Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / Viện đào tạo môn đồ / Bồi linh / CẢ NHÀ ĐƯỢC CỨU

CẢ NHÀ ĐƯỢC CỨU

  CẢ NHÀ ĐƯỢC CỨU

“Hãy tin Chúa Giê-su thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi.” Công vụ 16:31

 

Có ba điều mỗi người chúng ta cần biết:

 1. Chúa là ai?
 2. Chúa đã làm gì cho chúng ta?
 3. Chúa muốn chúng ta làm gì?

 

Có ba điều Chúa muốn tín hữu làm?

 1. Ngồi xuống để thờ phượng Chúa.
 2. Đứng lên để phục vụ người khác.
 3. Đi ra để truyền giáo cứu người hư mất.

 

Tôi tin Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa, học lời Chúa, phục vụ lẫn nhau và quan tâm đến linh hồn người khác. Chúng ta đã làm tốt khi ngồi thờ phượng Chúa, chúng ta cũng đã làm tốt khi đứng lên phục vụ người khác trong Hội Thánh, nhưng có lẽ không ai trong chúng ta đã làm tốt đủ trong việc ra đi cứu người hư mất. Hiện nay 90% người Việt vẫn còn lạc mất ngoài Chúa. Kinh Thánh phán: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu.” Chúng ta phải giúp những người thân biết Chúa, tin Chúa và kêu cầu Chúa để được cứu. Người Việt thường nói, “Một giọt máu đảo hơn ao nước lã.” Chúng ta cũng thường noí, “Anh em như thể tay chân.” Không ai trong chúng ta muốn tay chân mình đứt lìa thân thể.

 

Có lẽ thờ phượng dễ, phục vụ dễ nhưng cứu người không dễ. Chúng ta đã thử, chúng ta thấy không thành công và chúng ta bỏ cuộc. Khó quá. Khó vì con người khác con vật, con người có quyền tự do quyết định. Con người dễ làm theo thói quen, con người cũng hay nghi ngờ. Chắc chắn cứu người không dễ, nhưng nên nhớ Chúa không để chúng ta làm một mình. Chúa truyền chúng ta hãy ra đi cứu người. Chúa sẽ đồng công với chúng ta. Chúng ta phải làm xong việc của mình, Chúa sẽ làm xong việc của Ngài.

 

Tôi quan tâm đến việc truyền giáo. Tôi muốn nhiều người Việt biết Chúa và kêu cầu Chúa để được cứu. Tôi tin rằng đây là việc Chúa muốn mỗi người tín hữu chúng ta phải làm. Không thể giao việc khó nầy cho người khác. Không ai có thể làm một mình. Mọi người hãy cùng làm. Chúng ta có thể làm thành công khi chúng ta học hỏi, thực tập, rút kinh nghiệm và làm tiếp. Năm lần bảy lượt, chú ý làm, chúng ta sẽ thành công. Hãy nghĩ đến con số những người mới tin Chúa sau năm 1975. Hoặc sau năm 1980. Sau năm 2000. Sau năm 2014… Nhiều người ngày nay tin Chúa là nhờ các tín hữu và Hội Thánh không ngừng công tác truyền giáo. Chúa Giê-su đã phán với nhà truyền giáo Phao-lô trong lúc khó khăn: “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; 10 ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy. 11 Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ.” (Công vụ 18:9).

 

Năm nay tôi 65 tuổi, có vợ, có ba con và bảy cháu nội ngoại. Cả nhà tôi tin Chúa, các con tôi hầu việc Chúa, con dâu con rễ của tôi cũng hầu việc Chúa, các cháu tôi cũng tập tành thờ Chúa và hầu việc Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì ông bà nội tôi và cả ông bà ngoại tôi tin nhận Chúa từ rất lâu ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam, từ khi Tin Lành mới truyền đến Việt Nam. Tôi cảm ơn Chúa vì ba mẹ tôi tin Chúa và truyền thụ đức tin lại cho tôi. Tôi cảm ơn Chúa đã kêu gọi tôi hầu việc Chúa. Thời gian đến nay đã 46 năm. Càng ngày tôi càng tạ ơn Chúa về sự kêu gọi của Ngài. Tôi cảm thấy có món nợ lớn đối với Chúa, với gia đình, dòng họ. Trong dòng họ nội ngoại của tôi hiện có 12 vị làm Mục Sư Tin Lành đang hầu việc Chúa khắp các nơi, trong nước và ngoài nước.

photo (6)

Tôi tin chắc CẢ NHÀ TÔI ĐƯỢC CỨU. Còn gia đình bạn thì sao? Bạn có dám nói chắc CẢ NHÀ TÔI ĐƯỢC CỨU không? Bạn có quan tâm đến sự cứu rỗi linh hồn của những người bà con nội ngoại của bạn không? Bạn có nghe tiếng Chúa hỏi: “Em ngươi ở đâu? (như Chúa hỏi Ca-in ngày xưa không?). Đây phải là mối quan tâm của mọi người con cái Chúa trong các Hội Thánh của chúng ta.

 

Trong thời gian vừa qua, Chúa mở mắt để tôi thấy muốn truyền giáo kết quả, chúng ta phải học gương và nghe lời dạy của Chúa cùng các môn đồ của Chúa. Tôi đã trình bày ý kiến môn đồ hóa theo gương Chúa Giê-su và gương Phao-lô, (đây là cả học trình của Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam), tôi biết có một số người đang nghiên cứu áp dụng. Tôi hy vọng Hội Thánh chung sẽ hiểu rằng nếu theo phương pháp cũ chúng ta sẽ được kết quả cũ, nhưng nếu theo phương pháp mới chúng ta sẽ hy vọng có kết quả mới. Phương pháp mới nầy không gì khác hơn là trở lại với phương pháp của Chúa Giê-su.

 

Hôm nay tôi muốn đề nghị cụ thể về một phương pháp truyền giáo chúng ta cần làm ngay. Chúng ta làm từ gần tới xa, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem của mỗi người chúng ta.

Tôi gọi đây là chương trình CÙNG NHAU CỨU CẢ GIA ĐÌNH với chủ đề mục tiêu CẢ NHÀ ĐƯỢC CỨU.

 

Hãy bắt đầu từ mỗi gia đình của chúng ta. Hãy suy nghĩ nếu mỗi người thành viên trong mỗi gia đình của mỗi Hội Thánh đều tin Chúa thì các nhà thờ sẽ đầy người và Chúa sẽ vui.

 

Tôi tin chắc Chúa Giê-su quan tâm đến gia đình và các trẻ em. Chúa muốn ban phước cho cả gia đình và các trẻ em trong gia đình. Chúa muốn cả nhà chúng ta được cứu, được phước, được thưởng. Chúa muốn làm phép lạ cho mỗi gia đình như Ngài đã làm phép lạ đầu tiên hóa nước thành rượu cho một gia đình mới tại làng Ca-na.

 

Trong Kinh Thánh tôi thấy khi Chúa ban phước, Ngài ban phước cho cả nhà.  Bắt đầu từ Áp-ra-ham, Chúa hứa: Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.”(Sáng 12:1-3). Lời hứa nầy vẫn ứng nghiệm cho đến ngày nay.

 

Nhưng khi Chúa giáng hoạ, Ngài cũng giáng họa cả nhà. Hãy suy nghĩ khi Chúa phạt nhà A-can (Giô-suê 7:24-26), nhà Hê-li (1 Sa-mu-ên 2:28-36), khi Chúa phạt vợ chồng A-na-nia và Sa-phê-ra (Công vụ 5:1-11)…

 

Chúa quan tâm đến cả nhà, cả gia đình, cả dòng họ chúng ta. Chúa muốn cả nhà chúng ta được cứu. Chúa muốn cả nhà chúng ta được phước.

Ga-la-ti 6: 10

Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.

 

Chúa cứu cả nhà Nô-ê

Sáng 6:14, 18

Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-pheCây gô-phe là một thứ cây có nhựa chai , đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài… Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. 18 Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu.

 

Sáng thế 7:1, 13

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời nầy ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta.

13 Lại cũng trong một ngày đó, Nô-ê với vợ, ba con trai: Sem, Cham và Gia-phết, cùng ba dâu mình đồng vào tàu.

 

Hê-bơ-rơ 11:7

Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình;bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.

 

2 Phi-e-rơ 2:5

Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi;

 

Lót được cứu nhờ bác Áp-ra-ham

Sáng 19:29

29 Vả, khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Áp-ra-ham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó.

 

Giô-sép cứu được cả nhà

Sáng thế 45:17-20

Pha-ra-ôn bèn phán cùng Giô-sép rằng: Hãy dặn các anh em ngươi rằng: Hãy chở đồ lên lừa, đi trở về xứ Ca-na-an, 18 rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhứt trong xứ Ê-díp-tô, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. 19 Còn ta dặn ngươi hãy nói lại cùng họ như vầy: Hãy đem xe cộ từ xứ Ê-díp-tô về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. 20 Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhứt của xứ Ê-díp-tô sẽ về phần các ngươi.

 

Môi-se ra chỉ thị Chúa cứu các gia đình

Xuất 12:3

Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. 4 Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. (Đây là ngày chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua).

 

Ra-háp nhờ đức tin cứu được cả nhà

Giô-suê 2:12-13,18

Vậy bây giờ, vì tôi đã làm nhân cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi; hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi, và cho một dấu quả quyết 13 rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi, và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết. 14 Hai người đáp rằng: Mạng chúng ta sẽ đền cho mạng nàng! Nếu nàng không cho lậu việc chúng ta ra, thì chúng ta sẽ đãi nàng cách nhân từ và thành tín khi Đức Giê-hô-va ban xứ cho chúng ta.

Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sợi chỉ điều nầy nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống, rồi nhóm hiệp cha mẹ, anh em, và hết thảy bà con của nàng lại trong nhà mình.

 

Giô-suê 6:25

Vậy, Giô-suê bảo tồn sự sống của Ra-háp là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng, và mọi vật chi thuộc về nàng; nàng ở giữa Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay, vì nàng có giấu sứ giả mà Giô-suê đã sai do thám Giê-ri-cô.

 

Giô-suê và cả nhà hầu việc Chúa

Giô-suê 24:15

Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.

 

Cả nhà Ô-bết Ê-đôm được phước

2 Sa-mu-ên 6:11

Vậy Đa-vít không muốn để hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành Đa-vít; bèn biểu dẫn vào trong nhà Ô-bết-Ê-đôm, là người Gát. 11 Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm, người Gát; Đức Giê-hô-va ban phước cho Ô-bết-Ê-đôm và cả nhà người.

 

Cả nhà Xa-chê được cứu

Lu-ca 19: 9

Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. 9 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. 10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.

 

Cả nhà quan thị vệ tin Chúa

Giăng 4:46, 53

Vậy, Ngài lại đến thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Ca-bê-na-um, có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. 47 Quan đó nghe Đức Chúa Jêsus đã từ xứ Giu-đê đến xứ Ga-li-lê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. 48 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin! 49 Quan thị vệ trả lời rằng: Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết! 50 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Jêsus đã phán cho mình, bèn đi. 51 Người đang đi dọc đàng, các đầy tớ người đến đón mà rằng. Con trai chủ sống. 52 Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào. Họ trả lời rằng: Bữa qua, hồi giờ thứ bảy,

Nghĩa là một giờ chiều

cơn rét lui khỏi. 53 Người cha nhận biết rằng ấy là chính giờ đó Đức Chúa Jêsus đã phán cùng mình rằng: Con của ngươi sống; thì người với cả nhà đều tin.

 

Cả nhà Cọt-nây được cứu rỗi

Công vụ 10:2; 11:14

Trong thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm đội trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li. 2 Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi.

Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời, mà nhờ đó, ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi.

 

Cả nhà Ly-đi trung thành với Chúa

Công vụ 16:15

Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi, mà ở lại đó; rồi người ép mời vào.

 

Cả nhà người cai ngục đều vui mừng vì tin Chúa

Công vụ 16:30

Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? 31 Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. 32 Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa. 33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-têm. 34 Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.

 

Cả nhà Cơ-rít-bu đều tin Chúa

Công vụ 18:8

Phao-lô ra khỏi đó, vào nhà một người tên là Ti-ti-u Giút-tu, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội. 8 Bấy giờ Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà mình đều tin Chúa; lại có nhiều người Cô-rinh-tô từng nghe Phao-lô giảng, cũng tin và chịu phép báp-têm.

 

Cả nhà được chúc bình an

Lu-ca 10: 5-6

Đừng đem túi, bao, giày, và đừng chào ai dọc đường. 5 Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy! 6 Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ; bằng không, sẽ trở về các ngươi. 7 Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà nầy sang nhà khác.

 

Cả nhà ăn mừng

Lu-ca 15:31-32

Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. 32 Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.

 

Thuật lại cho cả nhà

Mác 5: 18-20

Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỉ ám xin ở lại với Ngài. 19 Nhưng Đức Chúa Jêsus không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. 20 Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ.

 

 

CẦU NGUYỆN CHO CẢ NHÀ ĐƯỢC CỨU

Lạy Cha thiên thượng, trước hết con xin tiếp nhận lời hứa cứu rỗi cho đời sống con. Con tin trong lòng rằng Cha đã khiến Chúa Giê-su từ kẻ chết sống lại và bây giờ con xưng nhận Giê-su là Chúa. Kinh Thánh nói rằng bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Con cầu xin Chúa Giê-su đến cứu con, tha thứ tội lỗi cho con, và làm Chúa đời sống con.

 

Bây giờ con cầu nguyện cho gia đình con và những người khác có thân nhân trong gia đình chưa biết Chúa. Con cầu xin Chúa sai phái người đến giảng Tin Lành cho họ để họ được cứu. Xin hãy làm mềm lòng họ, tạo điều kiện cho họ nghe và tiếp nhận Tin Lành. Xin Chúa giữ ma quỷ không ngăn trở đời sống họ và quyết định của họ đến cùng Chúa. Con nắm lấy lời hứa cả nhà được cứu, con tin lời Chúa hứa và tuyên bố rằng lời hứa nầy đang hành động trong đời sống thân nhân con ngay giờ phút nầy. A-men.

 

DÀNH THÌ GIỜ MỜI CẢ NHÀ HỌP MẶT

Ngoài việc cầu nguyện cho nhau và thăm hỏi nhau thường xuyên, mỗi người trong gia đình chúng ta không bao giờ quên mục đích CẢ NHÀ TÔI ĐƯỢC CỨU. Đây là mạng lịnh của Chúa và là nguyện vọng chính đáng của mỗi người chúng ta.

 

Giống như một người chăn kia có 100 con chiên nhưng có một con lạc mất. Ông đã để 99 con lại trong chuồng và đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Ông đã xem con chiên đó như con ruột của mình bị mất và đã cố gắng đi tìm. Nhờ cố gắng tìm, ông đã tìm được và vác chiên về nhà, mở tiệc ăn mừng.

 

 1. Mời thân nhân đến chung vui tại địa điểm một nhà riêng, hoặc một nhà thờ.
 2. Học hỏi chung với nhau về ý muốn của Chúa đối với mỗi gia đình.
 3. Duy trì truyền thống họp mặt gia đình.
 4. Mỗi ngày cầu nguyện cho mỗi người trong đại gia đình.
 5. Sống làm gương tin kính tốt cho con cháu trong gia đình.
 6. Sống với tin đức tin và nguyện vọng CẢ NHÀ TÔI ĐƯỢC CỨU.

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn