Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / Tổng hợp / Kết Nối Với Chúa Jesus

Kết Nối Với Chúa Jesus

Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi. (Phi-líp 3:8)

Sự nhận biết thuộc linh về Jêsus Christ phải là một sự hiểu biết cá nhân. Tôi không thể biết Chúa Jêsus qua một người khác đã quen biết Ngài. Tôi phải đích thân biết Ngài, tôi phải biết Ngài cho chính tôi. Nó phải là một sự hiểu biết thông minh. Tôi phải biết Ngài, không phải như biết trong mộng tưởng, mà đúng như lời Kinh Thánh đã bày tỏ về Ngài. Tôi phải biết bản tánh Ngài, cả nhân tánh lẫn thần tánh. Tôi phải biết các chức vụ của Ngài – các thuộc tánh, các công tác, cái nhục, cái vinh của Ngài. Tôi phải gẫm về Ngài cho đến khi nào tôi cùng các thánh đồ, hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu, và biết tình thương của Ðấng Christ vốn vượt quá sự hiểu biết. Sự hiểu biết ấy phải có tính cách trìu mến; thật vậy, nếu tôi đã biết rõ Ngài, thì tôi phải yêu mến Ngài. Một lượng hiểu biết của tấm lòng có giá trị bằng một tấn hiểu biết bằng trí óc. Sự hiểu biết của chúng ta về Ngài phải là sự hiểu biết đem đến toại nguyện.

Khi chính chúng tôi đã biết Cứu Chúa thì tâm trí tôi phải đầy dẫy Ngài; tôi biết rằng tôi đã đạt được điều mà tâm linh tôi theo đuổi. Ðây là bánh, hễ ai ăn thì chẳng hề đói. Ðồng thời nó cũng phải là một sự hiểu biết khích động, gây hứng khởi; càng hiểu biết Tân Lang, tôi càng muốn biết nhiều hơn. Càng lên cao, các đỉnh núi cao hơn lại mời mọc các bước chân hăng hái của tôi leo lên thêm nữa. Càng được nhiều, tôi lại càng muốn được nhiều hơn. Số vàng của tôi càng khiến tôi tham lam hơn, như anh hà tiện đối với kho báu vật của anh ta vậy.

Kết luận:

Sự nhận biết Chúa Jêsus Christ nầy sẽ là sự hiểu biết phước hạnh nhứt; thật vậy, càng được nó nâng cao, thỉnh thoảng tôi được nó đưa lên cao vượt hẳn mọi thử thách, nghi ngờ, buồn khổ; và đang khi tôi hưởng được điều đó, nó sẽ khiến tôi hơn hẳn người sanh ra bởi người nữ, chỉ sống ít lâu và đầy khổ nạn; vì nó sẽ bao vây tôi bằng sự bất diệt của Cứu Chúa hằng sống, thắt lưng tôi bằng dây lưng vàng là niềm vui đời đời của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy đến ngồi dưới chơn Chúa Jêsus và học hỏi về Ngài suốt ngày hôm nay.

Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta
1 Côr. 1:9

CH Charles Spurgeon


Not religion but relationship

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn