Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Home / THẦY ƠI / Tại Sao Con Nít Và Thiếu Nhi Cũng Chịu Khổ?

Tại Sao Con Nít Và Thiếu Nhi Cũng Chịu Khổ?

Có thể nghe bài đọc ở đây:


MỤC SƯ ƠI!

Hỏi: Tại sao con nít và thiếu nhi cũng chịu khổ?

Đáp: Đây là câu hỏi rất khó trả lời nhưng chúng ta buộc phải tìm ra câu trả lời. Con nít và thiếu nhi cũng chịu khổ là vì chúng cũng là một phần của loài người, mà loài người thì ai nấy đều được hoài thai và sinh ra trong tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô đề cập đến giáo lý quan trọng nầy trong sách Rô-ma chương 5. Ông giải thích rằng ông tổ A-đam là đầu của dòng giống nhân loại, đã phạm tội ăn trái cây Chúa cấm, vì thế cả nhân loại đều mang số phận giống ông A-đam. Khi ông A-đam sa ngã, cả nhân loại đều sa ngã trong ông.

Tuy nhiên khi Chúa Cứu Thế Giê-su giáng thế thì sự cứu rỗi đã xảy ra. Chúa Giê-su Christ đã giáng thế như đầu của một dòng dõi mới. Trong sự chết và sự phục sinh, Chúa Giê-su đã hóa giải hết những gì ông A-đam đã làm, và Ngài còn thành đạt được nhiều điều hơn nữa. Ngày nay bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-su Christ đều được tha thứ tội lỗi, được xưng công bình trong Chúa Giê-su Christ, và được trở nên “tân tạo vật” trong Chúa Giê-su Christ.

“Nhưng hễ ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cor. 5:17).

Trẻ em đã được hoài thai trong tội lỗi (Thi Thiên 51: 5) và được sinh ra với bản tính tội lỗi. Trẻ em cũng mang vinh hạnh và bất hạnh của loài người. Loài người sa ngã trong một thế giới sa ngã.

Xem Sáng thế 3: 16-19.

Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. 17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

Xem Rô-ma 8:18-22.

“Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. 19 Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. 20 Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. 21 Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. 22 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay…”

Trẻ em chết thì đi đâu? Kinh Thánh nói rất ít về đề tài nầy.

Hầu hết các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đều đồng ý rằng khi trẻ em chết thì chúng được rước lên thiên đàng. Làm sao biết được? Khi đứa con sơ sanh của vua Đa-vít chết, ông đã nói, “Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta” (2 Sa-mu-ên 12:23). Vua Đa-vít đến đâu? “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6).

Trẻ em chịu khổ là chuyện đau lòng, nhưng trẻ em là người, cũng mang hình ảnh của Đức Chúa Trời nên chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng công bình và Ngài biết việc Ngài làm. Chúa Giê-su muốn người lớn trở nên như con trẻ, trong tấm lòng ngây thơ nhờ cậy Chúa, phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Chúa Giê-su đã tuyên bố nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Xem Ma-thi-ơ 18: 1-10.

Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? 2 Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ, 3 mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. 4 Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. 5 Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta. 6 Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.
7 Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội! Vì sự gây nên phạm tội phải có; song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội! 8 Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. 9 Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.
10 Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời.

Điều quan trọng hôm nay là chính bạn có tin Chúa và sẽ được Chúa rước lên thiên đàng ở với Ngài mãi mãi hay không? Hãy chắc chắn bạn đã được tái sanh.

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn