nghe ai đó nói, Đức Chúa Trời có một đầu thu video ở trên trời, và một ngày nào đó Ngài sẽ trình chiếu trên một màn hình lớn tất cả những hành vi bất kính của con người. Nhưng Chúa Jesus nói rằng Đức Thánh Linh sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi vì họ không tin Ngài. Nói cách khác chỉ có một thông điệp: Bạn có thái độ nào với Chúa Jesus? Bạn có tin nhận Ngài là Đấng cứu chuộc không?

Danh Jesus nói đến chức vụ của Ngài. Khi thiên sứ truyền lịnh cho Giô sép: Ngươi phải đặt tên con trẻ là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội (Ma thi ơ 1:21). Jesus là từ trong tiếng Anh được chuyển tự từ tiếng Hy Lạp LESOUS. Từ nầy lại bắt nguồn từ một cái tên Hê-bơ-rơ là YESHUA, là hình thức rút ngọn của từ YAHWEHSHUA – nghĩa là Giê hô va là Đấng cứu chuộc. Chúa Jesus đã diễn tả sứ mệnh của Ngài như sau: Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. (Luca 19:10). Đó là công vụ của Ngài. Và Đức Thánh Linh làm chứng cho thế giới biết điều nầy. Đức Thánh Linh cáo trách thế giới về tội lỗi vì  không tin nhận Chúa Jesus.Đó là công vụ của Ngài. Và Đức Thánh Linh làm chứng cho thế giới biết điều nầy. Đức Thánh Linh cáo trách thế giới về tội lỗi vì không tin nhận Chúa Jesus.

Trong Giăng 3, Chúa Jesus nói với Ni cô đem rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến không phải để kết án, nhưng để cứu chuộc thế gian. Ngài cũng nói rằng bất cứ ai tin nhận Ngài sẽ không bị định tội, nhưng ai không tin thì đã bị định tội rồi, vì đã không tin đến Con độc sanh của Đức Chúa Trời. Họ bị định tội bởi vì họ từ chối tin nhận Chúa Jesus. Vì thế Đức Thánh Linh kết án những người không tin nhận Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời được Cha sai đến cứu chuộc thế gian.

Kinh Thánh xác nhận: Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có sự sống đời đời, ai không tin thì chẳng có sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (Giăng 3:36). Vào cuối chức vụ của sứ đồ Giăng, ông viết rằng nếu chúng ta không tin, chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối. Ai từ chối Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời thì sản sinh vô vàn tội lỗi trong thế giới, khi đó họ đang báng bổ Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không tin, vô hình trung chúng ta gọi Đức Thánh Linh là kẻ nói dối, vì chúng ta đã phủ nhận phần Kinh Thánh trong 1 Giăng 5:10-12.

Đây không phải là chuyện nhỏ. Trước giả thư Hê bơ rơ đã cảnh báo chúng ta:

Ai đã phạm luật pháp Môi Se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay! 

Chỉ có một cách để tránh một tội lỗi khủng khiếp dường ấy. Sứ đồ Phao lô đã  nhấn mạnh điều nầy khi ông viết: Nếu miệng ngươi xưng Chúa Jesus là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu (Rô ma 10:9)

Dĩ nhiên, sự xưng nhận trên đây phải rất chân thành. Sự xưng nhận giả dối sẽ không cứu được ai. Có nhiều lời xưng nhận giả dối về uy quyền của Chúa Jesus Christ. Trong Ma thi ơ 25:11-12  Chúa đã nói với chúng ta: Ngày đó sẽ có nhiều người đến với Chúa và nói: Lạy Chúa xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng Chúa phán rằng ta không biết các ngươi. Ngài khẳng định rằng: Không phải kẻ nào nói:  lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của  Cha ta ở trên trời mà thôi. (Ma thi ơ 7:21).

Làm thế nào để chúng ta biết rằng một lời xưng nhận về Chúa Jesus là chân thật hay giả dối? Bất cứ một lời xưng nhận nào Jesus là Chúa cũng phải chứng minh được sự vâng phục đối với Chúa Jesus và uy quyền của Ngài. Một lời xưng nhận nào mà không kèm theo sự vâng phục như thế là giả dối và vì vậy không có tư cách để nhận sự cứu rỗi.Bất cứ một lời xưng nhận nào Jesus là Chúa cũng phải chứng minh được sự vâng phục đối với Chúa Jesus và uy quyền của Ngài. Một lời xưng nhận nào mà không kèm theo sự vâng phục như thế là giả dối và vì vậy không có tư cách để nhận sự cứu rỗi.

PastorChuckSmith_Carousel

Chuck Smith

Translated by Tuong Vi   

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn