Thứ Ba , 20 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / NGƯỜI TRUNG TÍN

NGƯỜI TRUNG TÍN

NGUOI

Trong cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, Đức Chúa Trời đánh giá cao người trung tín. Xã hội loài người ở đâu cũng tin cậy và cần có những người trung tín. Gia đình cần người trung tín, học đường cần người trung tín, công ty cần người trung tín. Hội Thánh luôn cần người lãnh đạo và phục vụ trung tín. Những anh hùng đức tin được ghi nhớ đều là những người trung tín. Người trung tín là người trung thành với Đấng mình tin. Người trung tín là người biết điều mình tin và tin điều mình biết. Người trung tín biết Chúa là Đấng thành tín, Ngài luôn giữ lời Ngài hứa. Vì sự thành tín là bản tính của Chúa nên Ngài trông đợi chúng ta là người trung tín. Muốn làm người trung tín chúng ta phải là người sống đức tin. Chúng ta tin Chúa là ai, Ngài đã làm gì cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta làm gì. Chúng ta sống đức tin nghĩa là sống tin cậy Chúa và vâng theo theo lời Chúa phán hứa. Lời Chúa hứa là đủ, không cần lời giải thích.

Chúa khen đức trung tín của Môi-se, của Ca-lép.

Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta, là Môi-se sao? Dân số 12:7

Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Dan so 14:24

Chúa nêu ra sự thực lịch sử về số phận những người không trung tín.

Những người đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, từ hai mươi tuổi sắp lên, sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, vì các người đó không theo ta cách trung thành, 12 trừ ra Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là người Kê-nít, và Giô-suê, con trai của Nun: hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành. Dan so 32:11

Trong bài giảng cuối cùng, từ giã dân Do Thái, nhà lãnh tụ Moi-se đã nhấn mạnh đến đức trung tín:

Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi:
Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước!
Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi; Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Phuc Truyen 28:1-8

Ông Ca-lep khi về già đã nhắc lại đức trung tín như điều kiện để ông thỉnh nguyện việc chiếm thêm lãnh thổ cho gia tộc của ông.

Khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ở Ca-đe-Ba-nê-a sai tôi đi do thám xứ, thì tôi đã được bốn mươi tuổi; và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng; còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời; vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. 10 Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, từ khi Ngài phán lời nầy cùng Môi-se, đương khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi. 11 Rày tôi cũng còn mạnh khoẻ như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc, hoặc vào ra. 12 Vậy, hãy ban cho tôi núi nầy, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân A-na-kim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng. Gio-sue 14:8-12

Tân Ước cũng vậy. Chúa đánh giá cao người trung tín. Không phân biệt người nam hay nữ, giàu hay nghèo.

luke

Bà An-ne là gương mẫu của người trung tín, trung tín với chồng và trung tín với Chúa.

Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; 37 rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. 38 Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem. Lu-ca 2:37-38.

Bà Lyđia đã nêu lên đức trung thành như là điều kiện có đủ của bà để bà mời đoàn truyền giáo Phao-lô đến nhà bà. Đây là khởi điểm của Hội Thánh đầu tiên tại Âu Châu.

Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi, mà ở lại đó; rồi người ép mời vào. Công vụ 16.

Để tuyển chọn các môn đồ, những người lãnh đạo tương lai cho Hội Thánh, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chú ý tiêu chuẩn trung thành và có tài dạy dỗ của những ứng viên.

Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. 2 Ti-mô-thê 2:2

Khi viết thư cho Hội Thánh Si-miệc-nơ, Chúa Giê-su vửa khuyên bảo vừa tuyên hứa: Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho các ngươi mũ triều thiên của sự sống. Khải Huyền 2.

Chúa hứa ban thưởng xứng đáng cho người trung tín theo Chúa đến cùng.

Lời hứa của Chúa chắc chắn sẽ trở thành hiện thực vì Chúa là Đấng thành tín. Ngài trông đợi sự trung tín của mỗi người chúng ta. Phao-lô đồng ý ngay: Cái điều người ta trông mong nơi người quản lý là phải trung thành. Đây là bí quyết thành công của mỗi một người tôi tớ Chúa, xưa và nay. Người trung tín là người có tương lai. Tôi thấy rõ tương lai của người trung tín và tương lai của cả người không trung tín. Ngay trong đời nầy, không đợi đời sau.

Trước mắt Chúa bạn có đang được kể là người trung tín hay không?

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn