CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (phần 3)

CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (phần 2) Các thuộc tính đạo đức và thuộc linh của Đức Chúa Trời. Năm thuộc tính đầu tiên của Đức Chúa Trời: 1/Hiện hữu đời đời, 2/Thần linh, 3/Toàn Tri, 4/Toàn Năng, 5/Toàn Tại biểu thị  những đặc tính chủ yếu của TRỜI. Đức Chúa Trời cũng … Đọc tiếp CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (phần 3)