Thứ Tư , 7 Tháng Mười Hai 2022
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Làm Thế Nào Để Biết Ý Muốn Của Chúa?

Làm Thế Nào Để Biết Ý Muốn Của Chúa?

Làm Thế Nào Để Biết Ý Muốn Của Chúa Cho Tôi?

Là một mục sư, tôi thường phải trả lời cho tín hữu câu hỏi này: “Làm thế nào tôi có thể biết được ý muốn của Chúa dành cho tôi?” Nhiều người khao khát biết ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình. Rất may là trong Kinh Thánh có sẵn câu trả lời cho vấn đề này.

Đức Chúa Giê-su đã tóm lược luật pháp trong hai điều răn lớn: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.PhuDnl 6:5

 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39; Lu-ca 10:27-28). Câu trả lời đầu tiên về ý muốn của Đức Chúa Trời là bạn phải bảo đảm rằng: tôi kính Chúa và yêu người (1 Cô-rin-tô 13). Đức Chúa Trời ban phần thưởng cho những ai yêu mến Ngài và tìm kiếm cơ hội để phục vụ người khác (Ma-thi-ơ 16:27; Mác 9:41).

Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời và ý muốn thuộc lĩnh vực luân lý đạo đức của Ngài. Ý muốn tối cao của Chúa liên quan đến hành động thực thi uy quyền tối hậu của Ngài. “Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm.” (Thi thiên 115:3). Không có bất cứ một thế lực nào có thể ngăn cản ý muốn tối cao và mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. “Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.” (Gióp 42:2). Mọi điều mà Chúa đã định thì Ngài sẽ hoàn thành điều đó. “Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.”  (Ê-sai 46:10). Ví dụ Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-su đến trần gian để chịu chết đền tội thay cho chúng ta là một phần trong ý muốn hay ý chỉ tối cao của Ngài (Công vụ 2:23; Ga-la-ti 1:4).

Ý muốn đạo đức của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là Ngài muốn chúng ta phải sống đời sống thánh khiết và tinh sạch theo tiêu chuẩn của Ngài. Những câu Kinh Thánh bên dưới là nền tảng cho điều này:

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế.” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.  Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Rô-ma 12:1-2

“Anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.” Cô-lô-se 1:10

“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ đối với anh em là như vậy.” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Còn ý muốn đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho bạn trong mỗi tình huống cụ thể thì sao? Ví dụ như: Tôi nên đi học trường nào? Kết hôn với ai? Nghề nghiệp nào tôi nên theo đuổi?  vân vân… Đối với loại câu hỏi này, Kinh Thánh chỉ hướng dẫn chung mang tính tổng quát. Chắc chắn là bạn phải kết hôn với người trong Chúa (2 Cô-rin-tô 6:14; 1 Cô-rin-tô 7:39). Xa hơn nữa Đức Chúa Trời không muốn bạn sống cách ngu dại, nhưng khôn ngoan tìm kiếm cơ hội để phục vụ Ngài và người khác (Ê-phê-sô 5:15-17).

Một phương cách tốt để khám phá ý muốn của Chúa trong những trường hợp cụ thể là chúng ta hội tụ ba điểm này: (1) Kinh Thánh nói gì về vấn đề của tôi? (2) Tôi có ân tứ nào? (3) Hoàn cảnh chung quanh có ủng hộ tôi?

Nếu bạn sống theo Lời của Chúa và thực hành ân tứ Chúa ban cho trong môi trường đang sống, khi ấy bạn sẽ bước đi theo ý muốn của Chúa.

ÁP DỤNG

Không cần thiết là bạn phải đi từ điểm A đến điểm B để nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn. Bước theo ý muốn của Đức Chúa Trời liên quan đến việc bạn có ở trong Đấng Christ hay không? Và sự sống mới của bạn nhờ Đấng Christ mà có ảnh hưởng như thế nào đến những người chung quanh? (Rô-ma 8:1; 10; 12:5; 15:17; 1 Cô-rin-tô 1:30). Để hoàn thành ý muốn của Chúa trên đời sống, bạn phải đi theo lời này: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.  Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.  Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. (Ê-phê-sô 5:18-20)

KINH THÁNH THAM KHẢO

Ma-thi-ơ 22:37-39; Lu-ca 10:27-28; Rô-ma 12:1-2; Ê-phê-sô 5:15-17; Cô-lô-se 1:10; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3

 Admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn