Thứ Tư , 7 Tháng Mười Hai 2022
Home / Tổng hợp / BẠN CHỌN THEO Ý TRỜI HAY THEO Ý NGƯỜI?

BẠN CHỌN THEO Ý TRỜI HAY THEO Ý NGƯỜI?

LỰA CHỌN CÁCH KHÔN NGOAN 

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Ngay từ khi mới xuất hiện trên thế gian, loài người đã được Đức Chúa Trời ban cho quyền tự do để lựa chọn. Tôi đọc những trang đầu của bộ sách lịch sử loài người và đã thấy câu chuyện lựa chọn nầy xảy ra rất sớm. Nhưng loài người đã đánh mất sự tự do của mình khi đã chọn sai, không biết chọn đúng. Tổ phụ chúng ta đã nghe theo lời Sa-tan cám dỗ nghi ngờ Lời Chúa. Mỗi người chúng ta bị họa lây. Mỗi người chúng ta đã không tin cậy và vâng lời Chúa. Hậu quả là sự chết đã bước vào thế gian.

Phần lớn loài người sinh ra và lớn lên trong cảnh nô lệ. Nô lệ cho tội lỗi, cho xác thịt, cho thế gian. Phần lớn những quyết định quan trọng nhất của mình, chúng ta để dành cho những người đi trước, chúng ta chỉ đi theo. Chúng ta chỉ than thở và không biết hậu quả của sự lựa chọn. Mỗi người chúng ta đều được Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa ban cho quyền tự do lựa chọn. Chúng ta có quyền lựa trước chọn sau. Chúng ta ai nấy đều có đủ thời giờ để lựa chọn số phận của mình.

Ngày nay khi đến sống ở Mỹ, đọc nhiều sách, nghe nhiều người nói, kinh nghiệm trong đời sống, tôi biết chắc quyền lựa chọn và giá trị của sự tự do lựa chọn. Đức Chúa Trời tối cao đã dành cho mỗi người Việt chúng ta có quyền tự do quyết định số phận của mình. Ở Mỹ, quyền tự do lựa chọn của bạn và tôi được tôn trọng. Khi được tự do quyết định, bạn sẽ phải chấp nhận hậu quả của quyết định đó, bạn phải chịu trách nhiệm, không trách móc ai, không đổ thừa cho ai được.

Ở Mỹ, người Việt chúng ta có nhiều lựa chọn.

Chúng ta dễ dàng chọn rẽ hay mắc? Sáng hay tối? Đẹp hay xấu? Sạch hay dơ? Ngon hay dỡ? Thật hay giả? Lành hay dữ?

Chúng ta không cần lựa chọn theo Tàu hay theo Mỹ? Theo Đông Phương hay theo Tây Phương? Theo Xã Hội Chủ Nghĩa hay theo Tư Bản Chủ Nghĩa? Chúng ta không cần đu dây.

Chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn lối sống của bản thân và gia đình cách tự do và dứt khoát. Chúng ta thường chọn theo phe Bảo Thủ hay phe Cấp Tiến, chúng ta chịu ảnh hưởng bởi phe Cộng Hòa (Republican Party) hay phe Dân Chủ (Democracy Party). Chúng ta có thể đổi phe cách dễ dàng khi quan sát, nhận xét và quyết định. Chúng ta có quyền bỏ phiếu. Chúng ta có quyền tự do quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Tuy nhiên, có một sự lựa chọn quan trọng nhất. Chúng ta phải lựa và phải chọn. Chọn số phận của linh hồn mình.

Ở đời nầy sự lựa chọn đứng về phe phái nào có thể không có nhiều hậu quả ghê gớm vì chúng ta có thể dễ dàng tự thay đổi hay tự điều chỉnh. Nhưng những quyết định liên quan đến số phận đời đời (đời nầy lẫn đời sau), chúng ta cần phải lựa chọn hết sức cẩn thận.  Trong đời sống tinh thần, sự lựa chọn của chúng ta có kết quả lâu dài không thay đổi được. Đây là sự lựa chọn quan trọng nhất. Không thể coi thường, không thể trễ nải, không thể bỏ qua. Chúng ta đang chọn đứng về phe của Chúa Giê-su hay phe của Ma quỷ? Chúng ta sẽ lên Thiên Đàng hay sẽ xuống Địa Ngục? Chúng ta sẽ sống đời đời hay sẽ chết đời đời?

Đọc Kinh Thánh, mắt loài người sẽ mở ra. Rõ ràng, minh bạch. Dưới ánh sáng của Lời Chúa, bạn và tôi sẽ yên tâm về các quyết định lựa chọn của mình. Giống như người đi đường sáng mắt… Nói có sách, mách có chứng.

Mời bạn đọc Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký từ chương 1 đến chương 4.

BẠN Ý THỨC MÌNH LÀ AI?

Bạn là loài vật hay loài người?

Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.

Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu. Sáng thế ký 1: 24-31.

BẠN NGHE LỜI AI?

Bạn chọn nghe theo lời Chúa hay theo lời cám dỗ của Sa-tan (Ma Quỷ, Con Rắn, Thế gian)?

Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Sáng thế ký 3: 9-13.

Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Ma-thi-ơ 4:8-11.

BẠN TÔN THỜ AI?

Thờ Trời hay thờ Người?

Theo Ân Điển hay theo Luật Pháp?

Đức Chúa Giê-su phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó. Giăng 4: 21-26.

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô 2: 8-10.

BẠN CHỌN THEO Ý TRỜI HAY THEO Ý NGƯỜI?

Đức tin hay Vô tín?

Thật hay Giả?

Sáng hay Tối?

Sống hay Chết?

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người. Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi; ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Giăng 5: 24-29.

BẠN CHỌN CÁCH KHÔN NGOAN HAY CÁCH DẠI DỘT?

Tồn tại hay sụp đổ?

Còn hay mất?

Sống đời đời hay Chết đời đời?

Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.

Mời bạn đọc kỹ Ma-thi-ơ 7: 13- 29. Bạn sẽ đánh giá đúng sự lựa chọn là quan trọng.

Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.

Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.  Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

Bạn còn sống là còn cơ hội để lựa chọn. Hãy lựa và hãy chọn cho thật kỹ càng.

Vào cửa hẹp hay cửa rộng?

Đi đường chật hay đi đường rộng?

Gặt trái tốt hay gặt trái xấu?

Biết rõ Chúa hay không biết rõ Chúa?

Xây nhà trên đá hay xây nhà trên cát?

Hãy lựa chọn cách khôn ngoan sáng suốt. Hãy khôn ngoan tìm ông thầy sáng mắt chỉ đường, đừng dại dột nghe theo lời ông thầy mù lòa chỉ đường. Trước mặt Chúa, Đấng Xử Đoán công bình, bạn không thể đổ thừa sự lựa chọn của mình cho người khác. Bạn hãy tự tìm đọc Kinh Thánh là Lời của Chúa và tự quyết định hướng đi của đời sống bạn. Hãy bắt đầu tìm kiếm Nước Trời ngay hôm nay. Đừng chần chờ nữa. Có thể bạn sẽ trễ chuyến tàu.

Cảm ơn Chúa, tôi đã lựa chọn và đã quyết định. Tôi yên tâm và chịu trách nhiệm về kết quả của sự lựa chọn của mình. Cả gia đình tôi cũng vậy.

Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-su mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 9-10.

Tôi đang sống những ngày trời trên đất.

Nhân cơ hội bạn đọc bài viết nầy, tôi xin kính tặng bạn đọc một câu Kinh Thánh rất quan trọng. Chính Chúa Giê-su, vị quan tòa lớn nhất và cao cấp nhất đã tuyên bố trước:

Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Ma-thi-ơ 12: 34-37.

Nói ra là một quyết định và không nói ra cũng là một quyết định.

Kinh Thánh hướng dẫn cách rõ ràng:

Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Do Thái và người Hy Lạp (người Mỹ hay người Việt) không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!

Hy vọng hôm nay bạn sẽ tin cậy và vâng lời Chúa. Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn