Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022

THỜ LẠY NGÀI

THƯ CHỦ NHIỆM

Mỗi lần Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh về, tôi lại được nhắc đến câu chuyện các nhà thông thái Đông Phương đi tìm Chúa Cứu Thế. Những nhà thông thái nầy tượng trưng cho giới tri thức, khôn ngoan, giàu có, am hiểu khoa học, những nhà lãnh đạo trải qua các đời…vẫn đi tìm Chúa để thờ. Khi gặp được hài nhi Giê-su mà họ xưng là “Vua Do Thái mới sanh”, thì họ “sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài.” 

star

Loài người là sinh vật duy nhất trên thế giới biết thờ Trời. Hãy nhìn thế giới với Do Thái Giáo thờ Trời, Hồi Giáo thờ Trời, Cơ-đốc Giáo (Công Giáo, Tin Lành, Chánh Thống) thờ Trời. Hàng tỉ người thờ Trời. Phần lớn các tôn giáo chính có căn bản tín ngưỡng thờ Trời. Chữ thờ được dùng hàm ý tôn kính, thờ phượng, thờ lạy, tạ ơn.

Chữ thờ lạy Ngài được Kinh Thánh nhắc lại nhiều lần trong chuyện tích Chúa Giáng sinh.

-Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.

-Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.

-Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.

Dưới ánh sáng của Kinh Thánh tôi học được mấy điều quan trọng sau đây.

Thứ nhất sự thờ phượng chỉ dành cho sự thờ Trời, không thờ người, không thờ vật. Đây là thái độ chánh đáng và đúng mục đích. Đây là kinh nghiệm phân biệt của người Do Thái. Loài người thường hay lầm lẩn trong việc thờ Trời. Chẳng hạn thay vì thờ Trời, người ta đã “kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.” (Rô-ma 1:25).

Ma quỷ luôn tranh giành sự thờ phượng với Trời. Ma quỷ, kẻ thù của sự sáng không muốn loài người chúng ta thờ Trời.

Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.

Người ta nghĩ muốn thờ Trời thì phải mang theo lễ vật. Đó là lý do của sự thờ cúng, dâng tế lễ, dâng sinh tế…

Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.

Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 

images (5)

Muốn thờ Trời cho đúng chúng ta cần lắng nghe sự chỉ dẫn của Con Trời, là Đấng duy nhất từ trời xuống. Ngài biết cách thờ phượng mà Trời ưa thích, đẹp lòng.

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.

Muốn thờ Trời phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ có nghĩa gì?

Tâm thần đồng nghĩa với tâm hồn, linh hồn, tâm linh. Con người có tâm trí, tình cảm và ý chí. Chúng ta được Trời kêu gọi, “hãy hết lòng, hết trí, hết sức, hết linh hồn mà yêu Trời.”

Lẽ thật là chân lý, là lời sống của Chúa Trời. Chúa Cứu Thế xác định Kinh Thánh là lẽ thật. “Lời Cha tức là lẽ thật.”

Đối tượng thờ phượng của chúng ta phải là Trời sống. Chúng ta chỉ thờ Trời. Không phải thờ người chết hay vật chết. Chúng ta thờ Trời vì Trời đang sống, đang điểu khiển thế giới và cả loài người. Trời thưởng và Trời phạt. Người Việt hay nói: “Trời cho không ai thấy, Trời lấy không ai hay.” Đây cũng là điều Kinh Thánh phân biệt và chỉ dẫn rõ ràng.

Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau.

Tôi nghiệm rằng nếu loài người chúng ta không thờ Trời, cũng không biết thờ Trời cho đúng thì hậu quả là “Trời giận” và “Trời phó mặc.” Xem sách Rô-ma chương 1. Hãy dành thì giờ đọc Kinh Thánh để điểu chỉnh đức tin và sửa đổi cách thờ Trời. Người Việt có kinh nghiệm, “Chạy Trời không khỏi nắng.” Có ngày chúng ta sẽ phải chầu Trời!
Con đường duy nhất để chúng ta được Trời tha, Trời cứu, Trời ban phước là hãy trở lại thờ Trời qua đường lối Con Trời. Ngay hôm nay, đừng trì hoãn ngày mai. Chúa Giê-su đã giáng sinh để giảng dạy và thành lập nước Trời. Nước Trời không có biên cương địa lý. Nước Trời mở rộng trong lòng những người tôn Trời làm vua đời mình. Chúa Giê-su là Con Một Đức Chúa Trời.

Con Trời đã chỉ dẫn loài người cách rõ ràng để loài người có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa Trời với người.

BANG-CHUNG-TOI-THO-TROI-2-1

Khi đàm đạo với nhà lãnh đạo Ni-cô-đem, người muốn biết cách thờ Trời cho đúng, Chúa Giê-su Con Một Chúa Trời đã nói rõ:

Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.

Muốn thờ Trời bạn phải nhờ cậy Con Trời là con đường sống duy nhất. Lý do là vì Chúa Trời chỉ chấp nhận tha tội cho loài người qua sự hy sinh đền tội của Chúa Giê-su, Con Một Chúa Trời.

Bạn đã trở lại thờ Trời chưa? Bạn đã nhờ Trời chưa? Hãy thờ Trời cho đúng ý Trời.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

Thân ái chúc bạn và gia đình bạn một mùa Giáng Sinh vui vẻ và một Năm Mới phước hạnh. 

Merry-Christmas-And-Happy-New-Year-2018

Ban Biên Tập Đặc San Hướng Đi   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn