Thứ Tư , 18 Tháng Năm 2022
Home / Tổng hợp / Gót Và Ma-gốc trong Ê-xê-chi-ên 38?

Gót Và Ma-gốc trong Ê-xê-chi-ên 38?

Về lịch sử, Ma-gốc là một người cháu của Nô-ê (Sáng-thế ký 10:2). Hậu duệ của Ma-gốc định cư về xa phía xa phương bắc của đất nước Do Thái, có thể là nằm trong châu Âu và Bắc Á (Ê-xê-chi-ên 38:15). Ma-gốc cuối cùng trở thành địa danh của một vùng đất nơi mà hậu duệ Ma-gốc sinh sống. Người dân Ma-gốc được mô tả là những chiến binh tinh nhuệ (Ê-xê-chi-ên 38:15; 39:3-9). Gót là tên một nhà lãnh đạo tương lai của Ma-gốc, người mà sẽ dẫn dắt một đội quân tấn công đất nước Do Thái. Đức Giê-hô-va tiên tri sự diệt vong của Gót: “Hỡi con người, hãy xây mặt hướng về Gót ở đất Ma-gốc … mà nói tiên tri chống lại nó” (Ê-xê-chi-ên 38:2).

Gót và Ma-gốc được đề cập trong Ê-xê-chi-ên 38-39 và trong Khải Huyền 20:7-8. Trong khi hai phân đoạn này đề cập đến cùng một tên, nhưng việc nghiên cứu kỹ Kinh Thánh chứng tỏ rằng chúng không phải đề cập cùng một người và cùng sự kiện. Trong lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên, Gót sẽ trở thành một lãnh đạo của một đội quân hùng hậu tấn công vùng đất Do Thái. Gót được mô tả là “đất Ma-gốc là vua của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh” (Ê-xê-chi-ên 38:2). Trận chiến của Gót và Ma-gốc trong Ê-xê-chi-ên xảy ra trong thời kỳ đại nạn, có thể là trong 3 năm rưỡi đầu. Chứng cứ mạnh mẽ nhất cho quan điểm này là cuộc tấn công sẽ xảy ra khi đất nước Do Thái đang an bình (Ê-xê-chi-ên 38:8,11) – một đất nước từ bỏ sự phòng thủ của mình. Đất nước Do Thái chắc chắn không ở trong hòa bình trong thời điểm này, và sẽ rất khó tin để đất nước này từ bỏ sự phòng thủ trừ khi có sự kiện lớn xảy ra. Khi giao ước của Do Thái với Kẻ Chống Chúa (Antichrist) được thực thi tại thời điểm bắt đầu tuần 70 trong Đa-ni-ên (7 năm đại nạn – Đa-ni-ên 9:27a), đất nước Do Thái sẽ trong hòa bình. Có thể trận chiến sẽ xảy ra ngay trước thời điểm giữa thời kỳ 7 năm đại nạn. Theo Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời sẽ đánh bại Gót tại các núi của Do Thái. Cuộc tàn sát sẽ rất lớn và nó mất khoảng 7 tháng để chôn cất tất cả xác chết (Ê-xê-chi-ên 39:11-12).

Gót và Ma-gốc được đề cập lại trong Khải-huyền 20:7-8. Đây là một trận chiến khác, nhưng sự lặp lại tên Gót và Ma-gốc chỉ ra rằng lịch sự lặp lại chính nó. Sự nổi loạn giống nhau chống lại Chúa trong Ê-xê-chi-ên 38-39 lại được tái hiện.

Sách Khải Huyền ám chỉ đến lời tiên tri về Ma-gốc trong Ê-xê-chi-ên để mô tả một cuộc tấn công cuối cùng trong thời kỳ cuối trên đất nước Do Thái (Khải Huyền 20:8-9). Kết quả của trận chiến này là những kẻ thù của Đức Chúa Trời sẽ bị tiêu diệt, và Satan sẽ tìm thấy nơi chốn cuối cùng của mình trong hồ lửa (Khải Huyền 20:10)

Dưới đây là một vài trong số những lý do rõ ràng tại sao Ê-xê-chi-ên và Khải Huyền 20:7-8 ám chỉ đến con người và những trận chiến khác nhau:

1. Trong trận chiến Ê-xê-chi-ên 38-39, những đội quân chủ yếu đến từ phương bắc và chỉ có sự tham gia của một vài đất nước trên thế giới (Ê-xê-chi-ên 38:6,15; 39:2). Trận chiến trong Khải Huyền 20:7-9 sẽ có sự tham gia của tất cả các nước, vì thế những đội quân sẽ đến từ mọi hướng, không chỉ là đến từ phương bắc.

2. Sa-tan không được nhắc đến trong bối cảnh Ê-xê-chi-ên 38-39. Trong Khải Huyền 20:7, bối cảnh rõ ràng được diễn ra sau khi kết thúc 1000 năm với Sa-tan là kẻ xúi giục.

3. Ê-xê-chi-ên 39:11-12 công bố rằng các người chết sẽ bị tiêu hủy trong vòng 7 tháng. Sẽ không cần tiêu hủy người chết nếu Ê-xê-chi-ên 38-39 và Khải Huyền 20:8-9 giống nhau, vì kế liền sau Khải Huyền 20:8-9 là một ngai phán xét lớn và trắng (20:11-15), và sau đó trời và đất hiện tại sẽ bị tiêu hủy và được thay thế bằng trời mới đất mới (Khải Huyền 12:1). Sẽ là điều hiển nhiên để cần tiêu hủy những người chết nếu trận chiến diễn ra tại thời gian đầu của thời kỳ đại nạn, vì đất nước Do Thái sẽ trải qua 1000 năm, là khoảng thời gian của vương quốc nghìn năm (Khải Huyền 20:4-6).

4. Trận chiến trong Ê-xê-chi-ên 38:39 được Chúa sử dụng để đem đất nước Do Thái trở về với Ngài (Ê-xê-chi-ên 39:21-29). Trong Khải Huyền 20, đất nước Do Thái sẽ trung thành với Chúa trong 1000 năm (vương quốc nghìn năm). Sự phản loạn trong Khải Huyền 20:7-10 sẽ bị tiêu diệt và không có cơ hội ăn năn.

English

Historically speaking, Magog was a grandson of Noah (Genesis 10:2). The descendants of Magog settled to the far north of Israel, likely in Europe and northern Asia (Ezekiel 38:2). Magog seems to be used to refer to “northern barbarians” in general, but likely also has a connection to Magog the person. The people of Magog are described as skilled warriors (Ezekiel 38:1539:3-9).

Gog and Magog appear in Ezekiel 38—39 and in Revelation 20:7–8. While these two passages use the same names, a close study of Scripture clearly demonstrates they do not refer to the same people and events. The events are separated by at least 1,000 years. In Ezekiel’s prophecy, Gog will be the leader of a great army that attacks the land of Israel, which is “peaceful and unsuspecting” at the time (Ezekiel 38:11). Gog is described as “of the land of Magog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal” (Ezekiel 38:2–3). When will Ezekiel’s battle of Gog and Magog occur? There are a couple of theories:

https://www.youtube.com/watch?v=DVdaZtRNDcs

• Before the tribulation begins. This view points to the fact that, after the battle, the people of Israel will be burning the enemy’s weapons for seven years and spend over seven months burying the dead (Ezekiel 39:9–1012–16). That length of time most likely requires the battle to be fought before the tribulation, and possibly even before the rapture of the church.

• During the first part of the seven-year tribulation. This view hinges on the fact that Israel is at peace when the attack begins (Ezekiel 38:811). The security Israel enjoys is assumed to be the result of Israel’s covenant with the Antichrist at the beginning of the tribulation, Daniel’s 70th Week (Daniel 9:27a).

According to Ezekiel, Magog will not win. God will intervene to preserve Israel. “There shall be a great earthquake” (Ezekiel 38:19), “every man’s sword will be against his brother” (verse 21), and God “will pour down torrents of rain, hailstones and burning sulfur on [Gog] and on his troops and on the many nations with him” (verse 22). The result is that the nations will see God’s greatness and holiness (verse 23).

Gog and Magog are mentioned again in Revelation 20:7-8. The duplicated use of the names Gog and Magog in Revelation 20:8-9 is to show that these people demonstrate the same rebellion against God and antagonism toward God as those in Ezekiel 38-39. It is similar to someone today calling a person “the devil” because he or she is sinful and evil. We know that person is not really Satan, but because that person shares similar characteristics, he or she might be referred to as “the devil.”

The book of Revelation uses Ezekiel’s prophecy about Magog to portray a final end-times attack on the nation of Israel (Revelation 20:8-9). The result of this battle is that all are destroyed, and Satan will find his final place in the lake of fire (Revelation 20:10).

It is important to recognize that the Gog and Magog of Ezekiel 38-39 is quite different from the one in Revelation 20:7-8. Below are some of the more obvious reasons why these refer to different people and battles.

1. In the battle of Ezekiel 38-39, the armies come primarily from the north and involve only a few nations of the earth (Ezekiel 38:61539:2). The battle in Revelation 20:7-9 will involve all nations, so armies will come from all directions, not just from the north.

2. There is no mention of Satan in the context of Ezekiel 38-39. In Revelation 20:7 the context clearly places the battle at the end of the millennium with Satan as the primary character.

3. Ezekiel 39:11–12 states that the dead will be buried for seven months. There would be no need to bury the dead if the battle in Ezekiel 38—39 is the one described in Revelation 20:8–9, for immediately following Revelation 20:8–9 is the Great White Throne judgment (20:11–15) and then the present heaven and earth are destroyed, replaced by a new heaven and earth (Revelation 21:1). There obviously will be a need to bury the dead if the battle takes place before or in the early part of the tribulation, for the land of Israel will be occupied for another 1,000 years, the length of the millennial kingdom (Revelation 20:4–6).

4. The battle in Ezekiel 38-39 is used by God to bring Israel back to Him (Ezekiel 39:21-29). In Revelation 20, Israel has been faithful to God for 1,000 years (the millennial kingdom). Those in Revelation 20:7-10 who are rebellious are destroyed without any more opportunity for repentance.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn