Đức Chúa Trời Bày Tỏ Chính Ngài

Do Thái Giáo, Mặc-Môn và Phong Trào Thời Đại Mới Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng có từ trước vô cùng – trước khi thời gian và con người hiện hữu, nên không ai có thể biết được về Ngài nếu như Ngài không tự bày tỏ … Đọc tiếp Đức Chúa Trời Bày Tỏ Chính Ngài