Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / Trang Chủ / Làm Việc Theo Nhóm

Làm Việc Theo Nhóm

CÁC CÂU KINH THÁNH NỀN TẢNG CHO CÁCH LÀM VIỆC THEO NHÓM.

1 . I Phi-e-rơ  4:10 

Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.   

2.  Hê-bơ-rơ  10:24 

 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành;  

3. 1 Cô-rin-tô 12:17-20 

17 Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? 18 Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. 19 Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? 20 Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. 

4. Châm ngôn 27:17 

 Sắt mài nhọn sắt.
Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình.

5. Truyền đạo 4:9-10 

 Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.  Nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!

 

———————————————

Điều chắc chắn không thể tránh được là sẽ có những sự bất đồng về những ý kiến ngay cả ở giữa vòng những người tin kính trung tín nhất.

Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa; để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (Giăng 17:21, 21).Chỉ một vài giờ trước khi Ngài chịu hy sinh vì thế gian tội lỗi này, Đức Chúa Giê-su đã khẩn thiết cầu xin với Cha Ngài để Ngài ban cho những đức tính cần thiết cho những người đặt đức tin nơi Ngài và rao báo về tin lành của sự cứu rỗi Ngài. Đức Chúa Giê-su biết rằng có một điều rất cần thiết cho họ, còn cần thiết hơn cả sự can đảm, sự an toàn, tài hùng biện hoặc sự kiên nhẫn, bền chí: đó chính là họ cần phải biết trân trọng giá trị và duy trì sự hiệp nhất mà Chúa ban cho họ, hầu cho họ luôn luôn có thể làm gương cho hội thánh của Ngài.
admin
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn