MỘT QUYỂN SÁCH CÓ NHIỀU MÂU THUẪN?

“MÂU THUẪN” TRONG KINH THÁNH (Phần 2) Mác, Ê-sai và Ma-la-chi Mác 1:2-3 bắt đầu kể về cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu bằng trích dẫn sau: Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: “Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi.” – “Có tiếng kêu … Đọc tiếp MỘT QUYỂN SÁCH CÓ NHIỀU MÂU THUẪN?