Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Làm Cách Nào Để Nhận Được Ân Điển?

Làm Cách Nào Để Nhận Được Ân Điển?

Làm Cách Nào Để Nhận Được Ân Điển?
Mục Sư Rick Warren
“Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (II Cô-rinh-tô 12:8-9a)
Bạn sẽ làm gì khi không sửa chữa được một vấn đề không thể sửa chữa? Bạn sẽ làm gì khi không thể giải quyết nổi một bí ẩn không giải quyết được? Bạn sẽ làm gì khi không thay đổi được một hoàn cảnh không thể thay đổi? Bạn sẽ làm gì khi không thể kiểm soát được điều đang làm cho đời sống bạn tổn thương sâu xa?
Bạn cần lao mình vào ân điển đỡ nâng của Chúa.
Làm cách nào bạn có được ân điển như vậy để tiếp tục bước đi bất chấp cám dỗ, thử thách, căng thẳng, mệt mỏi và trở ngại? Bạn cần làm bốn điều:
1. Kêu cầu. Kêu cầu sự cứu giúp từ Chúa. Bao lâu bạn còn giả vờ tự túc, bạn ngắt mạch không để cho nguồn năng lưc của Chúa vào cuộc đời bạn. Bạn cần thú nhận sự thiếu kém của mình và kêu lên, “Chúa ơi, con không đối phó nổi điều nầy!” Kinh Thánh chép rằng, “Đức Chúa Tròi chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời… Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:6-8a).
2. Làm đầy tâm trí bạn với Lời Đức Chúa Trời. Hãy để Lời Chúa an ủi, thêm sức mạnh, khỏa đầy, làm dịu, và ban năng lực để bạn tiếp tục dấn bước. Hãy bước vào Lời Chúa mỗi ngày trong đời sống. Đa-vít cầu nguyện, “Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo Lời Chúa” (Thi Thiên 119:25). Nếu câu giải đáp là tự nhìn vào bản thân mình, bạn phải thay đổi. Bạn cần nhìn vào chính Chúa! Ngài là Đấng duy nhất ban năng lực nâng đỡ bền vững.
3. Hãy nhận sự nâng đỡ từ cộng đồng con dân Chúa. Kinh Thánh dạy rằng khi giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, chúng ta đang vâng theo luật Đấng Christ, “Hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Chúa không bao giờ muốn bạn đi qua cuộc đời một cách đơn độc. Ngài để những yếu đuối trong đời sống chúng ta để chúng ta ý thức rằng chúng ta cần nhau biết chừng nào. Bạn cần nhận sự giúp đỡ từ con dân Chúa.
4. Nắm chặt Lời Hứa của Chúa. Kinh Thánh có tất cả 7,000 lời hứa đang chờ chúng ta nhận lấy. Một trong những lời đó là: “Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi. . . nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Êsai 40:29-31) Bạn hãy giữ lòng trông cậy nơi Chúa và mắt tập trung vào hy vọng của Thiên Đàng, chứ không phải chỉ có cái hiện tại.
Kinh Thánh chép, “Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (II Cô-rinh-tô 12:8-9a)
Khi bạn trải qua một nan đề không thể giải quyết nổi, đừng chịu thua. Hãy nhìn lên!
How Do You Get Grace?
By Rick Warren
“Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, ‘My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.’” (2 Corinthians 12:8-9a NIV)
What do you do when you can’t fix an unfixable problem? What do you do when you can’t solve an unsolvable riddle? What do you do when you can’t change an unchangeable circumstance? What do you do when you can’t control something that hurts deeply in your life?
You throw yourself on the sustaining grace of God.
How do you get the kind of grace to keep going in spite of temptations, trials, tension, tiredness, and troubles? You do four things:
1. Call out. Cry out for God’s help. As long as you pretend to be self-sufficient, you short-circuit God’s power in your life. You need to admit your inadequacy and say, “God, I can’t handle this!” The Bible says, “God is against the proud, but he gives grace to the humble. So give yourselves completely to God …. Come near to God, and God will come near to you” (James 4:6-8a NCV).
2. Fill your mind with God’s Word. Let God’s Word comfort, strengthen, fill, soothe, and give you the energy to keep going. Get into it every single day of your life. David prayed, “I lie in the dust; revive me by your word” (Psalm 119:25 NLT). If the answer were to look within yourself, you’d already be changed. You need to look to God! He’s the only one with sustaining strength.
3. Accept support from God’s people. The Bible says by helping each other with our troubles, we obey the law of Christ, which is, “Love your neighbor as yourself.” God never meant for you to go through life on your own. He puts weaknesses in our lives so we realize how much we need each other. You need to accept support from God’s people.
4. Hold on to God’s promises. There are over 7,000 of them in the Bible waiting to be claimed. Here’s one of them: “He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired … but those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint” (Isaiah 40:29-31 NIV). Keep your hope in the Lord and your eyes focused on the hope of Heaven, not just on the here and now.
The Bible says, “Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, ‘My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness’” (2 Corinthians 12:8-9a).
When you’re going through a problem you can’t fix, don’t give up. Just look up!
Talk It Over
In what situation do you need God’s sustaining grace?
Which of God’s promises do you need to claim for that situation?
Who are the godly people in your life on whom you can count for support?
Không có mô tả ảnh.

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn