Thứ Ba , 20 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / TẠ ƠN CHÚA VÌ NGÀI LÀ AI…

TẠ ƠN CHÚA VÌ NGÀI LÀ AI…

TẠ ƠN CHÚA VÌ NGÀI LÀ AI, CHỨ KHÔNG CHỈ VÌ NGÀI LÀM ĐIỀU GÌ

Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày, 28 tháng 11 năm 2017

(Chuyển Ngữ:  Mục Sư Phan Thanh Nghĩa) 

“Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta.” (Thi-thiên 50:23)

X 3

Mỗi khi bạn cảm ơn một người nào, bạn tôn vinh người đó.  Ví dụ, nếu tôi nói với nhà tôi, “Mình ơi, anh rất biết ơn về bữa ăn tối Lễ Tạ Ơn mình nấu,” tôi mới vừa tôn vinh nhà tôi.  Khi tôi nói với bà gia của tôi, “Con muốn cảm ơn mẹ đã sinh Kay để con có thể cưới nàng làm vợ,” là tôi đang tôn vinh mẹ vợ tôi.  Khi tôi nói với người nào, “Cảm ơn bạn đã mở cửa cho tôi” hoặc “Cảm ơn bạn đã đến thờ phượng Chúa với chúng tôi,” tôi tôn vinh người đó.  Bày tỏ lòng biết ơn là một cách để tôn vinh người khác.

Kinh Thánh chép điều này cũng đúng đối với Chúa, “Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta” (Thi-thiên 50:23a).  Khi bạn dâng của lễ bằng sự cảm tạ,  bạn đang dâng thì giờ của bạn. Cần phải có thời gian để suy nghĩ đến những điều mà mình biết ơn.

Nhà tôi thích tôi nói “Cảm ơn” cho những điều nàng làm cho tôi.  Nhưng nếu đó là tất cả những gì tôi đã từng làm, có thể nhà tôi sẽ bắt đầu tự hỏi, “Anh ấy có thật sự yêu tôi không, hay là anh ấy chỉ yêu tôi vì những điều tôi làm cho anh ấy?”  Tại một điểm nào đó, tôi phải bắt đầu chuyển lên mức độ cao hơn của sự cảm tạ, đó là không chỉ cảm ơn nhà tôi về những gì nàng làm nhưng cảm ơn nàng vì nàng là ai.  Đó là một loại cảm tạ sâu đậm hơn, trưởng thành hơn.

Nếu những đứa con của bạn chỉ cảm ơn bạn khi nào bạn cho chúng tiền tiêu vặt, có lẽ bạn sẽ bắt đầu tự hỏi, “Không biết chúng có yêu tôi không, hay chỉ yêu tiền mà thôi?”

Nếu tất cả những gì bạn làm là cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho bạn được nhận vào lớp học này hoặc cho bạn thức ăn này hoặc cho tất cả những gì Ngài làm cho bạn, thì đáng để cho bạn tự hỏi, “Tôi có thật sự yêu mến Chúa không, hay là tôi chỉ yêu mến những gì Ngài làm cho tôi?”

Chúng ta phải học cảm tạ Chúa không những chỉ cho những gì Ngài làm mà còn vì Ngài là ai nữa: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự khôn ngoan của Ngài lớn hơn của con.  Con cảm tạ Chúa vì Ngài biết điều gì sẽ làm cho con hạnh phúc hơn là con.  Con cảm ơn Chúa vì Ngài kiên định khi con không kiên định.  Cảm ơn Chúa vì tình yêu và sự thương xót của Ngài, và vì Chúa luôn luôn công bằng. Cảm ơn Chúa vì ngay cả khi con không hiểu điều gì, trong lòng Ngài vẫn nghĩ đến điều tốt nhất cho con.”

Loại biết ơn vượt khỏi “Cảm tạ Chúa đã cho chúng con thức ăn” đến “Cảm tạ Chúa vì Ngài là ai” tôn vinh Chúa, và điều đó cho bạn rễ thuộc linh sâu hơn.

Suy Gẫm/Thảo Luận:

–  Các bác sĩ đã chỉ ra trong nhiều bản tường trình rằng lòng biết ơn là tình cảm khỏe mạnh nhất của con người.  Bạn nghĩ tại sao như vậy?

–  Lòng biết ơn triệt để giúp bạn đến gần Chúa Giê-xu hơn như thế nào?

–  Mỗi ngày trong tuần này, bắt đầu mỗi ngày bằng cách suy nghĩ đến 10 điều để cảm ơn Chúa.  Đến cuối tuần, kiểm tra lại điều này đã ảnh hưởng đến thái độ của bạn và tác động đến mỗi ngày như thế nào?

images (1)

Thank God for Who He Is, Not Just What He Does

BY RICK WARREN — NOVEMBER 28, 2017

“Giving thanks is a sacrifice that truly honors me”(Psalm 50:23 NLT).

Anytime you thank someone, you honor that person. For example, if I say to my wife, “Honey, I’m so grateful for that great Thanksgiving dinner you made,” I just honored my wife. When I say to her mom, “I want to thank you for having Kay so I could marry her,” I am honoring her mom. When I say to someone, “Thank you for opening the door for me” or “Thank you for coming to the service,” I am honoring that person. An expression of gratitude is a way of honoring another person.

The Bible says this is also true about God: “Giving thanks is a sacrifice that truly honors me”(Psalm 50:23 NLT). When you sacrifice by giving thanks, you are sacrificing your time. It takes time to think of things to be grateful for.

My wife likes me to say, “Thank you” for the things she does for me. But if that’s all I ever did, she’d begin to wonder, “Does he really love me, or does he just love me for the things I do for him?” At some point, I have to start moving to a higher level of thanksgiving, which is not just thanking my wife for what she does but thanking her for who she is. That’s a deeper, more mature kind of thanksgiving.

If the only time your kids thank you was when you gave them their allowance, you’d begin to wonder, “Do they love me, or do they just love the money?”

If all you do is thank God for letting you get into this class or for giving you this food or for all the things he does for you, it’s worth asking yourself, “Do I really love God, or do I just love the things that God does for me?”

We must learn to thank God not just for what he does but who he is: “God, thank you that your wisdom is greater than mine. Thank you that you know what will make me happy more than I do. Thank you that you’re consistent when I’m inconsistent. Thank you for your love and your mercy, and that you’re always fair. Thank you that even when I don’t understand something, you have my best interest at heart.”

The kind of gratitude that goes beyond “Thank you, God, for our food” to “Thank you, God, for who you are” honors God, and it gives you deeper spiritual roots.

PLAY today’s audio teaching from Pastor Rick >>

Talk It Over

  • Doctors have shown in many reports that gratitude is the healthiest human emotion. Why do you think this is so?
  • How does radical gratitude help you grow closer to Jesus?
  • Every day this week, start the day by thinking of 10 things to thank God for. At the end of the week, examine how this has affected your attitude and impacted each day.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn