Thứ Năm , 28 Tháng Chín 2023
Home / Trang Chủ / Chúa Mở Cửa

Chúa Mở Cửa

open 2

Thánh Kinh phù dẫn cho chúng ta biết, động từ “mở” xuất hiện 107 lần trong Tân Ước.
Trong phạm vi bài viết này, chúng ta nghiên cứu 10 chủ đề CHÚA MỞ.
1. CHÚA MỞ mắt:

Vả, ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Jêsus đã hòa bùn và mở mắt cho người đó. (Giăng 9:14).
Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Jêsus lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện nầy. (Mat. 9:30)
đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. (Công 26:18)

2. CHÚA MỞ tai:
Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ép-pha-ta! Nghĩa là: Hãy mở ra! Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thong thả, người nói rõ ràng. (Mác 7:34-35)

3. CHÚA MỞ miệng:
Tức thì miệng ngươi mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. (Lu-ca 1:64)

4. CHÚA MỞ trói.
Con gái của Áp-ra-ham nầy, quỉ Sa-tan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? (Lu-ca 13:16)

5. CHÚA MỞ vải liệm – giải phóng người chết. CHÚA MỞ mồ mả.
Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi. (Giăng 11:44)
…mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. (Mat. 27:52)

open

6. CHÚA MỞ đường cho Cơ đốc nhân ra khỏi cám dỗ, thử thách. CHÚA MỞ đường mới và sống.
Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. (1 Côr. 10:13)
bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. (Hêb. 10:20)

7. CHÚA MỞ cửa.
Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. (Khải 3:8)
Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. (Côl. 4:3)
Lại khi tôi đã đến thành Trô-ách đặng giảng Tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa
cho tôi ở đó. (2 Côr. 2:12)

8. CHÚA MỞ sách sự sống.
Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm,
cứ như lời đã biên trong những sách ấy. (Khải 20:12)

9. CHÚA MỞ các ấn niêm phong được chép trong sách Khải huyền.
Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhứt trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến! (Khải 6:1, 3, 5, 7, 9, 12; 8:1)

Tham khảo thêm: https://huongdionline.com/2016/04/30/nhung-nguoi-cuoi-ngua-trong-sach-khai-huyen/

10. CHÚA MỞ trí.
Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh thánh. (Lu-ca 24:45)

KẾT LUẬN:
Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng:
Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được (Khải 3:7)

que

CÂU HỎI:

  •  Có những lĩnh vực nào trong đời sống của bạn trước đây bị đóng lại, nhưng hôm nay Chúa đã mở?
  •  Khi Chúa đã mở ra một cơ hội mới, bạn có sẵn sàng nắm lấy cơ hội đó?
  •  Hãy thử liệt kê một danh sách những điều Chúa đã mở ra trong cuộc đời bạn?
  •  Làm thế nào để biết Chúa đã đóng một cánh cửa? Khi đó bạn có dùng sức riêng để mở nó ra không?

images (2)

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa xin Ngài tiếp tục mở các giác quan của chúng con để nhận biết Ngài mỗi ngày sâu nhiệm hơn. Xin Chúa cho chúng con thấy được những cánh cửa Ngài đã mở, để trong ân điển Chúa chúng con mạnh dạn bước vào và khám phá những điều tuyệt mỹ Chúa dành cho. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.

TƯỜNG VI

 

Cùng một tác giả: https://huongdionline.com/2015/08/28/dinh-cao-va-vuc-tham/

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn