Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / BA CÂU HỎI

BA CÂU HỎI

BA CÂU HỎI ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CHÚA

Mục sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày

(Chuyển Ngữ:  Mục Sư Phan Thanh Nghĩa)

j

“Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7).

Đức Chúa Trời có hứa trả lời cầu nguyện cho mọi người không?

Giăng 15:7 chép, “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó”. Đó là một lời hứa tuyệt đẹp. Nhưng trong Kinh Thánh, mỗi lời hứa đều có một điều kiện đi trước. Đức Chúa Trời hứa ban cho những gì chúng ta cầu xin—miễn là chúng ta có mối quan hệ thành thật với Chúa.

Có ba câu bạn cần hỏi để đánh giá bạn có mối quan hệ thành thật với Chúa hay không:

  1. Tôi có từ chối, không chịu thú nhận những điều mình đã làm sai trong quá khứ không?

Khi chúng ta đi theo lối riêng của mình, mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa bị gãy đổ. Chúng ta không thành thật khi chúng ta sống hai đời sống cùng một lúc—một đời sống cho Chúa và một đời sống cho chúng ta. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì? “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:8-9). Xưng tội đơn giản là thành thật với Chúa và thưa rằng, “Lạy Chúa, Ngài đúng. Con sai. Xin tha thứ cho con.”

  1. Tôi có phớt lờ nguyên tắc nào của Chúa hay không?

Khi tôi biết tôi đang cố nắm giữ điều mà Chúa muốn tôi buông bỏ, điều đó làm đứt đoạn mối quan hệ của tôi với Chúa.  Kinh Thánh chép, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời: và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài.” (1 Giăng 3:21-22). Bạn nói rằng, “Làm sao tôi có thể vâng giữ hết mọi điều răn của Chúa? Có ai trọn vẹn đâu!” Nhưng Đức Chúa Trời không đòi hỏi sự trọn vẹn. Chúa muốn chúng ta theo Ngài trong đức tin.

  1. Tôi có thật sự muốn ý Chúa cho đời sống tôi không?

Kinh Thánh chép trong 1 Giăng 5:14-15, “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.”  Khi chúng ta cầu xin theo ý của Chúa, thì chúng ta có niềm tin trong lời cầu nguyện, và chúng ta biết rằng Chúa sẽ trả lời.

Nhiều người cứ đi vòng quanh và hỏi rằng, “Đức Chúa Trời ơi, có phải là ý muốn của Chúa để con cầu xin điều này không?” về mọi điều nhỏ nhặt. Vấn đề thật sự không phải là, “Chúa ơi, ý muốn của Chúa về hoàn cảnh cụ thể này là gì?” Vấn đề thật sự là, “Đời sống của tôi có hài hoà với Chúa không?” Nếu có, thì những sự mong ước của tôi sẽ hài hoà với  ý muốn của Chúa.

Chúa ban cho chúng ta Kinh Thánh để chúng ta có thể biết Ngài và sống theo ý muốn của Ngài. Và điều đó có thể là một nguồn khích lệ. Điều đó bày tỏ rằng Chúa muốn chúng ta thành công trong những điều Ngài kêu gọi chúng ta làm.

 

Suy Gẫm/Thảo Luận:

– Bạn đã kinh nghiệm điều gì khi bạn không vâng theo Chúa? Bạn đưa ra lý do gì cho sự không vâng lời của mình?

– Sống hài hoà với Chúa sẽ trông giống như thế nào?

– Lời cầu nguyện của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn có thể cầu nguyện với  lòng tin quyết?

rick

Three Questions to Evaluate Your Relationship with God

BY RICK WARREN — NOVEMBER 13, 2017

“If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you” (John 15:7 NIV).

Does God promise to answer everyone’s prayers?

John 15:7 says, “If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you” (NIV). That’s a beautiful promise. But in Scripture, every promise has a premise. God promises to give us what we ask for — if we have an honest relationship with him.

There are three questions you need to ask to evaluate if you have an honest relationship with God.

  1. Do I refuse to admit things that I have done wrong in the past? 

When we go our own way, our relationship with God is broken. We are dishonest when we try to live two different lives at once — one for God and the other for ourselves. So, what do we need to do? “If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness” (1 John 1:8-9 NIV). Confession is simply being honest with God and saying, “God, you’re right. I was wrong. Please forgive me.”

  1. Am I ignoring any of God’s principles? 

When I know I’m holding on to something that God wants me to let go of, it breaks the connection with him. It says in the Bible, “Dear friends if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from him anything we ask because we keep his commands and do what pleases him. And this is his command: to believe in the name of his Son, Jesus Christ, and to love one another as he commanded us” (1 John 3:21-23 NIV). You say, “How can I keep all of God’s commands? Nobody’s perfect!” But God does not demand perfection. He wants us to follow him in faith.

  1. Do I really want God’s will for my life?

The Bible says in 1 John 5:14-15, “This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us — whatever we ask — we know that we have what we asked of him” (NIV). When we ask according to God’s will, then we have confidence in prayer, and we know he’s going to answer.

Many people go around saying, “God, is it your will that I ask for this?” over every little item. The real issue is not, “God, what is your will regarding this specific circumstance?” The real issue is, “Is my life in harmony with God?” If it is, then my desires are going to be in harmony with his will.

God gave us the Bible so we can get to know him and live out his will. And that can be a source of encouragement. It shows he wants us to succeed at doing the things he asks us to do

Talk It Over

  • What has been your experience when you’ve disobeyed God? What reason would you give for your disobedience?
  • What would it look like to be in harmony with God?
  • How would your prayers change if you were able to pray with confidence?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn