CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Danh Jesus Mô tả Đức Chúa Trời như thế nào? “Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta.” Ê-sai 35:2 Trong những chương trước chúng ta đã giải quyết các câu hỏi: Có TRỜI không? Thần nào là Đức Chúa Trời chân thật? Các danh … Đọc tiếp CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI