CƠ ĐỐC NHÂN NÊN PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC?

  “Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: http://huongdionline.com/2017/12/18/tin-lanh-va-cong-giao-giong-nhau/ Thầy ơi cho tôi hỏi:    CƠ ĐỐC NHÂN NÊN PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC? Trả lời:  Động từ judge (xét đoán) được Oxford Dictionary định nghĩa: to form an opinion about sth/sb, based on to the  information  you have (đưa ra ý kiến về một … Đọc tiếp CƠ ĐỐC NHÂN NÊN PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC?