CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (phần 2)

CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Đức Chúa Trời là Thần. Đức Chúa Trời là Thần  hay TRỜI là Linh. Chúng ta đọc lại câu chuyện Chúa Jesus khải đạo cho một phụ nữ Sa-ma-ri. Người phụ nữ nói, “Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại … Đọc tiếp CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (phần 2)