CHỨC VỤ CỦA MÔN ĐỒ

Rửa Chân Cho Nhau CHỨC VỤ CỦA MÔN ĐỒ Mác 6: 30-44 “Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Jêsus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại … Đọc tiếp CHỨC VỤ CỦA MÔN ĐỒ