Thứ Hai , 11 Tháng Mười Hai 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / CHÚA ĐANG TÌM CHI?

CHÚA ĐANG TÌM CHI?

Bài 3

CHÚA ĐANG TÌM CHI?

figtree-new

« Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy;  bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: Hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích?  Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào.  Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, Chúa sẽ đốn” (Lu-ca 13:6-9).

Nếu hỏi Chúa đang tìm chi nơi chúng ta hôm nay, bạn sẽ trả lời thế nào?

Tôi muốn trả lời ngay là Chúa đang tìm trái nơi mỗi người chúng ta. Chúa muốn hái trái.

Tôi xác quyết điều nầy là đúng khi đọc tiếp câu chuyện Chúa đói và tìm trái cây để ăn.

« Sáng mai, khi trở lại thành thì Ngài đói.  Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mầy chẳng khi nào sanh ra trái nữa! Cây vả tức thì khô đi. Môn đồ thấy điều đó, lấy làm kỳ, nói rằng: Cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy?» (Ma-thi-ơ 21 :18-20).

Tìm trái là điều Chúa đang làm hôm nay trong đời sống những con cái của Ngài. Chúa chăm sóc nuôi nấng chúng ta và Ngài mong chúng ta kết quả. Hãy suy nghĩ nếu Chúa không tìm thấy trái thì có lẽ Chúa sẽ không để chúng ta đứng chật đất. Thật là một lời cảnh cáo mạnh mẽ.

Trái gì Chúa đang tìm kiếm nơi đời sống của mỗi chúng ta ?

Tôi thấy trong Kinh Thánh Chúa muốn chúng ta chinh phục những linh hồn.

« Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác; song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.  Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt.  Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma.” (Rô-ma 1:9-13). Chinh phục linh hồn đồng bào phải là gánh nặng trong lòng của mỗi người đã được Chúa cứu, mỗi người phải ra sức giúp thân nhân, bà con, bạn hữu mình được cứu linh hồn. Chỉ nhờ một mình Chúa cứu. Là con cái Chúa, nếu chúng ta chỉ biết đi nhà thờ, thông công, dâng hiến, tìm cách sống đời mộ đạo thì chưa đủ. Chúng ta phải biết chia sẻ tin lành cho người hư mất. Hư mất nghĩa là mất liên lạc. Bà con chúng ta đang mất liên lạc, họ không có liên hệ  gì với Đức Chúa Trời. Chúa đã truyền lịnh cho chúng ta mỗi người phải thi hành Đại Mạng Lịnh, mỗi người là chứng nhân của Chúa. Lời Chúa trong Công vụ 1:8 xác nhận:  Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Chúa cũng muốn thấy sự sống của Chúa sống trong chúng ta. Sự sống đó là những bông trái thuộc linh, đó là trái Thánh Linh. “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:  Không có luật pháp nào cấm các sự đó” (Ga-la-ti 5:22-23). Trái nầy chúng ta không tự tạo ra  hay bắt chước được nhưng là kết quả vận hành của Chúa Thánh Linh. Trái đòi hỏi sự sống, cây sống mới có trái. Máy móc không sản xuất được trái sống. Chỉ có cây sống mới có kết quả sống. Cây muốn có trái cần rễ sâu, cần nước nhiều và cần ánh sáng luôn. “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.  Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt” (Giê-rê-mi 17:7-8). Bạn muốn có sự sống thuộc linh hãy đến gần Chúa, nhận lãnh sự sống của Chúa, ăn bánh sống, uống nuốc sống từ chính mình Chúa.

Chúa còn muốn thấy bông trái môi miếng của chúng ta. “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.  Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời » (Hê-bơ-rơ 13 :15-15). Chúa muốn nghe con cái Chúa ca hát ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa. Đây cũng là một lời chứng tốt của các con cái Chúa đối với người chưa tin Chúa. Chúng ta ca ngợi Chúa vì Chúa là ai, Ngài đã làm gì cho đời sống chúng ta. Đây là lời chứng sống vì chúng ta kinh nghiệm sự sống của Chúa, Chúa đã tha thứ cho chúng ta, nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài đã che phủ, giữ gìn, tiếp trợ, bảo vệ chúng ta. Hãy tập ca hát ngợi khen Chúa và làm chứng cho người khác biết về Chúa, đó là bạn đang có kết quả cho Chúa.

Nếu hôm nay Chúa tìm, Ngài có thấy trái nơi đời sống bạn không ?

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

[email protected]   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn