Thứ Hai , 3 Tháng Mười 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / NHỮNG MỐI LIÊN HỆ CỦA BẠN

NHỮNG MỐI LIÊN HỆ CỦA BẠN

NHỮNG MỐI LIÊN HỆ CỦA BẠN CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA BẠN 

rick
Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày
(Chuyển Ngữ: Mục Sư Phan Thanh Nghĩa)

“Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.” (Mác 11:24-25).

Không có điều gì ngăn trở những lời cầu nguyện của bạn cho bằng lòng oán giận. Khi bạn ôm một mối hận, khi bạn nuôi dưỡng một mối ác cảm, khi bạn để cho sự cay đắng đâm rễ trong đời sống bạn, điều đó sẽ làm vô hiệu qủa những lời cầu nguyện của bạn.

Kinh Thánh chép, “Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.” (Mác 11:24-25).

Một trong những nơi mà lòng oán giận dễ gây ra nhất là ở trong gia đình. Cay đắng và buồn giận là những kinh nghiệm thông thường nhất trong các mối quan hệ gia đình. Ví dụ, sứ đồ Phi-e-rơ nói, “…Chồng cũng phải thông cảm với vợ vì vợ yếu đuối hơn mình. Hãy biết quí trọng vợ… để không có gì cản trở sự cầu nguyện của anh em” (1 Phi-e-rơ 3:7 BPT).

Kinh Thánh chép rằng cách bạn cư xử với người phối ngẫu của bạn ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện của bạn! Thật ra, khi liệt kê những phẩm cách cần có của một mục sư và chấp sự, một trong những điều đó là người ấy phải có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì, theo Kinh Thánh, nếu có sự căng thẳng trong gia đình, những lời cầu nguyện của các vị lãnh đạo hội thánh đó sẽ hoàn toàn không có hiệu quả.

Đôi khi có những điều mà tôi rất muốn thưa với Chúa trong khi cầu nguyện, và tôi mới vừa cãi vã  với vợ tôi, Kay trước đó. Tôi biết là tôi phải làm hoà với Kay trước khi Chúa nghe lời cầu nguyện của tôi.

Bạn có những lời cầu nguyện mà Chúa không trả lời không? Hãy nhìn lại những mối liên hệ của bạn, và thấy được nơi nào cần phải hoà thuận trở lại để cho những lời cầu nguyện của bạn có hiệu qủa.
Suy Gẫm/Thảo Luận:

– Lòng buồn giận có thể ảnh hưởng đến những mối liên hệ của bạn như thế nào?

– Bạn nghĩ tại sao Chúa lại coi nặng những mối quan hệ lành mạnh, tôn trọng đến như vậy?

images (2)

Your Relationships Can Affect Your Prayers
BY RICK WARREN — NOVEMBER 14, 2017
“Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins” (Mark 11:24-25 NIV).
Nothing will hinder your prayers faster than resentment. When you hold a grudge, when you nurse an ill feeling, when you allow bitterness to grow in your life, it renders your prayers ineffective.
The Bible says, “Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins” (Mark 11:24-25 NIV).
One of the easiest places to have resentment build up is in families. Bitterness and resentment are common experiences in family relationships. For instance, the Apostle Peter says, “Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect . . . so that nothing will hinder your prayers” (1 Peter 3:7 NIV).
The Bible says how you treat your spouse influences your prayer life! In fact, when it lists the qualifications of a pastor and deacon, one of them is that he has to have a happy, peaceful home life. Why? Because if there is tension at home, the prayers of those church leaders will be totally ineffective, according to Scripture.
Sometimes there’s been something I’ve really wanted to talk to the Lord about in prayer, and I’ve just had an argument with my wife, Kay. I know I’ve got to get things right with Kay before God’s going to hear the prayer.
Have some of your prayers go unanswered? Take a look at your relationships, and see where harmony needs to be restored so that your prayers are effective.
PLAY today’s audio teaching from Pastor Rick >>
Talk It Over
• How might resentment be affecting your relationships?
• Why do you think God puts so much weight on healthy, respectful relationships?   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn