Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / Ba Điều Bạn Cần Để Đạt Được Mục Tiêu

Ba Điều Bạn Cần Để Đạt Được Mục Tiêu

Mục Sư Rick Warren blog-proverbs-169
“Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm ngôn 16: 9)Bạn vạch ra con đường mình đi, nhưng chỉ có Chúa mới ban cho bạn sức và năng lực để thực hiện.  Tại sao?  Vì Chúa cung cấp ba điều bạn phải làm để đạt được mục tiêu và thay đổi đời sống.

Bạn cần Đức Thánh Linh ban năng lực.
Bạn cần Đức Thánh Linh ban năng lực để tạo nên những biến đổi mà chính bạn không thể tự làm.  Điều này không căn cứ trên ý chí, mà dựa trên quyền năng của Chúa. Không căn cứ vào nỗ lực, mà dựa vào lòng tin cậy.

Xa-cha-ri 4: 6 chép: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

Bạn cần Lời Chúa hướng dẫn.
Kinh Thánh là cẩm nang cho đời sống.  Càng đọc, học, ghi nhớ, và suy gẫm Lời Chúa càng nhiều, bạn càng thành công và đạt được mục đích sống.

Khi Giô-suê được ban cho niềm mơ ước tiến chiếm Đất Hứa – một mục tiêu ông phải làm cả phần đời còn lại – Đức Chúa Trời phán với ông những lời này: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1: 8)

Bạn cần con dân Chúa hỗ trợ bạn.
Bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình bằng sức riêng.  Cần phải có một số người cùng làm việc để hoàn thành một ước muốn!

Một đám đông không thể hỗ trợ bạn, nhưng một nhóm nhỏ thì có thể.  Họ biết khi bạn ốm đau, khi bạn trải qua khó khăn, khi bạn cần nghỉ ngơi.  Bạn có thể chia sẻ mục tiêu và sự thành công cũng như thất bại của mình, họ sẽ vui với bạn, khích lệ bạn tiếp tục.  Bạn sẽ cần đến điều đó khi bạn chọn những mục tiêu đúng đắn và hết lòng theo đuổi mục tiêu ấy.

“Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.” (Truyền đạo 4: 12)

9/16/13 Kay Warren's Office, Rancho Santa Margarita, Ca Photographer: Adam Rose Piers Morgan interviews Pastor Rick Warren and his wife Kay Warren.
Pastor Rick Warren and his wife Kay Warren.

The Three Things You Need to Reach Your Goals

by Rick Warren

“We plan the way we want to live, but only GOD makes us able to live it.” (Proverbs 16:9 MSG). You get to plan the way you want to live, but only God gives you the power and energy to actually make the transformation. Why? Because God provides the three things you must have to reach your goal and change your life.

You need God’s Spirit to empower you.
You need God’s Spirit to empower you to make changes you can’t make on your own. It’s not based on willpower; it’s based on God power. It’s not based on trying; it’s based on trusting. Zechariah 4:6 says, “‘You will not succeed by your own strength or by your own power, but by my Spirit,’ says the LORD All-Powerful” (NCV).

You need God’s Word to guide you.
The Bible is the owner’s manual for life. The more you read it, study it, memorize it, and meditate on it, the more successful and fulfilled you’re going to be in life. When Joshua was given the great dream of taking over the Promised Land — a goal that was going to take him the rest of his life — God had these words to say to him: “This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it; for then you will make your way prosperous, and then you will have success” (Joshua 1:8 NASB).

You need God’s people to support you.
You will not be able to reach your goals on your own. It takes a team to fulfill a dream! A crowd can’t support you, but a small group can. They know when you’re sick, when you’re having a tough time, when you need a break. You can share your goals and your successes and failures, and they will rejoice with you and encourage you to keep going. You’re going to need that when you make the right kind of goals and pursue them wholeheartedly.

Ecclesiastes 4:12 says, “By yourself you’re unprotected. With a friend you can face the worst. Can you round up a third? A three-stranded rope isn’t easily snapped” (MSG).

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn