Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / THỜ PHƯỢNG BỔ LẠI SỨC MỚI CHO BẠN

THỜ PHƯỢNG BỔ LẠI SỨC MỚI CHO BẠN

Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày, 21 tháng 1 năm 2018
(Chuyển Ngữ:  Mục Sư Phan Thanh Nghĩa)
“Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài” (Thi-Thiên 100:2).
 p102
Để làm vững mạnh đức tin của mình, bạn phải hiệp một với những anh chị em khác trong sự thờ phượng.  Mục đích của sự thờ phượng là vì Chúa, nhưng cũng có ích lợi cho bạn nữa.  Đây là hai lợi ích lớn nhất của sự thờ phượng Chúa chung với nhau:  Thờ phượng làm tươi mới lại đức tin của bạn và phục hồi niềm vui lại cho bạn.
Ê-sai 40:31 chép, “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Đã bao lần bạn đã thức dậy một sáng Chúa Nhật và nói, “Tôi mệt quá.  Tôi không còn sức lực nào để đi nhà thờ,” nhưng rồi bạn đến nhà thờ và thờ phượng Chúa, và sau đó bạn lại được khỏe khoắn hơn?  Điều đó xãy ra bởi vì sự thờ phượng làm cho bạn tươi mới lại; làm cho bạn mạnh mẽ hơn; và làm cho đức tin của bạn vững vàng hơn.
Bạn sẽ không làm cho sức lực mình tươi mới lại bằng việc xem đánh gôn trên truyền hình.  Điều đó chỉ làm cho bạn càng lười biếng hơn mà thôi.  Bạn được tươi mới lại nhờ việc thờ phượng Chúa chung với các anh chị em khác.
Là một mục sư, đôi khi tôi nghĩ mình giống như huấn luyện viên trong phim Rocky.  Rockey đang ở ngoài sân đấu võ, anh ta ráng hết sức và bị đánh như một đống bột.  Hồi chuông reo lên và anh nói, “Cảm ơn Chúa.”  Anh đến góc cột của võ đài và người huấn luyện viên nói, “Anh đang đánh giỏi lắm.”  Huấn luyện viên tạc một ít nước trên người anh, vỗ vỗ vai anh và nói, “Bây giờ trở lại trận đấu đi.”
Đôi khi tôi cảm thấy đó là điều mình đang làm trong ngày Chúa Nhật cho hội thánh của tôi.  Tôi đang nói với hội chúng, “Các bạn đang làm tốt lắm.  Bây giờ trở ra lại ngoài kia đi.  Bạn có thể làm được điều này!” Nhưng đó không phải là tôi bổ sức lại cho hội chúng.  Đó là Lời của Chúa.  Đó là sự ngợi khen, cầu nguyện, thờ phượng cùng với các tín hữu khác.
Kinh Thánh cũng có chép trong Thi-Thiên 100:2, “Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.”
Tôi nghĩ đi nhà thờ phải rất là vui vẻ.  Điều đó có lẽ lạ đối với bạn nếu đó không phải cách khi bạn được lớn lên hoặc là cách bạn cảm nhận khi bạn tham dự với một hội thánh nào đó.  Nhưng Kinh Thánh bảo hãy thờ phượng Chúa với sự vui mừng—không phải buồn tẻ, buồn rầu, nóng giận, hay chỉ vì bổn phận. Bạn phải nên ca ngợi với sự vui mừng trong hội thánh! Hội thánh phải nên có tác dụng đó đối với bạn. Thờ phượng phải nên làm cho đức tin bạn tươi mới lại và phục hồi sự vui mừng của bạn.
“Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va” (Thi-Thiên 122:1).
Suy Gẫm/Thảo Luận:
– Thái độ chung của bạn về việc đi nhà thờ là gì?  Điều gì thúc đẩy bạn đi nhà thờ?
– Nếu bạn có một sự than phiền về sự thờ phượng tại hội thánh của bạn, bạn nghĩ Chúa muốn bạn đáp ứng lại như thế nào?
– Bạn nghĩ đi nhà thờ có vui không?  Nếu không, bạn nghĩ là tại nhà thờ hay tại bạn nhiều hơn?
R2
Worship Renews Your Strength
BY RICK WARREN — JANUARY 21, 2018
“Worship the Lord with gladness. Come before him, singing with joy” (Psalm 100:2 NLT).
To strengthen your faith, you must unite with others in worship. Worship is for God, but it also has benefits for you. Here are two of the biggest benefits of corporate worship: It renews your faith, and it restores your joy.
Isaiah 40:31 says, “Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint” (NIV).
How many times have you gotten up on a Sunday morning and said, “I am so tired; I really don’t have any energy to go to church,” but then you went to church and worshiped, and afterward you were more energized? That happens because worship renews you. It strengthens you. It strengthens your faith.
You’re not going to get your strength renewed by watching golf on tv. That’s just going to make you lazier and lazier. You get renewed by worshiping God with other believers.
As a pastor, sometimes I think of myself as the coach in the boxing movie Rocky. Rocky is out there in the fight, and he’s pouring his heart out and just getting beat to a pulp. The bell rings and he goes, “Thank God.” He comes to the corner, and the coach says, “You’re doing a good job.” The coach throws some water on him, pats him on the back, and says, “Now get back out there.”
Sometimes I feel like that’s what I’m doing on Sunday for my church. I’m telling people, “You’re doing a good job. Now get back out there. You can do this!” But that’s not me renewing people’s strength. It’s the Word of God. It’s music and praying and worshiping together with other believers.
The Bible also says in Psalm 100:2, “Worship the Lord with gladness. Come before him, singing with joy” (NLT).
I think it ought to be fun to go to church. That may seem strange to you if it’s not how you were raised or how you felt about a certain church you’ve attended. But the Bible says to worship the Lord with gladness — not boredom, sadness, or anger, or out of duty. You should be singing for joy in church! The church should have that effect on you. Worship should renew your faith and restore your joy.
“I was glad when they said to me, ‘Let us go to the house of the Lord’” (Psalm 122:1 NLT).
 
Talk It Over
  • What is your general attitude about going to church? What motivates you to go to church?
  • If you have a complaint about the worship at your church, how do you think God wants you to respond?
  • Do you think it’s fun to go to church? If not, do you think it is more about the church or about you?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn