Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / NHỮNG ÂN BAN KỲ DIỆU – bài 4

NHỮNG ÂN BAN KỲ DIỆU – bài 4

amazing

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Mỗi lần đọc lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-su chép trong Giăng 17, tôi lại học thêm những sự dạy dỗ quý báu, giống như ăn thêm thịt thuộc linh bổ dưỡng linh hồn.

Hãy cùng tôi tưởng tượng Chúa Thánh Linh đã ghi lời cuộc trò chuyện giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Tôi thấy có quá nhiều chỗ trong Kinh Thánh để giúp tôi xác tín niềm tin nơi Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chỉ cần nhớ đến lễ báp-tem của Chúa Giê-su, lúc Chúa hoá hình, lúc Chúa truyền đại mạng lịnh, lúc Đức Thánh Linh thiết lập Hội Thánh, và ở đây lúc Chúa Giê-su trò chuyện với Đức Chúa Cha. Đức Thánh Linh đã viết Kinh Thánh để cho chúng ta biết về tâm tình của Chúa Ba Ngôi: Chúa Thánh Linh tôn trọng Đức Chúa Con và Đức Chúa Con tôn trọng Đức Cha và Đức Cha yêu Đức Con…

Nếu hỏi Chúa đã làm gì cho chúng ta thì thật nhiều. Tôi thích nhất ý niệm Chúa đã giải phóng chúng ta, nhưng ở đây tôi thấy có ba ơn ban rất lớn mà Chúa đã ban cho chúng ta.

Thứ nhất, Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Đây là sự cứu rỗi. Sự sống đời đời là một Thân vị, là Đức Con. Kinh Thánh chép, «Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống» (1 Giăng 5:1).

Đây là một món quà, cũng là Con Một của Ngài. Kinh Thánh chép, «Vì Đức Chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài» (Giăng 3:16).

Để ý trong Giăng 17:1-2, ta thấy Đức Cha đã giao cho Con quyền ban sự sống cho những người mà Cha đã ban cho Con. «Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời là kẻ tin đến danh Ngài» (Giăng 1:12). Làm con cái Chúa cũng có nghĩa là được sinh ra trong gia đình của Chúa.

Thứ hai, Chúa đã ban cho chúng ta Lời Chúa.

Đây là sự nên thánh. Trong tiến trình cứu rỗi, chúng ta khám phá thêm việc Chúa đã làm cho chúng ta. Ngài xưng nghĩa chúng ta. Ngài thánh hóa chúng ta. «Con đã truyền lời Cha cho họ» (câu 14). «Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật» (câu 17). Chúng ta có lởi Chúa, lời Chúa là Kinh Thánh. Chúng ta phải ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày. Lời Chúa ban sức mạnh, Lời Chúa tẩy sạch chúng ta. Lời Chúa an ủi, khích lệ, soi đường dẫn lối chúng ta. Lời Chúa thật quý thay.

Và thứ ba, Chúa đã ban cho chúng ta sự vinh hiển của Chúa.

Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để họ hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một” (câu 22). Trong câu nầy chúng ta cần để ý chữ đã ban chứ không phải sẽ ban. Sách Rô-ma 8:30 đã xác nhận thêm, “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển». Chúng ta đã được Chúa làm cho vinh hiển, và sự vinh hiển nầy sẽ được bảy tỏ ra theo thời điểm của Chúa.

Việc Chúa đã làm cho chúng ta liên quan đến cả quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Chúa ban sự cứu rỗi, sự nên thánh và sự vinh hiển. Đây là những phước hạnh lớn chúng ta cần biết và không bao giờ quên.

Bạn có thể trả lời thông suốt câu hỏi: 1. Chúa là ai? 2. Chúa đã làm gì cho chúng ta? 3. Chúa muốn chúng ta làm gì hay không?

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

[email protected]   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn