Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / Viện đào tạo môn đồ / MỤC ĐÍCH CỦA VMI

MỤC ĐÍCH CỦA VMI

 ĐƯỢC CHÚA GIAO THÁC 

Tôi thích bản dịch Kinh Thánh truyền thống ở chỗ dùng chữ rất chính xác và không đổi chữ nầy ở nơi khác. Một trong những chữ đó là GIAO THÁC, GIAO PHÓ.

Chúa Giê-su đã dùng chữ nầy trong các bài giảng và những thí dụ của Ngài.                                                                                                                                                                                                              Trong thí dụ về những nén bạc, Chúa Giê-su kể về một vị thế tử đi phương xa đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về, bèn gọi 10 người trong đám đầy tớ mình, giao cho 10 nén bạc và dạy rằng: “Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về.” Hình ảnh nầy tương tự như trường hợp người chủ sai đầy tớ ra đi nhắc cho những người được mời đến nhà chủ dự tiệc. Khi được biết bàn tiệc còn dư nhiều chỗ, chủ nhà lại biều rằng: “Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta.” Khi người chủ bảo đầy tớ làm việc gì là ông tin tưởng giao thác nhiệm vụ cho người đó và mong người đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước khi về trời Chúa giao mạng lệnh môn đồ hoá khắp thế gian cho các môn đồ Ngài. Xem Ma-thi-ơ 28:18-20. Các nhà giải nghĩa Kinh Than1h đếu tin rằng công việc chính Chúa giao cho các môn đồ là making disciples (đào tạo ra các môn đồ khác) bằng cách: 1. đi khắp thế giới. 2. làm phép báp-tem cho người tin Chúa. 3. Dạy cho môn đổ giữ hết mọi điều Chúa truyền.

Phao-lô cũng đã dùng chữ giao thác nầy trong các thư tín của ông.

-Cô-lô-se 1:25, “Tôi làm kẻ giúp việc của Hội Thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn.”

-I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4, “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.”

-I Ti-môthê 1: 11, “Ấy đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta.”

-1 Ti-mô-thê 6:20, “Hỡi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con…”

-2 Ti-mô-thê 1:14, “Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ đều phó thác tốt lành.”

Hãy cùng xem lại 2 Ti-mô-thê 2:2.”Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.”

-Tít 1: 3, “Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự con đã chịu giao phó theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta.”

 

Tôi tin chắc Chúa đang giao cho tôi chức vụ giảng Tin Lành, làm báo Hướng Đi, đào tạo môn đồ, xây dựng gia đình đức tin. Làm sao tôi biết Chúa đang giao? Hãy cùng tôi suy nghĩ đến sự cứu rỗi Chúa ban, tài năng Chúa ban, của cải Chúa ban, thì giờ Chúa ban, sức khoẻ Chúa ban, gia đình Chúa ban, mạng sống Chúa ban, công việc Chúa ban, mạng lịnh và lời hứa Chúa ban. Chúa không giao khoán cho chúng ta nhưng vui thay khi Ngài đồng công với chúng ta, giúp sức cho chúng ta, làm xong công việc Chúa giao.

Ghe_truyen_giao_cua_HT_Duc_Tin_Dallas_TX_Hoa_Ky_tang

 

Tôi muốn đồng thanh với Chúa Giê-su: “Con đã tôn vinh Cha trên đất và làm xong công việc cho giao cho làm.” A-men.

————————————

MỤC TIÊU CỦA VMI

CHO NGƯỜI VIỆT HÔM NAY

Có kiến thức Kinh Thánh mà không có trình độ Đại Học vẫn hơn là có trình độ Đại Học mà không có kiến thức Kinh Thánh.

  -Giáo Sư William Lyon Phelps, Đại Học Yale, Hoa Kỳ.

Thân chào bạn đến với VMI hôm nay. Mời bạn hãy dành thì giờ làm quen với VMI.

Đây là chữ viết tắt của Vietnamese Missionary Institute, trụ sở đặt tại thành phố Dallas, Texas, Hoa Kỳ.

-Vietnamese ở đây nói đến chuyện thi hành Đại mạng lịnh của Chúa bởi người Việt, với người Việt, vì người Việt. Người Việt có trách nhiệm lo truyền giáo cho người Việt.

-Missionary ở đây nói đến chuyện mỗi người tin đạo phải truyền bá Đạo Chúa. “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người.” Phương pháp truyền giáo chính của chúng ta là đào tạo thêm môn đồ người Việt cho Chúa theo gương của Chúa Giê-su, của các sứ đồ, của Phao-lô, Ti-mô-thê, và của Church Planting Movement ngày nay, đồng thời hằng ngày bước theo như sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đang nhắc nhở người Việt chúng ta tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa.

-Institute có nghĩa là một Học Viện. VMI chuyên Đào Tạo Môn Đồ. VMI được xây dựng nhằm đào tạo tất cả các tín đồ người Việt (không phân biệt hệ phái) thành môn đồ của Chúa, có tinh thần truyền giáo, ham thích cầu nguyện với Chúa, muốn cùng Chúa đi tìm chiên, và dạn dĩ chăn bầy nhỏ, cũng giống như muốn đánh lưới người, muốn đi ra gieo giống Tin Lành…

Với khải tượng nầy, Chúa đang ban phước cho VMI. Đang có nhiều người muốn hiệp tác để đồng công, đồng hành phát triển VMI. Trong nước lẫn ngoài nước. Gần lẫn xa. Tôi đang nhìn thấy công việc Chúa đang làm giữa người Việt chúng ta, (ngay trong lòng tôi và đời sống tôi), Chúa muốn chúng ta hết thảy, những người tin Chúa, hãy nóng nãy dự phần đào tạo môn đồ cho Chúa. Càng sớm càng tốt. Chúng ta đã phung phí xao lãng quá nhiều thời giờ hôm qua. Hôm nay chúng ta hãy tận dụng thì giờ Chúa đang cho. Còn sống là còn có mục đích. Trong khi còn ban ngày hãy làm việc Chúa vì ban đêm đang đến, không ai làm gì được. Ở thiên đàng cũng không có cơ hội truyền giáo nữa.

Đại Mạng Lịnh của Chúa Giê-su là di chúc của Ngài ra lệnh cho mỗi người tin Chúa phải thi hành, không thay đổi. Chúa hứa ở cùng chúng ta khi thi hành mạng lịnh của Ngài.

Tiếng kêu cuối đời của Phao-lô với người học trò thân nhất là Ti-mô-thê cũng là tiếng kêu của Chúa dành cho tôi và các bạn ngay hôm nay: “Hãy đến cùng ta cho kíp… Hãy cố sức đến trước mùa đông.” Hãy làm việc Chúa ngay trong khi còn có dịp tiện. Mùa đông là mùa băng giá, đi lại không được, là mùa lạnh lẽo, là tình trạng không còn nóng nãy nữa. Phao-lô muốn người học trò hãy “trao phó đạo Chúa cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ người khác nữa…” Hãy làm việc mau… VMI đang nghiên cứu và áp dụng các bài học trong các thư tín của Phao-lô gởi cho những người học trò của ông, cũng như những bài giảng Chúa Giê-su đã dặn dò các học trò của Ngài.

Đạo của Chúa dành cho bạn và tôi hôm nay: “Vì hôm nay là ngày cứu rỗi… Hôm nay là thời thuận tiện.” Kinh Thánh khẳng định: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu!” Nhưng làm sao để người Việt hư mất có thể nghe, tin và kêu cầu Chúa? Chúng ta phải truyền bá đạo Chúa. Đó là trách nhiệm của bạn và tôi. Hãy tìm hiểu và đồng công hiệp tác với VMI.

Giống như National Geographic Society vẫn không thay đổi mục tiêu của họ hơn 120 năm qua là khuyến khích mọi người hãy chăm lo cho quả đất (to inspire people to care about planet), VMI muốn khích lệ người Việt hãy thiết lập mối liên hệ với Chúa (not religion but relationship), hãy phát triển đời sống thuộc linh, hãy tiến bước đi lên theo Chúa, từ tín đồ thành môn đồ, từ môn đồ thành đầy tớ Chúa, từ quả đất đến thiên đàng. Mục tiêu trên đây được thể hiện qua các cấp học của VMI gồm:

 

-Cấp 1: Tôi Muốn Biết Chúa.

-Cấp 2: Tôi Muốn Theo Chúa.

-Cấp 3. Tôi Muốn Hầu Việc Chúa.

-Cấp 4: Tôi Muốn Thành Người Chăn Bầy Của Chúa.

Viện Đào Tạo Môn Đồ

Bạn có thể tự nghiên cứu chương trình nầy và hoàn tất các môn học trong vòng 1 năm.

Bạn chỉ cần trả lời một câu hỏi: “Anh có hiểu những gì mình đang học đó không?” Rất giống như thầy Phi-líp đã hỏi hoạn quan người Ê-thi-ô-pi năm xưa trong sách Công Vụ chương 8. Bạn có biết không, hiện nay có 65% người dân Ê-thi-ô-pi đã tin Chúa Giê-su?

Những học viên VMI sẽ quyết tâm trở thành người lãnh đạo thuộc linh cho vương quốc Chúa. Mỗi người mỗi ngày hiểu nằm lòng câu danh ngôn: “Người lãnh đạo là người đọc sách, người đọc sách là người lãnh đạo.” Hãy chú ý đọc báo Hướng Đi và các sách tiếng Việt do VMI xuất bản. Hãy tiếp tục đọc các sách do các Viện Thần Học đã xuất bản bằng tiếng Việt. Thì giờ thiếu nhưng sách không thiếu đâu. Mỗi học viên hãy đặt mục tiêu đi tìm một hay hai người học trò mà Chúa muốn giao cho mình đào tạo. Hãy sử dụng tài liệu của VMI. Hãy bắt đầu tìm học trò bằng sự cầu nguyện với đức tin Chúa sẽ ban cho.

Tiêu chuẩn tìm kiếm học trò của VMI là FAT.

-F là Faithfull (Trung Thành);

-A là Available (Sẵn Sàng Phục Vụ) và

-T là Teachable (Chịu Học, Ham Học).

Nguyên tắc làm việc của VMI là TEAM.

-T là Together (Cùng nhau)

-E là Everyone (Mọi người)

-A là Accomplish (Hoàn thành)

-M là More (Nhiều hơn).

Gương khích lệ:

Ở Việt Nam:  Có nhiều nơi đang dùng tài liệu của VMI. Có Cộng Đồng Báp-tít Các Dân Tộc do Mục Sư Trịnh Dũng ở Bình Tuy áp dụng chương trình đào tạo môn đồ cho các Hội Thánh, sau một năm ông làm chứng rằng chương trình VMI thích hợp với các Hội Thánh người dân tộc lắm và trong 6 tháng qua anh em đã ra đi dạy đạo được 97 người và có 77 người làm báp-têm. Có 3 nhà nguyện đang được Chúa cho tiền để xây dựng trong mùa hè nầy. Đến nay ở Việt Nam đã có 360 người môn đồ lãnh chứng chỉ tốt nghiệp của VMI. Nhiều người khác ở các điạ phương khác đang học…

Ở Hoa Kỳ: Sau chừng một năm áp dụng chương trình đào tạo môn đồ VMI, ngày thứ bảy và Chúa Nhật 13-14 tháng 7 năm 2013, Hội Thánh Chúa tại Salt Lake City, UT đã có Mục Sư Nguyễn Bá Trọng được Hội Thánh và SLC Association tấn phong, cùng lúc có 5 tín hữu tốt nghiệp khoá học Đào Tạo Môn Đồ, được nhận Certificate of Missionary Preparation và được mặc áo Môn Đồ (T-Shirt màu xanh, chữ trắng). Hội Thánh trở nên vui tươi, phấn khởi, nóng. Cám ơn Chúa Hội Thánh đã có hướng đi rõ rệt và Mục Sư Quản Nhiệm có ngay một đội ngũ tín hữu được trang bị cương vị môn đồ để hiệp tác truyền giáo.

Điều hay ở đây là mỗi môn đồ kết ước mỗi năm tìm và dạy cho Chúa một học trò. Học trò nầy có thể là một tân tín hữu hoặc một thân hữu ở địa phương. Cùng dùng tài liệu của VMI để dạy học trò. Điều hay nữa là Chúa cảm động một số tín hữu ở Utah vui lòng “đầu tư dâng hiến” mỗi người ONE DOLLAR A DAY FOR MISSION. Có 10 người sẵn sàng dâng cho Chúa qua VMI mỗi tháng tối thiểu $30.00.

Một số người khác ở các địa phương khác tại Hoa Kỳ như Baton Rouge, Arizona, Pennsylvania, Austin… cũng đang theo học chương trình đào tạo môn đồ của VMI…

Lòng tôi vui là Chúa đã cho có thêm người kế thừa. Đây cũng là lý do bạn và tôi có thêm website nầy để học, để đọc, để thông tin khích lệ nhau trên đường theo Chúa và hầu việc Chúa. Người đầu tiên kế thừa chức vụ của tôi bây giờ là Mục Sư Lữ Thành Kiến. Ông tham gia truyền giáo trọn thời gian. Và một số người khác. Nam lẫn nữ. Trẻ lẫn già. Nếu bạn muốn thêm gia hiệp tác với VMI, xin hãy liên lạc với tôi. Hãy cầu nguyện cho VMI.

Một câu hỏi tôi nghĩ Chúa đang muốn hỏi bạn và Hội Thánh địa phương của bạn: “Tình trạng thuộc linh của bạn và Hội Thánh của bạn 1. đang nóng, 2. đang hâm hẫm hay 3. đang nguội lạnh?” Hãy thành thật trả lời với chính Chúa. Bây giờ và hôm nay.

Tôi tin VMI có thể cầu nguyện, giúp đỡ và hiệp tác với bạn để thay đổi tình trạng thuộc linh của bạn và Hội Thánh của bạn.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn