Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Điều Gì Cản Trở Đức Tin Vững Mạnh

Điều Gì Cản Trở Đức Tin Vững Mạnh

r2

Điều Gì Cản Trở Đức Tin Vững Mạnh

Mục Sư Rick Warren
“Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta.” (1 Sa-mu-ên 17: 47)

Trong câu chuyện về vua Đa-vít trong 1 Sa-mu-ên, ông phải chiến đấu chống lại bốn người khổng lồ trước khi đối đầu với Gô-li-át.  Đó không phải là những tên khổng lồ bằng xương bằng thịt, mà là những tên khổng lồ trong tâm trí.

Có thể bạn không đến nỗi phải đối đầu với những tên khổng lồ hơn Gô-li-át, nhưng chúng đủ lớn và có thể đe dọa bạn, khiến bạn không thể trở thành người mà Chúa muốn bạn trở thành để hoàn tất niềm mơ ước mà Chúa đặt trong lòng bạn.

1.Người khổng lồ đầu tiên đối đầu với ước mơ của bạn là sự trì hoãn.  Không có ước mơ nào được hoàn thành ngay cả.  Chúa cho bạn một mơ ước vào ngày này, nhưng Ngài không cho nó hoàn thành ngày hôm sau.  Có thể tốn nhiều năm bạn mới thấy ước mơ cuộc sống bạn được trọn.  Luôn luôn lúc nào cũng phải có thời gian chờ đợi.

Trong trường hợp của vua Đa-vít, cha ông cố ngăn ông thực hiện ước mơ.  Sau khi Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua, Gie-sê bảo ông trở lại chăn chiên!

Khi chương trình của Chúa mâu thuẫn với chương trình của một người nào đó, sẽ có sự trì hoãn, và người ta sẽ cố gắng ngăn cản bạn – đôi khi ngay cả những người yêu thương bạn nhiều nhất.  Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, Ngài sẽ làm trọn công việc Ngài đúng thời điểm.

2.Người khổng lồ thứ hai bạn có thể đối đầu là sự nản lòng. Gô-li-át tạo nên không khí sợ hãi khắp Y-sơ-ra-ên, và mọi người tin chắc là mình sẽ bại trận.

Bạn là ai mà lại đi nghe người nói với bạn là điều đó sẽ không hoàn thành được?  Ai là người phá hỏng ước mơ của bạn, nói rằng “sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu”?

Thỉnh thoảng bạn cần một tiếng nói mới – một cậu bé trong làng với cái nhìn mới mẻ nói: “Anh này không nghĩa lý gì cả.  Chúng ta sẽ đánh bại anh ta.”

3.Người khổng lồ thứ ba chặn đường bạn là sự không chấp thuận.  Trường hợp của Đa-vít, chính anh của ông nghi ngờ động lực của ông và không chấp thuận cho ông giao chiến với Gô-li-át.

Khi Chúa ban cho bạn một mơ ước mà mọi người khác sợ và bạn cứ theo đuổi bằng mọi giá, bạn sẽ bị đánh giá sai, bị phỉ báng, bị hiểu lầm.  Bạn phải quyết định xem điều nào quan trọng hơn đối với bạn – sự chấp thuận của người khác, hay sự chấp thuận của Chúa.

4.Người khổng lồ thứ tư bạn có thể đối diện là sự nghi ngờ.

Không một người nào dầy dặn kinh nghiệm trong chiến trận hơn vua Sau-lơ, và ông nói với Đa-vít rằng ông thật điên rồ mới có thể nghĩ rằng một cậu bé trai có thể đánh với một dũng sĩ như Gô-li-át.

Có thể nhà chuyên nghiệp cũng nói rằng bạn không thể làm việc đó.  Điều đó cũng đủ làm bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Khi tôi viết quyển “Sống Theo Mục Đích”, tôi nhận được một lá thư từ người biên tập nói rằng: “Quyển sách này sẽ thất bại. Không ai đọc 40 chương nổi cả.” Những nhà chuyên nghiệp thường cũng sai.

 

 r1

 

What Stands Between You and Great Faith
By Rick Warren

“Everyone assembled here will know that the LORD rescues his people, but not with sword and spear. This is the LORD’s battle, and he will give you to us!” (1 Samuel 17:47 NLT)

In the story of David in 1 Samuel, he actually had to fight four other giants before he got to Goliath. They weren’t physical giants, but they were giants in his mind.

You are far more likely to have to face those giants than a Goliath, but they can be just as big and intimidating and can keep you from becoming who God wants you to be and fulfilling the dream that God has put in your heart.

The first giant in facing your dream is delay. No dream is fulfilled instantly. God gives you the dream on one day, but he doesn’t fulfill it the next day. It may be years before you see the fulfillment of your life dream. There is always a waiting period.

In David’s case, his dad held him back from the dream. After Samuel anointed David as king, Jesse told David to get back to tending the sheep!

When God’s plan contradicts somebody else’s plan, there’s going to be a delay, and people are going to try to hold you back — sometimes even the people who love you the most. But God is faithful, and he will complete his work in you in his time.

The second giant you may face is discouragement. Goliath created a climate of fear in Israel, and everybody was convinced they were going to lose the battle.

Who are you listening to who says it can’t be done? Who is putting down your dreams, saying it won’t ever happen?

Sometimes you just need a fresh voice — a kid from the village with fresh eyes who says, “This guy’s nothing. We can take him down.”

The third giant standing in your way is disapproval. In David’s case, his own brother questioned his motives and disapproved of him going after Goliath.

When God gives you a dream that other people are afraid of and you go for it anyway, you will be misjudged, maligned, and misunderstood. You have to decide what matters more to you — the approval of other people or the approval of God.

The fourth giant you may have to face is doubt.

There was nobody who was a greater expert on war than King Saul, and he told David he was crazy for thinking a boy could fight a warrior like Goliath.

Maybe the expert is saying you can’t do it, either. That’s enough to make you start doubting yourself.

When I wrote “The Purpose Driven Life,” I got a letter from the editor (which I framed) that said, “This book will never work. Nobody’s going to read 40 chapters.” The experts are often wrong.

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn