ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT GIÁO HỘI TIN LÀNH BAPTIST VIỆT NAM

Đại Hội lần 1 Giáo hội Tin Lành Baptist Việt Nam diễn ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2016 tại Sài Gòn. Bên trong phòng nhóm – nơi diễn ra Đại Hội Một thành viên của Ban Biên Tập huongdionline.com ghi hình quang cảnh Đại Hội Mục sư Nguyễn Quốc Ấn hướng dẫn chương trình. Ban điều hành Đại Hội … Đọc tiếp ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT GIÁO HỘI TIN LÀNH BAPTIST VIỆT NAM